Държавен вестник, брой 12 от 08.02.1019 г.

Държавен вестник, брой 12 от 08.02.1019 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 


Брой 12 от 08.02.2019 г.
Дата на влизане в сила (*)

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Народно събрание

ЗАКОН за изменение на Закона за българските лични документи
ЗАКОН за българските лични документи
ЗАКОН за ратифициране на Споразумението между правителството на Република България и Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР)
ЗАКОН за ратифициране на Протокола за изменение на Споразумението за многостранните разплащания в преводни рубли и организацията на Международната банка за икономическо сътрудничество, както и на Устава на тази Банка и на Протокола за изменение на Споразумението за организацията и дейността на Международната банка за икономическо сътрудничество от 22.10.1963 г. (с измененията, внесени с протоколите от 18.12.1970 г., 23 ноември 1977 г. и 18 декември 1990 г.) и на Устава на Международната банка за икономическо сътрудничество (с измененията, внесени с протоколите от 18.12.1970 г., 23 ноември 1977 г. и 18 декември 1990 г.)
ЗАКОН за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване
КОДЕКС за социално осигуряване
ЗАКОН за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване
ЗАКОН за Комисията за финансов надзор
РЕШЕНИЕ във връзка с Годишния доклад на министъра на правосъдието по изпълнението на решенията на Европейския съд по правата на човека по дела срещу Република България за 2017 г.

Президент на Републиката

УКАЗ № 20 за връщане за ново обсъждане в Народното събрание на Закона за изменение и допълнение на Закона за защита на личните данни, приет от 44-то Народно събрание на 24 януари 2019 г., и мотивите към указа

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 19 от 01.02.2019 г. за отменяне на Постановление № 216 на Министерския съвет от 1998 г. за създаване на Съвет по сигурността при Министерския съвет и за приемане на правилник за неговите функции, задачи и организация на работа и на Правилника за функциите, задачите и организацията на работа на Съвета по сигурността при Министерския съвет
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 216 на МС от 29.09.1998 г. за създаване на Съвет по сигурността при Министерския съвет и за приемане на правилник за неговите функции, задачи и организация на работа
ПРАВИЛНИК за функциите, задачите и организацията на работа на Съвета по сигурността при Министерския съвет
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 20 от 01.02.2019 г. за изменение и допълнение на Постановление № 328 на Министерския съвет от 2017 г. за условията и реда за получаване на стипендии от учениците след завършено основно образование
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 328 на МС от 21.12.2017 г. за условията и реда за получаване на стипендии от учениците след завършено основно образование
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 21 от 01.02.2019 г. за създаване на Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“
ПРАВИЛНИК за структурата, дейността и организацията на работа на Агенция „Пътна инфраструктура“
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 171 на МС от 16.08.2017 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на регионалното развитие и благоустройството
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 232 на МС от 28.09.2009 г. за закриване на Държавната агенция за информационни технологии и съобщения, създаване на Изпълнителна агенция „Електронни съобщителни мрежи и информационни системи“, приемане на Устройствен правилник на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията и приемане на Устройствен правилник на Изпълнителна агенция „Електронни съобщителни мрежи и информационни системи“23
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията23
ПРАВИЛНИК за устройството и дейността на Министерството на вътрешните работи23
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 229 на МС от 23.09.2009 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерския съвет и на неговата администрация23
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Министерския съвет и на неговата администрация23
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 220 на МС от 3.10.2003 г. за определяне на състава и дейността на Държавно-обществената консултативна комисия по проблемите на безопасността на движението по пътищата
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“
ПРАВИЛНИК за състава, финансирането, функциите, задачите и реда за осъществяване на дейността на Държавно-обществената консултативна комисия по проблемите на безопасността на движението по пътищата
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 22 от 01.02.2019 г. за изменение на Постановление № 37 на Министерския съвет от 2015 г. за определяне на реда и условията за изпълнение на Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица в България за периода 2014 – 2020 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 37 на МС от 23.02.2015 г. за определяне на реда и условията за изпълнение на Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица в България за периода 2014 – 2020 г.
ТАРИФА за таксите за социалните услуги, финансирани от държавния бюджет
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 23 от 06.02.2019 г. за изменение и допълнение на Постановление № 74 на Министерския съвет от 1998 г. за ликвидиране на последствията от добива и преработката на уранова суровина
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 74 на МС от 27.03.1998 г. за ликвидиране на последствията от добива и преработката на уранова суровина

Министерство на вътрешните работи

НАРЕДБА № 8121з-84 от 28.01.2019 г. за приемане на курсанти, студенти и докторанти в Академията на Министерството на вътрешните работи за учебната 2019/2020 г.

Министерство на земеделието, храните и горите

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 10 от 2009 г. за максимално допустимите концентрации на нежелани субстанции и продукти във фуражите
НАРЕДБА № 10 от 3.04.2009 г. за максимално допустимите концентрации на нежелани субстанции и продукти във фуражите

Министерство на труда и социалната политика

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 5 от 2002 г. за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда
НАРЕДБА № 5 от 29.12.2002 г. за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда

НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

СПИСЪК на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 ЗСВ за съдебния район на Плевенския окръжен съд и Административния съд – Плевен, за 2019 г.
СПИСЪК на специалистите, утвърдени за съдебни преводачи от комисията по чл. 401, ал. 1 от ЗСВ за съдебния район на Плевенския окръжен съд и Административния съд – Плевен, за 2019 г.
СПИСЪК на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 от ЗСВ за съдебния район на Окръжния и Административния съд – Разград, за 2019 г.
СПИСЪК на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 от ЗСВ за съдебния район на Окръжния и Административния съд – Русе, за 2019 г.
СПИСЪК на специалистите, утвърдени за съдебни преводачи от комисията по чл. 401, ал. 1 ЗСВ за съдебния район на Окръжния и Административния съд – Русе, за 2019 г.
СПИСЪК на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 ЗСВ за съдебния район на Окръжния съд – Силистра, и Административния съд – Силистра, за 2019 г.
СПИСЪК на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 ЗСВ за съдебния район при Окръжния и Административния съд – Смолян, за 2019 г.

 

Вашият коментар