Полезно в ДВ (бр. 102 от 11.12.2018 г.)

В новия 102 брой на „Държавен вестник“ са обнародвани Законът за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2019 г. и Законът за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2019 г.

От следващата година се вдига минималният осигурителен доход за самоосигуряващите се лица от 510 лв. на 560 лв., както и за земеделските стопани и тютюнопроизводителите от 350 лв. на 400 лв. От 2600 лв. на 3000 лв. става максималният осигурителен доход.

Не се променя периодът на изплащане на паричното обезщетение за бременност и раждане – 410 дни, както и размерът на обезщетението за отглеждане на дете от една до двегодишна възраст – 380 лв. И догодина остава възможността майките, които имат право да ползват отпуск при бременност и раждане до навършване на една година на детето, но се върнат на работа по-рано, да получават обезщетение от ДОО в размер 50 на сто от полагащото им се обезщетение при бременност и раждане.

Запазва се минималният дневен размер на обезщетението за безработица от 9,00 лв., и максималният – 74,29 лв.

От 1 юли 2019 г. пенсиите, отпуснати до 31 декември 2018 г. включително, се увеличават с 5,7 на сто, като повишението отчита и новата „тежест“ на година осигурителен стаж. Максималният размер на получаваните една или повече пенсии от началото на следващата година до 30 юни 2019 г. се запазва на 910 лв., а от 1 юли таванът става 1200 лв. Мярката се прилага за всички пенсии, без оглед на момента на отпускането им.

Съгласно Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2019 г. размерът на задължителната здравноосигурителна вноска за 2019 г. остава 8 на сто. С преходните и заключителните разпоредби на закона се изменят Законът за здравето, Законът за лечебните заведения, Законът за здравното осигуряване, Законът за лекарствените продукти в хуманната медицина и др.

След измененията държавата и здравните институции ще концентрират повече власт и контрол над здравната система – създава се мегаагенция за медицински надзор – Изпълнителната агенция „Медицински одит“ и Изпълнителната агенция по трансплантация се преобразуват чрез сливане в Изпълнителна агенция „Медицински надзор“, считано от 1 април 2019 г.

Ще се ограничи разкриването на нови болници и възможността лекарите да практикуват на няколко места. Ще бъдат наложени строги рестрикции за начините на лечение и плащане за лекарства и медицински дейности. В срок до 31 март 2019 г. се закрива Център „Фонд за лечение на деца“ и функциите му, заедно с тези на комисията за лечение в чужбина, ще преминат към здравната каса.

Промените задължават Националната експертна лекарска комисия да създаде и поддържа информационна база данни за всички лица, преминали през ТЕЛК/НЕЛК за установяване на трайно намалена работоспособност, вид и степен на увреждане. Планирани са задължителни съдържания на медицинските стандарти и на правилата за добра медицинска практика, а ако съсловните организации не ги приемат, да ги изготви Агенцията за медицински надзор. Премахват се националните консултанти, а по въпросите на специалността ще се произнася специален борд.

Обнародван е нов Правилник за прилагане на Закона за филмовата индустрия, който влиза в сила от 5.12.2018 г. Целта е да се регулират въпросите, свързани с процедурите по предоставяне на държавна помощ в областта на филмовата индустрия, дейностите на консултативно-експертните органи по чл. 8 от Закона за филмовата индустрия (като задължителни участници в тази процедура), както и други въпроси, свързани с процесите на производство, разпространение, фестивали и показ на филми.

Вашият коментар