Глобите до 10 000 лева за неизпълнение на решение за родителски права вече са в Държавен вестник

Високите глоби за родители, които не изпълняват съдебно решение за упражняване на родителски права и режим за контакт с детето, вече са в Държавен вестник. Днес бяха обнародвани измененията в Наказателния кодекс, свързани с домашното насилие, които влизат в сила следващата седмица.

Санкциите за родители са уредени в чл. 182, ал. 2 от НК. Текстът вече гласи: „Родител или друг сродник, който не изпълни или по какъвто и да е начин осуети изпълнението на съдебно решение относно упражняване на родителски права или относно лични контакти с дете, се наказва с пробация и глоба от 2000 до 5000 лева, а в особено тежки случаи – с лишаване от свобода до шест месеца и глоба от 5000 до 10 000 лева“.

Преди промените имаше възможност това престъпление да се наказва алтернативно с пробация или глоба от 100 до 300 лева, а в особено тежки случаи – до 3000 лева.

Наред с това наказателното преследване за престъпления по чл. 182, ал. 2 от НК вече ще се възбужда по тъжба на пострадалия (чл. 193а от НК).

В НК (т. 31 на чл. 93) вече има и нова дефиниция – какво означава престъплението да е извършено „в условията на домашно насилие“. Тя гласи: „Престъплението е извършено „в условията на домашно насилие“, ако е предшествано от системно упражняване на физическо, сексуално или психическо насилие, поставяне в икономическа зависимост, принудително ограничаване на личния живот, личната свобода и личните права и е осъществено спрямо възходящ, низходящ, съпруг или бивш съпруг, лице, от което има дете, лице, с което се намира или е било във фактическо съпружеско съжителство, или лице, с което живеят или е живяло в едно домакинство.“

В НК вече е инкриминирано и ново деяние – системно преследване. В нов чл. 144а е записано, че за системно следене, което може да възбуди основателен страх за живота и здравето, наказанието е до една година затвор или пробация. В ал. 2 на същата разпоредба е дадено определение и какво представлява следенето – „всяко поведение със заплашителен характер срещу конкретно лице, което може да се изразява в преследване на другото лице, показване на другото лице, че е наблюдавано, навлизане в нежелана комуникация с него чрез всички възможни средства за комуникация“.

Повече подробности по темата четете тук.

Вашият коментар