Държавен вестник, брой 108 от 29.12.2018 г.

Държавен вестник, брой 108 от 29.12.2018 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 


Брой 108 от 29.12.2018 г.
Дата на влизане в сила (*)

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Народно събрание

ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за вероизповеданията
ЗАКОН за вероизповеданията
ЗАКОН за предучилищното и училищното образование
ЗАКОН за професионалното образование и обучение
ЗАКОН за държавния печат и националното знаме на Република България
ЗАКОН за устройство на територията
ЗАКОН за местните данъци и такси
РЕШЕНИЕ за избиране на член на Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства
РЕШЕНИЕ за избиране на член на Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства
РЕШЕНИЕ за избиране на член на Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства
РЕШЕНИЕ за избиране на член на Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства
РЕШЕНИЕ за избиране на член на Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства
РЕШЕНИЕ за избиране на председател на Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства
РЕШЕНИЕ за избиране на заместник-председател на Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 346 от 21.12.2018 г. за отмяна на Правилника за устройството и дейността на Военномедицинската академия, приет с Постановление № 312 на Министерския съвет от 2016 г.
ПРАВИЛНИК за устройството и дейността на Военномедицинската академия
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 382 на МС от 30.12.2015 г. за приемане на План за развитие на въоръжените сили до 2020 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 347 от 27.12.2018 г. за одобряване на промени по бюджета на Министерството на младежта и спорта за 2018 г. във връзка с увеличаване капитала на търговско дружество
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 348 от 27.12.2018 г. за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Министерството на туризма, приет с Постановление № 447 на Министерския съвет от 2014 г.
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Министерството на туризма
РЕШЕНИЕ № 946 от 27.12.2018 г. за определяне на дните за религиозни празници на вероизповеданията, различни от източноправославното, през 2019 г.
РЕШЕНИЕ № 950 от 27.12.2018 г. за даване на разрешение за частично прехвърляне на правата и задълженията, произтичащи от Решение № 814 на Министерския съвет от 2015 г. за издаване на разрешение за търсене и проучване на нефт и природен газ – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 3 от Закона за подземните богатства, в площ- та „Блок 1-14 Силистар“, разположена в континенталния шелф и в изключителната икономическа зона на Република България в Черно море, и прехвърлени съгласно Решение № 222 на Министерския съвет от 2017 г. за даване на разрешение за прехвърляне изцяло на правата и задълженията, произтичащи от Решение № 814 на Министерския съвет от 2015 г.

Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията
Министерство на труда и социалната политика

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № Н-19 от 2008 г. за условията и реда за освобождаване на лица с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност или вид и степен на увреждане и лица или семейства, отглеждащи деца с трайни увреждания до 18-годишна възраст и до завършване на средно образование, но не по-късно от 20-годишна възраст, от винетни такси при ползване на републиканските пътища
НАРЕДБА № Н-19 от 2.12.2008 г. за условията и реда за освобождаване на лица с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност или вид и степен на увреждане и лица или семейства, отглеждащи деца с трайни увреждания до 18-годишна възраст и до завършване на средно образование, но не по-късно от 20-годишна възраст от винетни такси при ползване на републиканските пътища

Министерство на правосъдието
Министерство на вътрешните работи

ИНСТРУКЦИЯ № 1 от 20.12.2018 г. за взаимодействието на структурите на Министерството на вътрешните работи и Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ при изпълнение на електронното наблюдение

НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

СЪДЪРЖАНИЕ на актовете, обнародвани в официалния раздел на „Държавен вестник“ през 2018 г.
СПРАВОЧНИК на нормативните актове, обнародвани в „Държавен вестник“ през 2018 г.

 

Вашият коментар