Държавен вестник, брой 4 от 11.01.2019 г.

Държавен вестник, брой 4 от 11.01.2019 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 


Брой 4 от 11.01.2019 г.
Дата на влизане в сила (*)

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Министерство на здравеопазването

ДОГОВОР № РД-НС-01-1-2 от 27.12.2018 г. за изменение и допълнение на Националния рамков договор за медицинските дейности между Националната здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз за 2018 г.
НАЦИОНАЛЕН РАМКОВ ДОГОВОР ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ ДЕЙНОСТИ между Националната здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз за 2018 г.

Министерство на финансите

СПОРАЗУМЕНИЕ относно прехвърлянето и взаимното използване на вноски в Единния фонд за преструктуриране

Държавна агенция „Национална сигурност“

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № І-3 от 2015 г. за специфичните изисквания, условията и реда за постъпване на държавна служба в Държавна агенция „Национална сигурност“
НАРЕДБА № І-3 от 13.11.2015 г. за специфичните изисквания, условията и реда за постъпване на държавна служба в Държавна агенция „Национална сигурност“
НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № І-4 от 2015 г. за кариерното развитие в Държавна агенция „Национална сигурност“
НАРЕДБА № І-4 от 13.11.2015 г. за кариерното развитие в Държавна агенция „Национална сигурност“

Комисия за регулиране на съобщенията

РЕШЕНИЕ № 546 от 13.12.2018 г. за изменение и допълнение на Техническите изисквания за работа на електронни съобщителни мрежи от неподвижна радиослужба и съоръженията, свързани с тях
РЕШЕНИЕ № 1308 от 25.10.2007 г. за приемане на Технически изисквания за работа с електронни съобщителни мрежи от неподвижна радиослужба и съоръженията, свързани с тях

НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ЗАПОВЕД № ЗЦУ- 1899 на НСИ от 18.12.2018 г. и № РД-05-1054 на НАП от 20.12.2018 г. за определяне на реда, начина и сроковете за подаване на годишния отчет за дейността(ГОД) и консолидирания годишен отчет за дейността(КГОД) на задължените лица (Приложения № 1 – 3)

 

Вашият коментар