Полезно в ДВ (бр. 107 от 28.12.2018 г.)

В новия 107 брой на „Държавен вестник“ е обнародвано Постановление № 320 от 20 декември 2018 г. за определяне нов размер на минималната работна заплата за страната – през 2019 г. минималната работна заплата ще се увеличи с 9,8% от 510 лв. на 560 лв. С постановлението се определя и минималната часова работна заплата 3,37 лв. при нормална продължителност на работното време 8 часа и при 5-дневна работна седмица.

Обнародвано е Постановление № 344 от 21 декември 2018 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2019 г. С него се определят конкретни задължения и отговорности на разпоредителите при изпълнението на съответните им бюджети. Конкретизират се и показателите по отделните бюджетни програми на разпоредителите, които прилагат програмен формат в рамките на утвърдените с годишния закон за държавния бюджет разходи по области на политики и бюджетни програми.

Обнародвана е нова Наредба за условията и реда за събиране на таксите за специално ползване на републиканските пътища или на части от тях и за ползване на отделни съоръжения по републиканските пътища. Както досега, такси ще могат да се въвеждат за ползване на отделни съоръжения по републиканските пътища, посочени в списък, приет с решение на Министерския съвет и обнародван в „Държавен вестник“, както в момента се плаща за преминаване по двата моста над река Дунав.

Такси в лева ще плащат както водачи на регистрирани в България превозни средства, така и на регистрираните в чужбина. Последните ще могат да плащат и в евро. От обхвата на таксуването се изключват пътните превозни средства на Министерството на вътрешните работи, на Националната служба за охрана, на Държавна агенция „Национална сигурност“, на Неотложната медицинска помощ и на въоръжените сили.

Чрез промени в Правилника за прилагане на Закона за семейни помощи за деца се урежда редът за предоставяне на новата месечна помощ за деца без право на наследствена пенсия от починал родител. Регламентира се служебен обмен на информация между Агенцията за социално подпомагане и Националния осигурителен институт. Новата помощ ще се предоставя от 2019 г., като ще се отпуска без доходен тест. С промените се улесняват семействата и при отпускането на семейните помощи, като се премахва изискването за представянето на някои официални удостоверителни документи на хартиен носител.

 

Вашият коментар