КПКОНПИ е донесла на държавната хазна над 6 милиона лева

От Комисията започват работа по нов механизъм, с който отнетите в полза на държавата имоти да се предоставят за обществени нужди

По данни на Националната агенция по приходите (НАП) за третото тримесечие на 2018 г., предоставена на Комисията за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ) по линия на междуинституционалното сътрудничество, реализираните през 2018 г. имоти, отнети от КПКОНПИ, са донесли на бюджета 6 603 000 лв. Отнетите в полза на държавата имоти и автомобили са донесли 90% от общите приходи от реализация на имущество от НАП.

От Агенцията отчитат повишен дял на имотите, отнети от КПКОНПИ, като през 2015 г. те са били 31% от продажбите, през 2016 г. – 40% от продажбите, а през 2017 г. са достигнали 55%.

Най-голям дял в тази сума има хотел „Танне“ в Банско, който е продаден за 3 189 799 лв. без оборудването. Имотът беше отнет в полза на държавата от КПКОНПИ през 2017 г. от немския гражданин Манфред Дийл. Той се споразумя с прокуратурата, след като в Германия бе осъден за присвояване на пари, които впоследствие е изпрал в България. В хода на съдебните дела за отнемане бяха направени два неуспешни опита за продажба на хотела от частни съдебни изпълнители заради задължения към кредитори. През 2012 г. тръжната цена е била 1 043 100.00 лв., а през 2017 г. – 1 744 200.00 лв.

Още 907 000 лв. е донесла на хазната пететажна сграда на територията на общ. Несебър, отнета през 2014 г. от сириеца Талеб Сабуни, който има присъда за изнудване. За 507 940 лв. са продадени четири от имотите, отнети през 2017 г. от Веселин Наковски, с присъда за рекет.

Повече подробности по темата четете тук.

Вложителят в КТБ, стигнал до Люксембург, осъди БНБ за 1836 лв.

Централната банка в нарушение на директива на ЕС е забавила изплащането на гарантираните депозити, постанови Административният съд във Варна

Вложителят във фалиралата Корпоративна търговска банка (КТБ) Николай Кантарев, заради чието дело срещу Българската народна банка (БНБ) беше сезиран Съдът на Европейския съюз, е осъдил централната банка да му плати 1835,72 лв.

Административният съд във Варна прие, че БНБ е нарушила правото на ЕС, като е забавила решението за обявяване на депозитите в КТБ за неналични. То пък доведе до това, че изплащането на гарантираните влогове започна едва на 4 декември 2014 г. Според съда депозантите е трябвало да започнат да получават парите си от Фонда за гарантиране на влоговете в банките още на 25 юли 2014 г.

Съдията по делото Искрена Димитрова приема, че забавянето на БНБ в разрез с правото на ЕС е продължило от 25 юли 2014 г. до 6 ноември 2014 г., когато беше отнет лицензът на КТБ и реално беше задвижена процедурата по изплащане на гарантираните депозити. Обезщетението, което присъжда на Николай Кантарев, всъщност е разликата между законната лихва за забава за този период и начислената по влога му.

Повече подробности по темата четете тук.

Съдът в Люксембург потвърди забраната на ароматизираните цигари

Тя влиза в сила в пълен обем от 20 май 2020 г.

Съдът на Европейския съюз (СЕС) обяви, че поетапната забрана на ароматизираните цигари и тютюн за ръчно свиване е валидна и не нарушава принципите на правната сигурност, на равно третиране, пропорционалност и свободно движение на стоките.

Забраната беше въведена с Директива 2014/40/ЕС от 3 април 2014 г. за сближаване на законовите, подзаконовите и административните разпоредби на държавите членки относно производството, представянето и продажбата на тютюневи и свързани с тях изделия. Тя пък беше транспонирана с изменения в българския Закон за тютюна и тютюневите изделия през 2016 г.

Забраната на ароматизираните цигари и тютюн обаче е била оспорена от германски производител пред съда в Люксембург. Днес европейските съдии обаче потвърдиха действието ѝ.

Германското предприятие, сезирало съда, е „Planta Tabak“. То произвежда и предлага на пазара ароматизиран тютюн за ръчно навиване на цигари. Дружеството първоначално се е обърнало към Административният съд в Берлин с искане той да установи, че някои германски разпоредби, свързани със забраната на овкусители, шокиращите фотографии и забраната за реклама на овкусителите не са приложими към неговите изделия. Това всъщност са тези разпоредби, с които Директива 2014/40/ЕС е транспонирана в Германия и чиято валидност се оспорва от фирмата. Тогава берлинският съд се обръща към СЕС.

Повече подробности по темата виж тук.

Новости в „ЕВРО ФИНАНСИ“ през януари 2019 г.

ЕВРО ФИНАНСИ – Финансови отчети в съответствие с Международните стандарти за финансово отчитане; Годишен финансов отчет от предприятията, прилагащи Международните счетоводни стандарти; Промени в МСФО и нови стандарти; Данък върху доходите – Приспадане на вноските към професионален пенсионен фонд и за частно пенсионно осигуряване

Данъчна политика

 1. Данъчни облекчения за доходите на физически лица и европейската практика
 2. Данъчно облагане на дружества майки и дъщерни предприятия в Европейския съюз – Стоки и услуги, използвани едновременно за облагаеми и за освободени сделки – Определяне на подлежащата на приспадане на ДДС част – Клон, установен в държава членка, различна от тази на централата на дружеството – Разходи на клона, предназначени единствено за извършените от централата сделки
 3. Данъци, удържани при източника. Европейски практики (вкл. и преюдициално запитване от български съд)
 4. Данъчно и счетоводно третиране на правителствените помощи. Европейски практики (вкл. преюдициално запитване от български съд) – Данък върху придобиването на недвижими имоти и oсвобождаване от него – Прехвърляне на собствеността върху недвижим имот, настъпило в резултат на преобразуване, извършено в рамките на някои групи от дружества. Понятие „Държавна помощ“
 5. Европейска съдебна практика при данъчното третиране на липсите и брака (вкл. и преюдициални запитвания от български съд) – Сделки, чиято насрещна престация се състои отчасти от услуги или стоки — Договор за извършване на разрушителни работи — Договор за покупка с цел демонтиране
 6. Европейски правила при определяне мястото на доставка на услуги при облагане с данък върху добавената стойност
 7. Европейски практики при доставки, облагаеми с нулева или намалена ставка на данъка в ЗДДС. Европейска съдебна практика
 8. Европейски практики при предотвратяване на отклонение от данъчно облагане (вкл. преюдициално запитване от български съд) –Наказателно производство за престъпления във връзка с ДДС – Разрешение, издадено от некомпетентен съдебен орган за събиране на доказателства чрез телефонни подслушвания (вкл. и преюдициални запитвания от български съд)
 9. Облагане на туристическите услуги. Европейска практика – Специален режим за туристически агенти — Определяне на надбавката на туристическия агент — Данъчно облагане на авансови плащания, извършени преди доставката на туристически услуги от туристическия агент; Специален режим за туристически агенти — Предоставяне на ваканционно жилище, наето от други данъчнозадължени лица — Естество на дадена услуга като основна или съпътстваща — Намалени данъчни ставки

ЕС с нови правила при смесени бракове и съжителства

ЕС с нови правила при смесени бракове и съжителства

Регламентите определят кой национален съд е компетентен да помогне на двойките при управлението на тяхното имущество или при поделянето му при развод, раздяла или смърт

От днес започват да се прилагат регламентите на Европейския съюз (ЕС) за изясняване на правилата, приложими към имуществения режим на международните брачни двойки или регистрирани партньорства, съобщиха от Европейската комисия (ЕК). С тях се установяват ясни правила при развод или смърт и ще се сложи край на паралелните и евентуално противоречащи си производства в различни държави членки, свързани например с имущество или банкови сметки. Накратко те ще внесат повече правна яснота за международните двойки.
Заради невъзможността да се постигне единодушие сред всички държави членки, правилата ще се прилагат в 18 от тях: Австрия, Белгия, България, Хърватия, Кипър, Чехия, Финландия, Франция, Германия, Гърция, Италия, Люксембург, Малта, Нидерландия, Португалия, Словения, Испания и Швеция.
„Началото на прилагане на тези регламенти е добра новина за нарастващия брой международни двойки в Европа. Става дума за даване на яснота на хиляди европейски двойки за това, какво ще се случи с тяхното имущество в случай на развод или кончина на един от двамата. Убеден съм, че тези разпоредби ще подпомогнат много европейски двойки да се справят в такива трудни моменти“, коментира първият заместник-председател на Комисията Тимерманс.
„Новите правила ще допринесат за по-лесното разделяне на общи активи и при по-малко разноски, както и за облекчаването на хората, намиращи се в трудни обстоятелства. Повече от 16 милиона международни двойки ще се ползват от ясни процедури в случай на развод или на смърт на партньор. Те ще могат да спестяват около 350 милиона евро всяка година под формата на правни разноски. Призовавам останалите държави членки да се присъединят към засиленото сътрудничество в интерес на всички международни двойки в ЕС“, посочи Вера Йоурова, комисар на ЕС по въпросите на правосъдието.
Повече подробности за целите и същността на новите регламенти четете тук.

Полезно в ДВ (бр. 9 от 29.01.2019 г.)

В днешния 9 брой на „Държавен вестник“ са обнародвани промени в Наредба № Н-8 от 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица, които влизат в сила от 1.01.2019 г.

Целта на измененията е привеждане на наредбата в съответствие с промените в КСО и ЗТРРЮЛНЦ. С цел минимизиране некоректно подаване на данни за осигурителен стаж е предложено декларация обр. № 1 с данни за лицата, подлежащи на осигуряване по чл. 4, ал. 3, т. 5 и 6 от КСО, да се подават след издадени задължителни предписания от НОИ, когато декларациите се отнасят за месеци и години преди предходната календарна година.

В декларация обр. № 3 се предвижда лицата, които подлежат на здравно осигуряване по реда на чл. 40, ал. 3, т. 7 от Закона за здравното осигуряване, да се обособят с отделен код за вид осигурено лице – 58 – за лица в производство за предоставяне статут на бежанец или право на убежище.

Промени има и в Правилника за организацията и дейността на Конституционния съд – пpeдвиждaт се нoви cpoĸoвe зa пpoизнacянe нa KC, пo-дeтaйлнa ypeдбa нa пyблиĸyвaнeтo нa peшeниятa и oпpeдeлeниятa нa cтpaницaтa мy в интepнeт, ĸaĸтo и в „Държавен вестник“ и дpyги.

Държавен вестник, брой 9 от 29.01.2019 г.

Държавен вестник, брой 9 от 29.01.2019 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 

Има още

Нова Европейска финансова практика – януари 2019 г.

Нови решения

дело С-410/17 от 10 януари 2019 година

Данък върху добавената стойност — Сделки, чиято насрещна престация се състои отчасти от услуги или стоки — Договор за извършване на разрушителни работи — Договор за покупка с цел демонтиране

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Възмездни сделки.

Oблагаема основа на доставка на услуги, за която е сключен договор за извършване на разрушителни работи.

Производство относно третирането за целите на ДДС на сделки, осъществени, от една страна, по договор за извършване на разрушителни работи, предвиждащ задължение за доставчика да извози отпадъците от разрушаването, които — доколкото съдържат метален скрап — съгласно този договор той може да препродаде, и от друга страна, по договор за покупка на стоки с цел демонтиране, включващ задължение за купувача да разруши или да демонтира, както и да извози тези стоки заедно със съответните отпадъци.

дело С-389/17 от 16 януари 2019 година

Пруденциален надзор на дейността на институциите за електронни пари – Собствен капитал, изискван за осъществяването на дейности, свързани с издаването на електронни пари – Издаване на електронни пари в полза на продавача по номинална стойност на получените средства – Понятия „издаване на електронни пари“ и „платежна услуга, свързана с издаването на електронни пари“

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Правила, по които се изчислява собственият капитал на институциите за електронни пари.

Услуги предоставяни от институции за електронни пари в рамките на платежни трансакции, които представляват дейности, свързани с издаването на електронни пари.

Услуги за издаване или обратно изкупуване на електронни пари в рамките на една и съща платежна трансакция.

Понятия „издаване на електронни пари“ и „платежна услуга, свързана с издаването на електронни пари“.

Производство, образувано по повод на решение, с което надзорният съвет на Литовската национална банка отправя към дружество предупреждение заради неправилно прилагане, по отношение на някои платежни трансакции, на методите за изчисляване на собствения капитал.

дело С-165/17 от 24 януари 2019 година

Данък върху добавената стойност – Стоки и услуги, използвани едновременно за облагаеми и за освободени сделки (стоки и услуги със смесено предназначение) – Определяне на подлежащата на приспадане част – Клон, установен в държава членка, различна от тази на централата на дружеството – Разходи на клона, предназначени единствено за извършените от централата сделки – Общи разходи на клона, използвани както за извършените от него сделки, така и за тези на централата

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Приспадане на данъка, платен за получена доставка.

Хипотеза, в която разходите на клона са направени както за извършване на неговите сделки в държавата, в която е регистриран, така и на сделките на централата, по-специално с оглед на понятията за общи разходи и за пропорционално приспадане.

Разходи на регистриран в една държава членка клон, предназначени единствено за облагаеми с ДДС сделки и за освободени от този данък сделки, извършени от намиращата се в друга държава членка централа, в които подлежащата на приспадане част се определя като дробна величина, в чийто знаменател се посочва оборотът без ДДС, реализиран само от тези сделки, а в числителя — облагаемите сделки, които биха породили право на приспадане и ако бяха извършени в държавата членка, в която е регистриран клонът.

Спор относно приспадането на данъка върху добавената стойност, платен от парижки клон на дружество, първо, във връзка с разходите, предназначени за сделките на централата в Обединеното кралство, и второ, във връзка с общите разходи, направени както за извършените от централата сделки, така и за тези на клона.

дело С-477/17 от 24 януари 2019 година

Социално осигуряване – Приложимо законодателство – Удостоверение A 1 – Разширяване на правото на ползване на удостоверение A 1 по отношение на лицата, които пребивават законно на територията на държава членка – Понятия „законно пребиваване“, „пребиваване“ и „престой“

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Разширяване координацията на системите за социално осигуряване по отношение на граждани на трети държави, които пребивават законно на територията на държава членка.

Право на движение и пребиваване на територията на Европейския съюз.

Граждани на трети страни които живеят и работят временно в различни държави членки за работодател, установен в една държава членка – приложимо по отношение на тях социалноосигурително законодателство.

Понятия „законно пребиваване“, „пребиваване“ и „престой“.

Спор във връзка с отказа на Управителен съвет на банката за социално осигуряване да издаде на граждани на трети страни, наети от предприятие, удостоверение на основание член 19, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 987/2009 за установяване процедурата за прилагане на Регламент (ЕО) № 883/2004 за координация на системите за социална сигурност.

Шофьорите ще остават без книжка при 3 тежки нарушения за 2 години

Поекти на два от трите нови закона, които ще заменят настоящия Закон за движението по пътищата (ЗДвП) са публикувани за обществено обсъждане – нов ЗДвП и Закон за водачите на моторни превозни средства.

Действащият Закон за движението по пътищата е от 1999 г. и от приемането му досега в него са направени над 80 изменения и допълнения.

„Честите изменения на закона нарушават неговата структура и логика и се отразяват негативно на спазването на правилата за движение и на нивото на осъществяваната превантивна дейност. За повишаването на безопасността на движението по пътищата е необходимо действащата правна рамка да е стабилна“ – пише в мотивите към проекта за нов закон. Третият проект на нов закон, който се очакваше – за пътните превозни средства, още не е публикуван.

Един от новите текстове в проекта за нов Закон за движението по пътищата предвижда шофьорите да остават без книжка, ако извършат 3 тежки нарушения за две години, за които има и влезли в сила наказателни постановления.

8-те вида нарушения са следните:

 • каране в насрещното по магистрала или скоростен път;
 • каране в аварийната лента, освен при повреда, здравословен проблем или за пътна помощ;
 • шофиране с над 0,5 промила алкохол в кръвта;
 • превишаване на скоростта в населено място с над 50 км/ч;
 • минаване на червено;
 • отнемане на предимство на пешеходец на пешеходна пътека;
 • организиране или участие в нелегални гонки.

Повече подробности по темата четете тук.

Промените в АПК съответстват на Конституцията, с едно изключение

Промените в Администра-тивнопроцесуалния кодекс (АПК) съответстват на Конституцията, с изключение на една – възможността касационната инстанция да разглежда делата в закрито заседание. Това становище гласува вчера Пленумът на Върховния административен (ВАС) по образуваното по въпроса дело в Конституционния съд (КС).

15 от общо 156 изменения в АПК, които бяха приети през 2018 г., а влязоха в сила от началото на тази година, бяха оспорени пред КС от президента Румен Радев, 53-ма депутати от левицата и омбудсмана Мая Манолова. КС покани десетки институции и специалисти в областта на административното право да изразят мнение по делото.

Преди ВАС да гласува своето, екип от 12 върховни съдии е изготвил по два варианта на становище по оспорените текстове – че противоречат и че не противоречат на Конституцията. А върховните съдии днес са гласували по всеки един от тях. Тепърва те ще бъдат оформени в единно писмено становище с мотиви, което ще бъде изпратено в КС.

Повече подробности по темата четете тук.