Полезно в ДВ (бр. 4 от 11.01.2019 г.)

В новия брой 4 на „Държавен вестник“ е обнародван Договор № РД-НС-01-1-2 от 27.12.2018 г. за изменение и допълнение на Националния рамков договор за медицинските дейности между Националната здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз за 2018 г. С анекса са разписват нови финансови и количествени параметри за медицинската помощ, както и правила за работа. Предвижда се увеличение на цените на някои клинични пътеки, а за други се предвижда заплащане по нов начин.

В анекса е уредено също административните услуги, които извършват лекарите и са извън пакета на НЗОК (като например издаване на медицински свидетелства, бележки за имунизации и др.), да се заплащат, а цената им ще се определя от лекаря. Освен това категоричната забрана за нови дейности от стари партньори е заменена с възможността това да става с решение на Надзорния съвет на НЗОК. Същото важи и за възможността да се отчита дейност от лекар на втори трудов договор.

Сред по-строгите мерки за контрол се предвижда, че лечебните заведения, изпълнители на болнична медицинска помощ, задължително осъществяват видеоконтрол в ангиографските зали и болничните структури, в които се осъществяват съдови инвазивни и интервенционални процедури, като в обхвата на видеокамерите влиза наблюдение само на входовете и изходите на същите. Записите от видеокамерите се съхраняват за срок не по-малко от един месец от датата на извършване на интервенция.

В неофициалния раздел е обнародвана Заповед № ЗЦУ- 1899 на НСИ от 18.12.2018 г. и № РД-05-1054 на НАП от 20.12.2018 г. за определяне на реда, начина и сроковете за подаване на годишния отчет за дейността (ГОД) и консолидирания годишен отчет за дейността (КГОД) на задължените лица (Приложения № 1 – 3). Следните групи юридически и физически лица през 2019 г. следва да подадат ГОД или КГОД (за тези, които подлежат на консолидиране): нефинансови предприятия, несъставящи баланс – физически лица, извършващи стопанска дейност като търговци по смисъла на Търговския закон, включително едноличните търговци, както и физическите лица в случаите по чл. 29а от ЗДДФЛ; нефинансови предприятия, съставящи баланс; предприятия в ликвидация или в несъстоятелност; предприятия с нестопанска цел – сдружения и фондации, включително политически партии, църкви, читалища и др.; застрахователи; инвестиционни предприятия – инвестиционни посредници, инвестиционни дружества, управляващи дружества, договорни фондове и дружества със специална инвестиционна цел; пенсионноосигурителни дружества; пенсионни фондове; бюджетни предприятия.

Напиши коментар

Трябва да сте влезли, за да публикувате коментар.

Архив