Новости в „АПИС – ПРОЦЕДУРИ“ през декември 2018 г.

Акценти

  • В модул „Общи съдебни и административни процедури“ е въведена новата процедура „Право на ефективни правни средства за защита по чл. 13 от ЕКЗПЧОС. Злоупотреба с права и забрана за дискриминация в практиката на ЕСПЧ„. Процедурата има за цел да даде основни насоки при изясняване на правата по чл. 13 и по чл. 14 от ЕКЗПЧОС, като посочва и отделни дела, имащи отношение към тези разпоредби. Засяга се само част от практиката на Съда по правата на човека по чл. 13 и чл. 14 от ЕКЗПЧОС. Изборът на дела е произволен и с цел подпомагане изясняването на основните моменти, свързани с тези човешки права;
  • В модул „Трудово-правни процедури“ е въведена новата процедура „Трудов договор при дуална система на професионално образование и професионално обучение чрез работа„. Процедурата цели да опише механизма, по който се осъществява професионалното образование и професионалното обучение чрез работа (дуална система на обучение), което се организира при условията и по реда на Закона за професионалното образование и обучение. „Обучението чрез работа“ е легално понятие от ЗПОО. Пак в този закон са определени и условията, на които трябва да отговарят работодателите, чрез които се осъществява дуалната система на обучение, както и други условия във връзка трудовия договор с условие за обучение по време на работа, като уредбата е разширена с последните изменения на ЗПОО, публикувани в ДВ бр. 92 от 2018 г. Дуалното обучение чрез работа се осъществява по трудов договор. С трудовия договор с условие за обучение по време на работа работодателят се задължава да обучи работника или служителя в процеса на работата по определена професия или специалност, а работникът или служителят – да я усвои.

Вашият коментар