Държавен вестник, брой 107 от 28.12.2018 г.

Държавен вестник, брой 107 от 28.12.2018 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 


Брой 107 от 28.12.2018 г.
Дата на влизане в сила (*)

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Народно събрание

РЕШЕНИЕ за структурни промени в Министерския съвет на Република България
РЕШЕНИЕ за приемане на структура на Министерския съвет на Република България
РЕШЕНИЕ за персонални промени в Министерския съвет на Република България

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 315 от 19.12.2018 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2018 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 157 от 30.07.2018 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2018 г. за отбелязване на 100 години от Първата световна война и участието на България в нея
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 165 на МС от 7.08.2018 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2018 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 309 на МС от 20.12.2017 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2017 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 316 от 19.12.2018 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2018 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 317 от 19.12.2018 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на земеделието, храните и горите за 2018 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 318 от 20.12.2018 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на правосъдието за 2018 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 319 от 20.12.2018 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на правосъдието за 2018 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 320 от 20.12.2018 г. за определяне нов размер на минималната работна заплата за страната
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 66 на МС от 28.03.1996 г. за кадрово осигуряване на някои дейности в бюджетните организации
НАРЕДБА за заплатите на служителите в държавната администрация
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 321 от 20.12.2018 г. за изменение и допълнение на Тарифата за таксите, които се събират от Агенция „Пътна инфраструктура“, приета с Постановление № 219 на Министерския съвет от 2008 г.
ТАРИФА за таксите, които се събират от Агенция „Пътна инфраструктура“
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 322 от 20.12.2018 г. за изменение и допълнение на Тарифата за таксите, които се събират за производствата по глава двадесет и седма от Закона за обществените поръчки пред Комисията за защита на конкуренцията и пред Върховния административен съд, приета с Постановление № 73 на Министерския съвет от 2016 г.
ТАРИФА за таксите, които се събират за производствата по глава двадесет и седма от Закона за обществените поръчки пред Комисията за защита на конкуренцията и пред Върховния административен съд
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 323 от 20.12.2018 г. за одобряване на допълнителен трансфер по бюджета на държавното обществено осигуряване за 2018 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 324 от 20.12.2018 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на икономиката за 2018 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 325 от 20.12.2018 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на културата за 2018 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 260 от 28.11.2018 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери от резерва по чл. 1, ал. 2, раздел ІІ, т. 5.1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2018 г. за непредвидени и/или неотложни разходи за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 326 от 20.12.2018 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2018 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 327 от 20.12.2018 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2018 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 328 от 20.12.2018 г. за изменение на Постановление № 197 на Министерския съвет от 2018 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2018 г. за финансиране изграждането на „Обход на гр. Габрово“ – фаза І
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 197 от 14.09.2018 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2018 г. за финансиране изграждането на Обход на гр. Габрово – фаза I
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 329 от 20.12.2018 г. за извършване на промени на утвърдените с чл. 22, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2018 г. показатели по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 330 от 20.12.2018 г. за изменение на Постановление № 221 на Министерския съвет от 2018 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2018 г. (обн., ДВ, бр. 85 от 2018 г.; изм., бр. 102 от 2018 г.)
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 221 на МС от 11.10.2018 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2018 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 331 от 20.12.2018 г. за одобряване на промени по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2018 г. във връзка с увеличаване капитала на търговско дружество
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 332 от 20.12.2018 г. за одобряване на промени по бюджета на Министерството на културата за 2018 г. във връзка с увеличаване капитала на търговско дружество
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 333 от 20.12.2018 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на правосъдието за 2018 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 334 от 20.12.2018 г. за одобряване на промени по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2018 г. във връзка с увеличаване на капитала на търговско дружество
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 335 от 20.12.2018 г. за извършване на промени на утвърдените със Закона за държавния бюджет на Република България за 2018 г. максимални размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2018 г., и максимални размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2018 г., по бюджета на Министерството на земеделието, храните и горите
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 336 от 20.12.2018 г. за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, приет с Постановление № 46 на Министерския съвет от 2010 г.
ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 188 на МС от 4.07.2011 г. за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 191 от 04.09.2017 г. за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, приет с Постановление № 46 на Министерския съвет от 2010 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 337 от 20.12.2018 г. за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за пътищата, приет с Постановление № 245 на Министерския съвет от 2000 г.
ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за пътищата
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 338 от 20.12.2018 г. за изменение и допълнение на Наредбата за командировъчните средства при задграничен мандат, приета с Постановление № 188 на Министерския съвет от 2008 г.
НАРЕДБА за командировъчните средства при задграничен мандат
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 339 от 20.12.2018 г. за изменение и допълнение на Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, приета с Постановление № 30 на Министерския съвет от 2000 г.
НАРЕДБА за пенсиите и осигурителния стаж
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 340 от 20.12.2018 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на външните работи за 2018 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 341 от 20.12.2018 г. за одобряване на промени по бюджета на Министерството на младежта и спорта за 2018 г. във връзка с увеличаване на капитала на търговско дружество
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 342 от 21.12.2018 г. за изменение на Постановление № 118 на Министерския съвет от 2014 г. за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на бенефициенти на безвъзмездна финансова помощ от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство, Норвежкия финансов механизъм, Фонд „Убежище, миграция и интеграция“ и Фонд „Вътрешна сигурност“
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 118 на МС от 20.05.2014 г. за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на бенефициенти на безвъзмездна финансова помощ от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство, Норвежкия финансов механизъм, фонд „Убежище, миграция и интеграция“ и фонд „Вътрешна сигурност“
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 343 от 21.12.2018 г. за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за семейни помощи за деца, приет с Постановление № 139 на Министерския съвет от 2002 г.
ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за семейни помощи за деца
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 344 от 21.12.2018 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2019 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 36 на Министерския съвет от 2001 г. за изграждане на Комплексната автоматизирана система за управление при извънредно положение, военно положение или положение на война
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 120 на МС от 25.06.2012 г. за създаване на Междуведомствен съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките към Министерския съвет
НАРЕДБА за планиране на граждански ресурси за отбрана
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 345 от 21.12.2018 г. за приемане на Наредба за условията и реда за събиране на таксите за специално ползване на републиканските пътища или на части от тях и за ползване на отделни съоръжения по републиканските пътища
НАРЕДБА за условията и реда за събиране на таксите за ползване на пътната инфраструктура по Закона за пътищата
НАРЕДБА за условията и реда за събиране на таксите за специално ползване на републиканските пътища или на части от тях и за ползване на отделни съоръжения по републиканските пътища

Министерство на отбраната

ПРАВИЛНИК за устройството и дейността на Военномедицинската академия

Поправки

ИЗМЕНЕНИЯ на Част А на Кодекса за подготовка и освидетелстване на моряците и носенето на вахта (Кодекс STCW)
КОДЕКС за подготовка и освидетелстване на моряците и носенето на вахта (КОДЕКС SТСW)

НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ЗАПОВЕД № ЗМФ-1288 от 21.12.2018 г. за одобряване на образци на данъчни декларации по Закона за местните данъци и такси

 

Вашият коментар