Полезно в ДВ (бр. 12 от 8.02.2019 г.)

В новия 12 брой на „Държавен вестник“ са обнародвани промени в Кодекса за социално осигуряване, с които се определят дейностите и надзора на институциите за професионално пенсионно осигуряване.

Част от промените са свързани с режима на инвестиране на средствата на фондовете по професионални схеми. Предвижда се да се въведат принципни изисквания за отчитане на дългосрочните интереси на осигурените лица и пенсионерите, както и възможност за отчитане на социалните и управленските фактори при инвестирането. Посочва се и как да става прехвърлянето на професионална схема или част от нея от един в друг фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване по професионални схеми. Това се отнася и за прехвърлянето от и към чуждестранни институции за професионално пенсионно осигуряване.

В изменителния акт се предвижда възможност за инвестиране на средствата в акции и облигации, които се търгуват на многостранна система за търговия и на организирана система за търговия. При процеса на надзорен преглед се въвежда изискване за извършване на стрес тестове, за да се установят евентуални потенциални проблеми в сектора на допълнителното пенсионно осигуряване. Комисията за финансов надзор ще контролира и следи дали се спазват  предвидените изисквания.

Обнародвани са и промени в Закона за българските лични документи, с които се удължава срокът на валидност на свидетелствата за управление на МПС на хората с увреждания – от 5 години, какъвто е досега, на 10 години – какъвто е за останалите шофьори. Издадените досега шофьорски свидетелства ще са валидни до срока, посочен в тях.

Публикувано е Постановление № 21 от 1 февруари 2019 г. за създаване на Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“. Агенцията ще е към администрацията на Министерския съвет и тя ще разработва, координира и контролира провеждането на политиката за повишаване на безопасността на движението по пътищата в България, като се предвижда да поеме част от функциите на различните институции, между които е споделена отговорността за безопасността на движението по пътищата към настоящия момент.

Специализираното звено ще събира обективни данни и ще осъществява постоянен мониторинг на постигнатите резултати и ефективността на предприетите мерки. Наред с това ще организира сътрудничеството с висши училища и научни организации за осъществяване на научноизследователска дейност, ще провежда информационни и образователни кампании, както и ще извършва консултации с гражданското общество, бизнеса, академичните и научни среди.

Вашият коментар