Според административните съдии измененията в АПК не противоречат на Конституцията

След приемането на мащабните промени в Административнопроцесуалния кодекс (АПК) 15 от общо 156 изменения бяха оспорени пред Конституционния съд (КС) от президента Румен Радев, 53-ма депутати от левицата и омбудсмана Мая Манолова. Конституционният съд събра исканията им в едно дело и покани десетки институции, организации и представители на правната наука да дадат становища.

Сред тях е Асоциацията на българските административни съдии (АБАС), чиито членове са най-близо до административното право и процес и живеят с проблемите им.

В становището си до КС от асоциацията задълбочено и в детайли коментират всеки пункт от искането на президента и заявяват, че нито една от оспорените от него разпоредби не противоречи на Конституцията.

Повече подробности по темата четете тук.

Полезно в ДВ (бр. 106 от 21.12.2018 г.)

В новия 106 брой на „Държавен вестник“ са обнародвани промени в Закона за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз, с които се прецизират условията по новата обща схема за предоставяне на плодове, зеленчуци и млечни продукти в детските градини и училищата.

Предвидено е участието в схемата да се съпътства от образователни мерки, които целят изграждане на здравословни хранителни навици у децата и придобиване на знания в областта на селското стопанство, здравословното хранене и борбата с разхищението на храна.

Министърът на земеделието, храните и горите ще определя с наредба условията и реда за търговия от разстояние с биологични продукти, етикетирането и контрола на продуктите от заведенията за обществено хранене. При установени нарушения ще се налагат административни и наказателни санкции.

Съгласно друга част от измененията  отпада изискването зърнопроизводителите, които получават директни плащания, да подават декларации на всеки три месеца. Те вече ще обявяват общото произведено количество веднъж годишно. До 30 септември е срокът за деклариране на обикновена пшеница, твърда пшеница, ечемик, ръж, овес, тритикале и рапица, а до 30 ноември – на царевица, слънчоглед и соя.

Друга промяна засяга зърнопреработвателните предприятия. До 5-о число на следващия месец те ще подават в съответната областна дирекция „Земеделие“ декларации за количеството зърно по видове, преработено за съответния месец.

Обнародвани са промени и в Закона за Българската народна банка. Съгласно измененията Българската народна банка не може да предоставя кредити и гаранции под каквато и да е форма, включително чрез придобиване на дългови инструменти, на Министерския съвет, на общините, както и на други държавни и общински институции, организации и предприятия.

По отношение на персоналната независимост е предвидено при прекратяване на правомощията на член на Управителния съвет решението за това да бъде отнесено за разглеждане пред Съда на Европейския съюз. При упражняване на макропруденциалния надзор БНБ наблюдава, идентифицира и оценява въздействието на системни рискове върху кредитните институции и банковата система.

Държавен вестник, брой 106 от 21.12.2018 г.

Държавен вестник, брой 106 от 21.12.2018 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 

Има още

Сотир Цацаров: Идеята общинските съветници да не подават имуществени декларации е лоша

Идеята общинските съветници да не подават имуществени декларации пред антикорупционната комисия е лоша – заяви главният прокурор Сотир Цацаров, който беше помолен да коментира предлаганите от Данаил Кирилов (ГЕРБ) и Хамид Хамид (ДПС) по-мащабни изменения в антикорупционния закон.

Проектът беше внесен в Народното събрание в понеделник и беше в дневния ред на заседанието на правната комисия в сряда, като идеята беше тогава да мине на първо четене. Но това не стана, тъй като вносителите решиха най-напред проектът да бъде подложен на по-широко обществено обсъждане.

Двамата депутати предлагат да отпадне задължението общинските съветници да подават имуществени декларации, защото те са около 5400 и се опасяват, че системата на деклариране ще блокира. Освен това, за да се обработят декларациите, ще е необходим значителен допълнителен човешки и материален ресурс.

Повече подробности по темата четете тук.

ВКС ще отговори на три въпроса на адвокатурата за несъстоятелността

Дни, след като отговори на 9 въпроса, свързани с производството по несъстоятелност, Търговската колегия на Върховния касационен съд (ВКС) образува ново тълкувателно дело с други три въпроса. Те бяха поставени през октомври от Висшия адвокатски съвет.

От адвокатурата предложиха те да бъдат присъединени към дело №1/2017 г., но Общото събрание на Търговската колегия единодушно е приело, че то трябва да приключи по въпросите, за които е образувано. Решението по него беше обявено миналата седмица.

Така за новите питания е образувано ново дело № 2/2018 г. на колегията. За докладчик e определена Костадинка Недкова, а в комисията, която ще изготви проекта на тълкувателното решение, влизат и Вероника Николова и Николай Марков.

Два от въпросите, по които ще се произнесе Търговската колегия, възникват, когато производството по несъстоятелност се прекратява, тъй като наличното имущество на длъжника е недостатъчно за покриване на началните разноски по делото.

Висшият адвокатски съвет е установил, че в самия ВКС съставите застъпват различни позиции за това дали в тази хипотеза непредявените в производството по несъстоятелност вземания и неупражнените права се погасяват или не. Част от върховните съдии приемат, че тези вземания и права се погасяват и когато производството е било прекратено с решение по чл. 632, ал. 4 ТЗ.

Други обаче са на обратната позиция, като от адвокатурата цитират решение на състав от Гражданската колегия на ВКС. Според членовете му прекратяването на производството по несъстоятелност с решение по чл. 632, ал. 4 ТЗ няма погасителен ефект за неупражнените права и непредявените вземания.

Повече подробности по темата четете тук.

Полезно в ДВ (бр. 105 от 18.12.2018 г.)

В днешния 105 брой на „Държавен вестник“ са обнародвани дългоочакваните Закон за хората с увреждания и Закон за личната помощ, които влизат в сила от 1.01.2019 г.

Основен нов момент в новия Закон за хората с увреждания е прилагането на индивидуален подход и индивидуална оценка на потребностите на хората с увреждания. Индивидуалната оценка ще е комплексна и ще се извършва от специализиран отдел в дирекциите „Социално подпомагане“ към Агенцията за социално подпомагане. Тези отдели трябва да бъдат сформирани от изпълнителния директор на агенцията в срок до 31 март 2019 г.

Оценката ще се изготвя въз основа на информация за: самооценката на човека с увреждане за затруднения в домашни условия и извън тях; увреждането/здравословното състояние; вида на затруднения във функционирането на човека с увреждане; степента на затруднения във функционирането на човека с увреждане; степента на включване в социалната среда на човека с увреждане; мобилността на човека с увреждане в социалната му среда и затруднения извън дома. По предложение на социалния министър ще бъде създадена и методика за извършването на тази оценка.

Агенцията за хората с увреждания ще се преобразува в държавна агенция от 1 януари 2021 г. и ще премине от социалното министерство към Министерския съвет. Държавната агенция ще организира дейността по извършване на индивидуална оценка на потребностите за хората с увреждания и ще координира осъществяването на политиката за правата на хората с увреждания.

Новият Закон за личната помощ ще влезе в сила на 1 януари 2019 година, а лична помощ по него ще се отпуска от 1 септември догодина. Право на помощ по него ще имат до края на 2020 г. възрастните с 90% и над този процент намалена работоспособност с чужда помощ, а също и децата с над 50% с чужда помощ и с над 90% без чужда помощ. Часовете, за които държавата ще плаща на асистентите, ще зависят от степента на увреждането, определена в ТЕЛК – от 15 до 168 часа месечно. Заплатите на личните асистенти през 2019 г. ще е равна на минималната, а с годините ще се увеличава и коефициентът на нарастване – през 2020 г. е 1.2.

Обнародвани са промени в Закона за движението по пътищата, които влизат в сила от 1.01.2019 г. Електронната винетка окончателно влиза в сила от 1 януари 2019 година. Закупените хартиени винетки ще могат да се използват от шофьорите до изтичане на срока им.

Според промените Агенция „Пътна инфраструктура“ ще осъществява контрола върху заплащането на таксите. Служители на Националното тол управление ще имат право да спират МПС и да извършват проверки. Движението на пътни превозни средства по път, включен в обхвата на платената пътна мрежа, ще се извършва след изпълнение на съответните задължения, свързани с установяване на размера и заплащане на пътните такси.

По пътищата, отворени за обществено ползване, ще се допускат само превозни средства и ремаркета, които са регистрирани и са с табели с регистрационен номер. Агенция „Митници“ ще контролира маршрутите на превозвачите, които напускат страната. Длъжностни лица от Агенция „Митници“ ще осъществяват контрол върху заплащането на таксите.

Държавен вестник, брой 105 от 18.12.2018 г.

Държавен вестник, брой 105 от 18.12.2018 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 

Има още

Квесторите на КТБ са ощетили Фонда за гарантиране на влоговете с над 1 млн. лева

Квесторите на фалиралата Корпоративна търговска банка (КТБ) Елена Костадинчев и Станислав Лютов отиват на съд за безстопанственост, с която са ощетили Фонда за гарантиране на влоговете с над 1 млн. лева.

От прокуратурата съобщиха, че обвинителният акт срещу двамата вече е внесен в Софийския градски съд. Те са обвинени в умишлена безстопанственост в особено големи размери, която е и особено тежък случай, за което могат да бъдат осъдени на от 3 до 12 години затвор.

Квесторите поеха управлението на КТБ, след като БНБ я постави под специален надзор на 20 юни 2014 г. и останаха в банката до обявяването ѝ във фалит и назначаването на синдици.

Според обвинението Лютов и Костадинчев умишлено са разпоредили осчетоводяване на предсрочното прекратяване на 9 договора за индивидуални срочни депозити с привилегировани лихви и така сумите били прехвърлени за изплащане към Фонда за гарантиране на влоговете. От това са настъпили и вредите за фонда, които са изчислени на 1 070 383,83 лева.

Прокуратурата твърди, че действията на квесторите са в нарушение на чл. 5, ал. 1 от Закона за гарантиране на влоговете в банките, според който не се изплащат гарантираните размери на влоговете на тези, на които са били предоставени привилегировани лихвени условия.

Повече подробности по темата четете тук.

Софиянци могат да изчислят данъка си за колата с калкулатор от общината

Столичната община изготви калкулатор, с който всеки шофьор в София може да изчисли лесно новия данък на колата си.

Новата формула, по която се формира данъкът за колите от 2019 г., включва годината на производство, мощността и екологичния стандарт на колата.

В калкулатора за регистрираните в София автомобили са заложени минималните коефициенти, приети от парламента с измененията на Закона за местните данъци и такси, които влизат в сила от 1 януари догодина.

Данните за колата, които трябва да се нанесат в калкулатора, за да се изчисли нейният данък, са вписани в документите за автомобила – в малкия талон (за по-новите коли) или в големия талон (за регистрирани по-отдавна).

Повече подробности по темата четете тук.

Приеха окончателно промените в НПК

Обвинителният акт вече няма да се чете в началото на делото. Задържаният може да избере всеки, а не само работодател и член на семейството му, да бъде уведомен за ареста му. Но при опасност за живота, здравето или свободата на друг, както и при риск от сериозно възпрепятстване на разследването, уведомяването на конкретен близък може да бъде отложено до 48 часа.

Всички тези изменения в Наказателно-процесуалния кодекс (НПК) прие окончателно Народното събрание. При обсъждането им на второ четене имаше кратък дебат единствено по възможността за отлагане на уведомяване на конкретно лице за ареста. Тодор Байчев от БСП заяви, че от подобно изменение няма смисъл, тъй като задържаният има незабавно право на адвокат и той може да уведоми всеки друг за ареста. „МВР няма да уведоми семейството, но неговият адвокат може да го направи. Не виждам смисъл от такава промяна, която няма да бъде действаща и ефективна. Тайните арести са характерни за други времена“, каза той и видя и проблем с правото на защита.

Председателят на правната комисия Данаил Кирилов възрази, като посочи, че по никакъв начин не е засегнато правото на защита. „Смятам, че след продължителен дебат възприехме един умерен подход и сме представили оптимален текст“, каза той. А колегата му от ГЕРБ Димитър Лазаров допълни: Вече задържаният ще може да поиска да бъде уведомен всеки един, който той пожелае. Ами представете си отвличане и единият от извършителите е задържан, нима ще му дадем възможност да се обади на съучастник? Това е хипотезата, при която се прилага отлагането на уведомяването“.

Депутатите записаха в НПК, че решението за отлагане на уведомяването с до 48 часа се взема от прокурора, който се произнася с мотивирано постановление, а постановлението му подлежи на обжалване от обвиняемия или от неговия защитник пред съответния първоинстанционен съд. Съдът незабавно разглежда жалбата еднолично в закрито съдебно заседание и се произнася с определение, което е окончателно.

Повече подробности по темата виж тук.