Държавен вестник, брой 11 от 05.02.1019 г.

Държавен вестник, брой 11 от 05.02.1019 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 


Брой 11 от 05.02.2019 г.
Дата на влизане в сила (*)

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Народно събрание

РЕШЕНИЕ за преименуване на Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство – Пловдив, в Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство „Проф. Асен Диамандиев“ – Пловдив

Президент на Републиката

УКАЗ № 13 за награждаване на проф. д-р Цекомир Влайков Воденичаров с орден „Св. св. Кирил и Методий“ огърлие
УКАЗ № 14 за назначаване на Славена Красимирова Гергова – извънреден и пълномощен посланик на Република България в Тунизийската република, и за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Ислямска република Мавритания със седалищев гр. Тунис, Тунизийскатарепублика

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 16 от 30.01.2019 г. за изменение и допълнение на Тарифата за таксите, които се събират в системата на Министерството на околната среда и водите, приета с Постановление № 136 на Министерския съвет от 2011 г.
ТАРИФА за таксите, които се събират в системата на Министерството на околната среда и водите
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 17 от 30.01.2019 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерския съвет за 2019 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 18 от 31.01.2019 г. за закриване на Дома за медико-социални грижи за деца – Ямбол
РЕШЕНИЕ № 46 от 30.01.2019 г. за признаване на Сдружение „Съюз на военноинвалидите и военнопострадалите“ за представителна организация на национално равнище

Министерство на образованието и науката

ПРАВИЛНИК за устройството и дейността на центровете за специална образователна подкрепа
НАРЕДБА № 1 от 24.01.2019 г. за придобиване на квалификация по професията „Администратор в хотелиерството“
НАРЕДБА № 19 от 6.11.2003 г. за придобиване на квалификация по професия „Администратор в хотел“

Комисия за финансов надзор

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 50 от 2015 г. за капиталовата адекватност, ликвидността на инвестиционните посредници и осъществяването на надзор за спазването им
НАРЕДБА № 50 от 19.06.2015 г. за капиталовата адекватност, ликвидността на инвестиционните посредници и осъществяването на надзор за спазването им

НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

СПИСЪК на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 от ЗСВ за съдебния район на Окръжния съд – Перник, и Административния съд – Перник, за 2019 г.
СПИСЪК на специалистите, утвърдени за съдебни преводачи от комисията по чл. 401, ал. 1 от ЗСВ за съдебния район на Окръжния съд – Перник, и Административния съд – Перник, за 2019 г.
СПИСЪК на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 от ЗСВ при Окръжния съд – Пловдив, и Административния съд – Пловдив, за 2019 г.
СПИСЪК на специалистите, утвърдени за съдебни преводачи от комисията по чл. 401, ал. 1 от ЗСВ при Окръжния съд – Пловдив, и Административния съд – Пловдив, за 2019 г.

 

Напиши коментар

Трябва да сте влезли, за да публикувате коментар.

Архив