Държавен вестник, брой 3 от 08.01.2019 г.

Държавен вестник, брой 3 от 08.01.2019 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 


Брой 3 от 08.01.2019 г.
Дата на влизане в сила (*)

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 352 от 31.12.2018 г. за приемане на актуализиран Списък със защитените от държавата специалности от професии за учебната 2019/2020 година и на актуализиран Списък със специалности от професии, по които е налице очакван недостиг от специалисти на пазара на труда, за учебната 2019/2020 година
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 111 на МС от 25.06.2018 г. за приемане на Списък със защитените от държавата специалности от професии, на критериите за определянето им и на условията и реда за допълнително финансиране за издръжка на паралелки за придобиване на квалификация по защитени специалности от професии и специалности от професии, по които е налице очакван недостиг от специалисти на пазара на труда
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 353 от 31.12.2018 г. за изменение и допълнение на Постановление № 85 на Министерския съвет от 2007 г. за координация по въпросите на Европейския съюз
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 85 на МС от 17.04.2007 г. за координация по въпросите на Европейския съюз
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 354 от 31.12.2018 г. за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на заетостта, приет с Постановление № 131 на Министерския съвет от 2003 г.
ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за насърчаване на заетостта
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 355 от 31.12.2018 г. за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Министерството на околната среда и водите, приет с Постановление № 208 на Министерския съвет от 2017 г.
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Министерството на околната среда и водите
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Изпълнителната агенция по околна среда
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 356 от 31.12.2018 г. за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация, приет с Постановление № 229 на Министерския съвет от 2009 г.
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Министерския съвет и на неговата администрация
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 357 от 31.12.2018 г. за приемане на Правилник за прилагане на Закона за мерките срещу изпирането на пари
ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за мерките срещу изпирането на пари
ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за Държавна агенция „Национална сигурност“
ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за мерките срещу изпирането на пари
РЕШЕНИЕ № 959 от 31.12.2018 г. за утвърждаване на Списък на републиканските пътища, за приемане на Списъка на републиканските пътища, за които се събира такса за ползване на пътната инфраструктура – винетна такса, и за определяне на съоръжение, за което се събира такса по чл. 10, ал. 4 от Закона за пътищата за ползване на отделно съоръжение по републиканските пътища
РЕШЕНИЕ № 945 на МС от 1.12.2004 г. за утвърждаване на списък на републиканските пътища, приемане на списък на републиканските пътища, за които се събира такса за ползване на пътната инфраструктура – винетна такса, и за определяне на съоръжение, за което се събира такса по чл. 10, ал. 4 от Закона за пътищата за ползване на отделно съоръжение по републиканските пътища

Министерство на финансите

ПРАВИЛНИК за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност
ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност

 

Напиши коментар

Трябва да сте влезли, за да публикувате коментар.

Архив