Държавен вестник, брой 7 от 22.01.2019 г.

Държавен вестник, брой 7 от 22.01.2019 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 


Брой 7 от 22.01.2019 г.
Дата на влизане в сила (*)

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Народно събрание

ЗАКОН за изменение и допълнение на Наказателния кодекс
НАКАЗАТЕЛЕН КОДЕКС
НАКАЗАТЕЛНО-ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС
ЗАКОН за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество
ЗАКОН за акцизите и данъчните складове
ЗАКОН за военната полиция
ЗАКОН за Държавна агенция „Национална сигурност“
ЗАКОН за екстрадицията и Европейската заповед за арест
ЗАКОН за изпълнение на наказанията и задържането под стража
ЗАКОН за Министерството на вътрешните работи
ЗАКОН за митниците
ЗАКОН за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 8 от 17.01.2019 г. за изменение и допълнение на Наредбата за административното обслужване, приета с Постановление № 246 на Министерския съвет от 2006 г.
НАРЕДБА за административното обслужване
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 9 от 18.01.2019 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет
ПРАВИЛНИК за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа
ТАРИФА № 3 за таксите, които се събират за консулско обслужване в системата на Министерството на външните работи по Закона за държавните такси

Министерство на околната среда и водите

ИЗМЕНЕНИЕ от Кигали на Монреалския протокол за веществата, които нарушават озоновия слой

Министерство на образованието и науката

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 9 от 2016 г. за институциите в системата на предучилищното и училищното образование
НАРЕДБА № 9 от 19.08.2016 г. за институциите в системата на предучилищното и училищното образование

Висш адвокатски съвет

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения
НАРЕДБА № 1 от 9.07.2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения

Върховен административен съд

РЕШЕНИЕ № 9376 от 09.07.2018 г. по административно дело № 857 от 2017 г.
НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 16 от 1999 г. за ограничаване емисиите на летливи органични съединения при съхранение, товарене или разтоварване и превоз на бензини
РЕШЕНИЕ № 35 от 03.01.2019 г. по административно дело № 11676 от 2018 г.
НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 16 от 1999 г. за ограничаване емисиите на летливи органични съединения при съхранение, товарене или разтоварване и превоз на бензини
НАРЕДБА № 16 от 12.08.1999 г. за ограничаване емисиите на летливи органични съединения при съхранение, товарене или разтоварване и превоз на бензини

Комисия за регулиране на съобщенията

РЕШЕНИЕ № 560 от 21.12.2018 г.

НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

СПИСЪК на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 ЗСВ за съдебния район на Окръжния съд – Благоевград, и Административния съд – Благоевград, за 2019 г.28
СПИСЪК на специалистите, утвърдени за съдебни преводачи от комисията по чл. 401, ал. 1 ЗСВ при Окръжния съд – Благоевград, и Административния съд – Благоевград, за 2019 г.
СПИСЪК на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 от ЗСВ за съдебния район на Окръжния съд – Варна, и Административния съд – Варна, за 2019 г.
СПИСЪК на специалистите, утвърдени за съдебни преводачи от комисията по чл. 401, ал. 1 от ЗСВ и чл. 14 от Наредба № Н-1 от 2014 г. за съдебните преводачи за съдебния район на Окръжния съд – Варна, и Административния съд – Варна, за 2019 г.

 

Вашият коментар