Държавен вестник, брой 15 от 19.02.2019 г.

Държавен вестник, брой 15 от 19.02.2019 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 


Брой 15 от 19.02.2019 г.
Дата на влизане в сила (*)

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Народно събрание

ЗАКОН за ратифициране на Меморандума за разбирателство между Министерството на отбраната на Република България, Министерството на отбраната на Република Хърватия, Министерството на отбраната на Унгария и Министерството на отбраната на Република Словения относно създаването на Многонационална програма за подготовка на авиация за специални операции (МППАСО)
РЕШЕНИЕ във връзка с разискванията по питането на народните представители Георги Михайлов, Георги Йорданов, Георги Гьоков, Илиян Тимчев, Иван Ибришимов, Анелия Клисарова и Валентина Найденова към министъра на здравеопазването Кирил Ананиев относно организацията на трансплантационното лечение в България

Президент на Републиката

УКАЗ № 26 за назначаване на Веселин Благоев Делчев – извънреден и пълномощен посланик на Република България във Федерална република Нигерия, и за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Демократична република Конго със седалище в Абуджа, Федерална република Нигерия

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 26 от 13.02.2019 г. за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за развитието на академичния състав в Република България
ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за развитието на академичния състав в Република България
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 27 от 14.02.2019 г. за изменение на Националните счетоводни стандарти
НАЦИОНАЛНИ счетоводни стандарти
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 28 от 14.02.2019 г. за изменение на Постановление № 155 на Министерския съвет от 2015 г. за определяне на второстепенните разпоредители по бюджета на Министерството на правосъдието
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 155 на МС от 25.06.2015 г. за определяне на второстепенните разпоредители по бюджета на Министерството на правосъдието

Министерство на здравеопазването

ДОГОВОР № РД-НС-01-1-3 от 07.02.2019 г. за изменение и допълнение на Националния рамков договор за медицинските дейности между Националната здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз за 2018 г.
НАЦИОНАЛЕН РАМКОВ ДОГОВОР за медицинските дейности между Националната здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз за 2018 г.
ДОГОВОР № РД-НС-01-1-2 от27.12.2018 г. за изменение и допълнение на Националниярамков договор за медицинскитедейности между Националнатаздравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз за 2018 г.

Министерство на образованието и науката

НАРЕДБА № 3 от 04.02.2019 г. за придобиване на квалификация по професията „Посредник на трудовата борса“
НАРЕДБА № 12 от 1.03.2010 г. запридобиване на квалификация попрофесията „Посредник натрудовата борса“
НАРЕДБА № 4 от 04.02.2019 г. за придобиване на квалификация по професията „Лаборант“
НАРЕДБА № 5 от 1.09.2009 г. за придобиване на квалификация по професията „Лаборант“
НАРЕДБА № 11 от 08.02.2019 г. за придобиване на квалификация по професията „Военнослужещ – санитарен инструктор“

Комисия за регулиране на съобщенията
Комисия за енергийно и водно регулиране
Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията

ИНСТРУКЦИЯ № 1 от 31.01.2019 г. за взаимодействие на Комисията за регулиране на съобщенията с Комисията за енергийно и водно регулиране и с министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията при осъществяване на контрола за осигуряване на достъп по Закона за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура

 

Вашият коментар