Полезно в ДВ (бр. 100 от 4.12.2018 г.)

В новия брой 100 на „Държавен вестник“ са обнародвани промени в Закона за експортното застраховане, които са свързани със системата на управление на Българска агенция за експортно застраховане (БАЕЗ). Междуведомственият съвет за експортно застраховане (МСЕЗ) отпада и се заменя с Надзорен съвет на „БАЕЗ“ ЕАД.

По този начин се прави и преход от едностепенна система на управление (Общо събрание и Съвет на директорите) към двустепенна (Общото събрание, Надзорен и Управителен съвет). Някои от разпоредбите в Закона за експортното застраховане ще отпаднат, а други ще се хармонизират с действащия Кодекс за застраховането.

Обнародвана е нова Наредба № Н-10 от 23.11.2018 г. за условията и реда за уведомяване на министъра на финансите преди предоставяне на нова държавна помощ, като целта й е да уреди условията и реда за уведомяване на министъра на финансите от страна на администраторите на помощ, преди предоставянето на нова държавна помощ, като се отчита необходимостта от подобряване на правоприлагането по държавните помощи и намаляване на рисковете от предоставяне на  неправомерни помощи.

По този начин се гарантира по-прозрачна и предвидима среда за законосъобразното разходване на публичните ресурси за администраторите и получателите.

Вашият коментар