Полезно в ДВ (бр. 108 от 29.12.2018 г.)

В последния за годината 108 брой на „Държавен вестник“ са обнародвани промени в Закона за вероизповеданията, с които се регламентират условията за финансиране и регистриране на вероизповеданията в България. Парите за вероизповеданията ще се определят на база религиозно самоопределилите се при последното преброяване на населението.

Субсидията ще бъде по 10 лв. за всеки изповядващ съответната религия, ако са над 1% от населението. За вероизповедание, на което е определена субсидия в по-малък размер от размера, който се полага съгласно определения критерий (не по-малко от 10 лв. на глас), държавната субсидия не може да бъде по-малка от 15 млн. лв.

Духовните училища от системата на предучилищното и училищното образование, както и висшите духовни училища, може да се финансират от регистрираното вероизповедание, по чието искане са открити. Финансирането е за издръжка на дейности по обучение, за стипендии на учениците, за ученици, настанени в общежитие и за поддръжка на материалната база.

Обнародвано е и Решение № 946 от 27.12.2018 г. за определяне на дните за религиозни празници на вероизповеданията, различни от източноправославното, през 2019 г. В него се определят дните от 2019 г. за религиозни празници на вероизповеданията, различни от източноправославното, за които се ползва платен или неплатен годишен отпуск при условията на чл. 173, ал. 2 от Кодекса на труда и чл. 57, ал. 5 от Закона за държавния служител.

В неофициалния раздел, както във всеки последен брой за годината, са обнародвани Съдържание на актовете, обнародвани в официалния раздел  на „Държавен вестник“ през 2018 г. и Справочник на нормативните актове, обнародвани в „Държавен вестник“ през 2018 г.

Вашият коментар