Нова Европейска финансова практика – януари 2019 г.

Нови решения

дело С-410/17 от 10 януари 2019 година

Данък върху добавената стойност — Сделки, чиято насрещна престация се състои отчасти от услуги или стоки — Договор за извършване на разрушителни работи — Договор за покупка с цел демонтиране

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Възмездни сделки.

Oблагаема основа на доставка на услуги, за която е сключен договор за извършване на разрушителни работи.

Производство относно третирането за целите на ДДС на сделки, осъществени, от една страна, по договор за извършване на разрушителни работи, предвиждащ задължение за доставчика да извози отпадъците от разрушаването, които — доколкото съдържат метален скрап — съгласно този договор той може да препродаде, и от друга страна, по договор за покупка на стоки с цел демонтиране, включващ задължение за купувача да разруши или да демонтира, както и да извози тези стоки заедно със съответните отпадъци.

дело С-389/17 от 16 януари 2019 година

Пруденциален надзор на дейността на институциите за електронни пари – Собствен капитал, изискван за осъществяването на дейности, свързани с издаването на електронни пари – Издаване на електронни пари в полза на продавача по номинална стойност на получените средства – Понятия „издаване на електронни пари“ и „платежна услуга, свързана с издаването на електронни пари“

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Правила, по които се изчислява собственият капитал на институциите за електронни пари.

Услуги предоставяни от институции за електронни пари в рамките на платежни трансакции, които представляват дейности, свързани с издаването на електронни пари.

Услуги за издаване или обратно изкупуване на електронни пари в рамките на една и съща платежна трансакция.

Понятия „издаване на електронни пари“ и „платежна услуга, свързана с издаването на електронни пари“.

Производство, образувано по повод на решение, с което надзорният съвет на Литовската национална банка отправя към дружество предупреждение заради неправилно прилагане, по отношение на някои платежни трансакции, на методите за изчисляване на собствения капитал.

дело С-165/17 от 24 януари 2019 година

Данък върху добавената стойност – Стоки и услуги, използвани едновременно за облагаеми и за освободени сделки (стоки и услуги със смесено предназначение) – Определяне на подлежащата на приспадане част – Клон, установен в държава членка, различна от тази на централата на дружеството – Разходи на клона, предназначени единствено за извършените от централата сделки – Общи разходи на клона, използвани както за извършените от него сделки, така и за тези на централата

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Приспадане на данъка, платен за получена доставка.

Хипотеза, в която разходите на клона са направени както за извършване на неговите сделки в държавата, в която е регистриран, така и на сделките на централата, по-специално с оглед на понятията за общи разходи и за пропорционално приспадане.

Разходи на регистриран в една държава членка клон, предназначени единствено за облагаеми с ДДС сделки и за освободени от този данък сделки, извършени от намиращата се в друга държава членка централа, в които подлежащата на приспадане част се определя като дробна величина, в чийто знаменател се посочва оборотът без ДДС, реализиран само от тези сделки, а в числителя — облагаемите сделки, които биха породили право на приспадане и ако бяха извършени в държавата членка, в която е регистриран клонът.

Спор относно приспадането на данъка върху добавената стойност, платен от парижки клон на дружество, първо, във връзка с разходите, предназначени за сделките на централата в Обединеното кралство, и второ, във връзка с общите разходи, направени както за извършените от централата сделки, така и за тези на клона.

дело С-477/17 от 24 януари 2019 година

Социално осигуряване – Приложимо законодателство – Удостоверение A 1 – Разширяване на правото на ползване на удостоверение A 1 по отношение на лицата, които пребивават законно на територията на държава членка – Понятия „законно пребиваване“, „пребиваване“ и „престой“

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Разширяване координацията на системите за социално осигуряване по отношение на граждани на трети държави, които пребивават законно на територията на държава членка.

Право на движение и пребиваване на територията на Европейския съюз.

Граждани на трети страни които живеят и работят временно в различни държави членки за работодател, установен в една държава членка – приложимо по отношение на тях социалноосигурително законодателство.

Понятия „законно пребиваване“, „пребиваване“ и „престой“.

Спор във връзка с отказа на Управителен съвет на банката за социално осигуряване да издаде на граждани на трети страни, наети от предприятие, удостоверение на основание член 19, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 987/2009 за установяване процедурата за прилагане на Регламент (ЕО) № 883/2004 за координация на системите за социална сигурност.

Вашият коментар