Полезно в ДВ (бр. 13 от 12.02.2019 г.)

В новия 13 брой на „Държавен вестник“ са обнародвани промени в Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор. Измененията предвиждат разпоредбите на закона да се прилагат и за търговските дружества, включително лечебните заведения с над 50 на сто държавно или общинско участие в капитала, както и търговските дружества, чийто капитал е изцяло тяхна собственост.

Контролните дейности се прилагат на всички нива в организацията и на всички етапи при постигането на целите. Те могат да са превантивни, разкриващи или коригиращи, като трябва да включват най-малко система за двоен подпис, която не разрешава поемането на финансово задължение или извършването на плащане без подписите на ръководителя на организацията и на лицето, отговорно за счетоводните записвания, както и правила за достъп до активите и информацията и други.

Редът и начинът за осъществяване на предварителния контрол за законосъобразност се определят от ръководителите на организациите въз основа на оценка на риска и анализ на разходите и ползите и в съответствие с указанията на министъра на финансите. Ръководителите на организациите осигуряват система за мониторинг на финансовото управление и контрол с цел да се оцени неговото функциониране и своевременно да се предостави информация за установени слабости и пропуски пред лицата, отговорни за предприемане на коригиращи действия.

Съгласно текстовете министърът на финансите до 31 май трябва да изготви и внесе в Министерски съвет консолидиран годишен доклад за вътрешния контрол на финансовото управление и контрол в публичния сектор. Докладът трябва да включва обобщена информация за състоянието на финансовото управление и контрол в публичния сектор и за състоянието на вътрешния одит.

Обнародвани са промени в Закона за лечебните заведения, които дават на Министерския съвет шестмесечен срок да преобразува болница „Лозенец“ от второстепенен разпоредител с бюджет към МС в еднолично акционерно дружество Многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“. До получаване на разрешение за лечебна дейност преобразуваното лечебно заведение ще осъществява лечебна дейност в съответствие с Правилника за устройството и дейността на болницата.

Обнародвана е нова  Наредба № 1 от 1 февруари 2019 г. за придобиване на юридическа правоспособност, която предвижда от 2020 г. изпитът за придобиване на юридическа правоспособност да е изцяло писмен и кандидатите първо да отговарят на тест и ако го издържат, да бъдат допускани до втората част – решаване на казус.

Тестът и казусът ще се съставят въз основа на тематичен конспект, утвърден със заповед от министъра на правосъдието. Тестът ще се състои от 30 въпроса, за всеки един от които са предложени три или четири отговора, от които само един е верен.

Въпросите за всеки изпит се определят от изпитната комисия. Тя вече няма да е от трима, а от петима членове. Изпитът ще се провежда два пъти годишно – през април и октомври, което е съобразено с времето на държавните изпити в юридическите факултети. Предвидена е възможност за провеждане на изпита извън двете сесии, когато подадените молби за явяване на такъв са повече от 200.

Освен това с наредбата се предвижда да бъде създаден регистър на правоспособните юристи. Той ще се поддържа от Министерството на правосъдието, а достъпът до него ще е свободен и безплатен. Той трябва да е готов през 2022 г. А след още година в него трябва да бъдат вписани всички, придобили юридическа правоспособност след 1990 г. В регистъра ще се посочват трите имена на юриста, датата на която е издържал изпита си, както и ако е изгубил удостоверението си за това и му е издаден дубликат.

Напиши коментар

Трябва да сте влезли, за да публикувате коментар.

Архив