fbpx

Държавен вестник, брой 2 от 04.01.2019 г.

Държавен вестник, брой 2 от 04.01.2019 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 


Брой 2 от 04.01.2019 г.
Дата на влизане в сила (*)

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 351 от 31.12.2018 г. за изменение и допълнение на Наредбата за реда и начина за включване на лабораториите в списъка по чл. 22, ал. 1, т. 8 от Закона за хазарта, за изискванията за изпитване на игрално оборудване и игрален софтуер и за реда за извършване на проверки, приета с Постановление № 164 на Министерския съвет от 2013 г.
НАРЕДБА за реда и начина за включване на лабораториите в списъка по чл. 22, ал. 1, т. 8 от Закона за хазарта, за изискванията за изпитване на игрално оборудване и игрален софтуер и за реда за извършване на проверки
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1 от 03.01.2019 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Агенция „Митници“
КЛАСИФИКАТОР на длъжностите в администрацията
НАРЕДБА за прилагане на Класификатора на длъжностите в администрацията
НАРЕДБА за реда и начина за въвеждане на бандеролите за бутилирани алкохолни напитки

Патентно ведомство на Република България

ПРАВИЛНИК за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Патентното ведомство на Република България
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Патентното ведомство на Република България

Министерство на вътрешните работи

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 8121з-433 от 2017 г. за професионалното обучение на служителите от Министерството на вътрешните работи
НАРЕДБА № 8121З-433 от 16.03.2017 г. за професионалното обучение на служителите от Министерството на вътрешните работи

Министерство на здравеопазването

НАРЕДБА за изменение на Наредба № 8 от 2016 г. за профилактичните прегледи и диспансеризацията
НАРЕДБА № 8 от 3.11.2016 г. за профилактичните прегледи и диспансеризацията
НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 2018 г. за определяне на пакета от здравни дейности, гарантиран от бюджета на Националната здравноосигурителна каса
НАРЕДБА № 3 от 20.03.2018 г. за определяне на пакета от здравни дейности, гарантиран от бюджета на Националната здравноосигурителна каса

Българска народна банка

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 30 от 2016 г. за изчисляване размера на дължимите от банките премийни вноски по Закона за гарантиране на влоговете в банките (ДВ, бр. 10 от 2016 г.)
НАРЕДБА № 30 от 21.01.2016 г. за изчисляване размера на дължимите от банките премийни вноски по Закона за гарантиране на влоговете в банките

Комисия за финансов надзор

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 22 от 2005 г. за условията и реда за вписване и отписване на публични дружества, други емитенти на ценни книжа и емисии ценни книжа в регистъра на Комисията за финансов надзор
НАРЕДБА № 22 от 29.07.2005 г. за условията и реда за вписване и отписване на публични дружества, други емитенти на ценни книжа и емисии ценни книжа в регистъра на Комисията за финансов надзор
НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 53 от 2016 г. за изискванията към отчетността, оценката на активите и пасивите и образуването на техническите резерви на застрахователите, презастрахователите и Гаранционния фонд
НАРЕДБА № 53 от 23.12.2016 г. за изискванията към отчетността, оценката на активите и пасивите и образуването на техническите резерви на застрахователите, презастрахователите и Гаранционния фонд

НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ЗАПОВЕД № ЗАМ-1758 от 27.12.2018 г. за определяне на кодовете и компетентността на митническите учреждения на територията на Република България
ЗАПОВЕД № ЗАМ-1126/32-309808 от 4.11.2016 г. за определяне на кодовете и компетентността на митническите учреждения на територията на Република България
ЗАПОВЕД № ЗАМ-1766/32-376427 от 28.12.2018 г. за определяне на компетентността на териториалните управления към териториалните дирекции на Агенция „Митници“ при осъществяване на дейности по Закона за акцизите и данъчните складове
ЗАПОВЕД № ЗАМ-1125/32-309807 от 4.11.2016 г.

 

Напиши коментар

Трябва да сте влезли, за да публикувате коментар.

Архив
Поверителност
https://apis.bg/bg/privacy-notice-bg