Нова Европейска финансова практика – декември 2018 г.

Нови решения

дело С-480/17 от 06 декември 2018 година

Пряко данъчно облагане – Данък върху доходите – Приспадане на вноските към професионален пенсионен фонд и за частно пенсионно осигуряване – Изключване на чуждестранните лица

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Свобода на установяване.

Правна уредба на държава членка, съгласно която чуждестранно данъчнозадължено лице, което в тази държава членка е ограничено данъчно задължено за данъка върху доходите, не може да приспада от облагаемата основа на данъка върху доходите размера на задължителните и допълнителните вноски, платени към професионален пенсионен фонд, и на вноските, платени за частно пенсионно осигуряване, докато местно данъчнозадължено лице, което е неограничено данъчно задължено за данъка върху доходите, може да приспада.

Спор по повод отказа да бъдат взети предвид като извънредни разходи вноските към професионален пенсионен фонд и за частно пенсионно осигуряване, за да се намали данъкът при ограничено данъчно облагане в Германия.

дело С-672/17 от 06 декември 2018 година

Данъчна основа – Намаляване – Действия в рамките на производство по несъстоятелност, за да се събере ДДС – Управление на общински публични услуги – Принцип на данъчен неутралитет

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Намаляване на данъчната основа за начисляване на ДДС.

Kорекция на данъка в случаите на неплащане, преди анулирането на данъка да е съобщено на получателя на стоката или услугата, ако той е данъчнозадължено лице, с цел корекция на първоначално направеното приспадане.

Спор между дружество и данъчен и митнически орган по повод на отказа на последния да допусне коригирането на размера на данъка върху добавената стойност, платен от това дружество във връзка с неплатени вземания, считани за несъбираеми поради неплатежоспособността на длъжниците.

дело С-385/17 от 13 декември 2018 година

Организация на работното време – Право на платен годишен отпуск – Правна уредба на държава членка, която позволява да се предвиди, с колективен трудов договор, вземането предвид на периоди на работа на непълно работно време за целите на изчисляването на възнаграждението, изплащано за годишен отпуск – Действие във времето на тълкувателните съдебни решения

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Право на ограничаване на максималната продължителност на труда, на периоди на дневна и седмична почивка, както и на платен годишен отпуск. Възнаграждение за годишен отпуск. Последици от периоди на работа на непълно работно време.

Национална разпоредба, съдържаща се в колективен трудов договор, която позволява намаления на възнаграждението поради работа на непълно работно време да се вземат предвид при изчисляването на правото на работника на възнаграждение за времето на годишния отпуск.

Общ принцип на правото на Съюза на правна сигурност и забрана за придаване на обратно действие изискващи да се ограничи във времето действието по отношение на всички засегнати лица на възможността за позоваване на тълкуването, което Съдът ще даде.

Спор между служител и дружество относно изчисляването на обезщетението за платен отпуск, а именно на възнаграждението, на което той има право за своя платен отпуск.

дело С-17/18 от 19 декември 2018 година

Прехвърляне на съвкупност или част от активи — Освобождаване на отдаването под наем на недвижимо имущество — Договор за наем на използван за търговска дейност недвижим имот и на необходимите за тази дейност движими вещи — Престации във връзка с недвижимия имот, при които е направено приспадане на ДДС

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Сделка, с която недвижим имот, използван за търговска дейност, е отдаден под наем с цялото оборудване и инвентар, предназначени за тази дейност, когато наемателят продължава дейността с използваното дотогава наименование.

Услуга, която се квалифицира като отдаване под наем на недвижим имот по смисъла на Директива 2006/112/ЕО, или договор, определящ се като предоставяне на комплексна услуга.

Понятия „прехвърляне […] на съвкупност или част от активи“, „аренда“, „отдаване под наем“ и „отдаването под наем на недвижимо имущество“.

Наказателно производство, образувано срещу търговско дружество и неговите управители за действия, представляващи избягване на данъчно облагане, а именно за това, че след като са приспаднали данъка върху добавената стойност (ДДС), заплатен по получени доставки за строително ремонтни работи в недвижим имот, отреден за тяхната търговска дейност, не са направили корекция на ДДС при отдаването под наем на същия имот заедно с движимото имущество, необходимо за продължаването на тази дейност.

дело С-374/17 от 19 декември 2018 година

Данък върху придобиването на недвижими имоти – Освобождаване – Прехвърляне на собствеността върху недвижим имот, настъпило в резултат на преобразуване, извършено в рамките на някои групи от дружества -Понятие „Държавна помощ“

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Помощи, предоставяни от държавите. Селективност по същество. Критерий за общодостъпност. Мярка с общ характер.

Референтна рамка. Обосновка, изведена от естеството или от общата структура на референтната рамка.

Данъчно предимство. Данък върху придобиването на недвижими имоти.

Освобождаване на преобразуване в рамките на група от дружества. Условие за дялово участие от най-малко 95 % в капитала на участващите дружества. Петгодишни периоди преди и след преобразуването, в които трябва да се притежава дялово участие.

Спор между данъчна администрация и дружество А по повод нейния отказ да освободи това дружество от данък върху придобиването на недвижими имоти, каквото право германското данъчно законодателство дава при определени условия на дружества, придобиващи право на собственост върху недвижими имоти в контекста на преобразуване, извършвано в рамките на някои групи от дружества.

дело С-414/17 от 19 декември 2018 година

Вътреобщностни придобивания на продукти, подлежащи на облагане с акцизи – Верижни сделки с един-единствен превоз – Съотнасяне на превоза – Движение под режим отложено плащане на акциз – Значение за квалификацията като вътреобщностно придобиване

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Продукти, подлежащи на облагане с акцизи.

Освобождаване на доставката на вещи, изпратени или превозени в рамките на Съюза.

Вътреобщностни придобивания на продукти, подлежащи на облагане с акцизи, когато акцизите са изискуеми на територията на държавата членка по местоназначение, извършени от данъчнозадължено лице, чиито други придобивания не подлежат на облагане с ДДС.

Наличие на верига от последователни сделки, във връзка с които е осъществен един-единствен вътреобщностен превоз на продукти, подлежащи на облагане с акцизи при режим отложено плащане на акциз.

Спор по повод приспадането на данъка върху добавената стойност по придобивания от чешки доставчици на горива, превозени при отложено плащане на акциз от Австрия към Чешката република.

дело С-422/17 от 19 декември 2018 година

Специален режим за туристически агенти — Определяне на надбавката на туристически агент — Данъчно облагане на авансови плащания, извършени преди доставката на туристически услуги от туристическия агент — Фактически разходи, направени от туристическия агент

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Правила за ДДС, предвидени съгласно специалния режим за туристическите агенти.

Възникване на данъчно задължение към и данъчно облагане на авансово плащане, получено от предоставящо туристически услуги данъчнозадължено лице, облагани съгласно специалния режим за туристически агенти.

Спор относно данъчни указания, които са издадени от министър на финансите и се отнасят до момента на изискуемостта и до начина на изчисляване на данъка върху добавената стойност (ДДС) при получаване на авансово плащане за туристическа услуга, предоставена от туристически агент.

дело С-552/17 от 19 декември 2018 година

Специален режим за туристически агенти — Предоставяне на ваканционно жилище, наето от други данъчнозадължени лица — Допълнителни услуги — Естество на дадена услуга като основна или съпътстваща — Намалени данъчни ставки — Настаняване, доставено от туристически агент от свое име

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Услуга, предоставяна от туристически агент.

Взаимодействие между два специални режима на данъка върху добавената стойност: единият – относно данъчната основа (маржа), а другият – относно намалената ставка на ДДС.

Специален режим за туристическите агенти спрямо услуга, която по същество се състои в предоставянето на разположение на ваканционно жилище и допълнителните компоненти на която следва да се разглеждат само като услуга, съпътстваща основната.

Намаляване на данъчната ставка за предоставянето на ваканционно настаняване.

Спор относно данъчното облагане на доставянето на ваканционно настаняване.

Вашият коментар