Полезно в ДВ (бр. 3 от 08.01.2019 г.)

В днешния 3 брой на „Държавен вестник“ е обнародван нов Правилник за прилагане на Закона за мерките срещу изпирането на пари, с който се урежда прилагането на конкретни разпоредби от Закона за мерките срещу изпирането на пари, а именно: условията за създаването на централни звена за контакт с издателите на електронни пари и доставчици на платежни услуги по смисъла на Закона за платежните услуги и платежните системи, които извършват дейност на територията на Република България при условията на правото на установяване под форма, различна от клон, и чието централно управление се намира в друга държава членка, по чл. 9 от ЗМИП; условията и редът за прилагането мерките по отношение на ситуации с по-висок риск, касаещи операции и сделки с електронни пари, които могат да се определят и в резултат на националната оценка на риска от изпиране на пари и финансиране на тероризъм, както и в резултат на насоки, решения или документи, приети от институции на Европейския съюз в изпълнение на Директива (ЕС) 2015/849, по чл. 24, ал. 6 във връзка с ал. 5 от ЗМИП; условията и редът за прилагането на опростена комплексна проверка от задължените лица по чл. 25, ал. 1 от ЗМИП и условията и редът за уведомяване на специализирана административна дирекция „Финансово разузнаване“ – ДАНС от задължените лица за прилагането опростена комплексна проверка по чл. 30, ал. 2 от ЗМИП и т.н.

Обнародвани са промени в Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност, които са във връзка с въведените в закона изменения относно определяне мястото на изпълнение при осъществяване на доставки на далекосъобщителни услуги, на услуги за радио- и телевизионно излъчване и на услуги, извършвани по електронен път, по които получатели са данъчно незадължени лица, в случаите когато доставчикът избере да определя мястото на изпълнение да е там където е установено данъчно незадълженото лице получател. За целите на определяне на данъчната основа в особени случаи е направено пояснение за разход за изхабяване предвид обичайния икономически живот на стоки или услуги, които са дълготрайни активи по смисъла на закона.

Обнародвано е и Постановление № 352 от 31.12.2018 г. за приемане на актуализиран Списък със защитените от държавата специалности от професии за учебната 2019/2020 година и на актуализиран Списък със специалности от професии, по които е налице очакван недостиг от специалисти на пазара на труда, за учебната 2019/2020 година. Към утвърдените 29 защитени специалности от професии за настоящата учебна година са добавени 14 нови с фокус върху секторите машиностроене, електроника и автоматика, моторни превозни средства и транспортни услуги.

Такива са професии като: техник геолог, корабен техник, техник по автоматизация, сондьор, корабоводител – специалност морско корабоводене, организатор по експлоатация на жп инфраструктурата, работник в растениевъдството, строителен техник – транспортно строителство, и др.

Към списъка със специалности от професии, по които е налице очакван недостиг от специалисти на пазара на труда, са добавени три нови търсени специалности – машини и системи с цифрово-програмно управление, промишлена електроника и технология на органичните вещества. С тях броят на специалностите в него става 57. Нова е и промяната, с която е гарантирано правото на учениците да завършат обучението си при условията и по реда, по които са го започнали, ако се наложи изключване на специалност от професия от някой от актуализираните списъци.

Напиши коментар

Трябва да сте влезли, за да публикувате коментар.

Архив