Държавен вестник, брой 102 от 11.12.2018 г.

Държавен вестник, брой 102 от 11.12.2018 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 


Брой 102 от 11.12.2018 г.
Дата на влизане в сила (*)

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Народно събрание

ЗАКОН за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2019 г.
ЗАКОН за Българския Червен кръст
ЗАКОН за данъците върху доходите на физическите лица
ЗАКОН за закрила на детето
ЗАКОН за здравето
ЗАКОН за здравното осигуряванеизм. и доп. _
ЗАКОН за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите
ЗАКОН за корпоративното подоходно облагане
ЗАКОН за кръвта, кръводаряването и кръвопреливането
ЗАКОН за лекарствените продукти в хуманната медицина
ЗАКОН за лечебните заведения
ЗАКОН за медицинските изделия
ЗАКОН за обществените поръчки
ЗАКОН за съсловните организации на медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти, на зъботехниците и на помощник-фармацевтите
ЗАКОН за съсловните организации на лекарите и на лекарите по дентална медицина
ЗАКОН за съсловната организация на магистър-фармацевтите
ЗАКОН за трансплантация на органи, тъкани и клетки
ИЗБОРЕН КОДЕКС
ЗАКОН за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2019 г.
КОДЕКС за социално осигуряване
ЗАКОН за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване
ЗАКОН за здравето

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 270 от 05.12.2018 г. за одобряване на допълнителни разходи за 2018 г. по бюджета на Държавен фонд „Земеделие“ за възстановяване на средства по изпълнението на мерките, свързани с националните доплащания и с държавните помощи
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 274 от 6.12.2018 г. за приемане на Правилник за прилагане на Закона за филмовата индустрия
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Изпълнителна агенция „Национален филмов център“
ТАРИФА за таксите, които се събират от Изпълнителна агенция „Национален филмов център“ по Закона за филмовата индустрия
ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за филмовата индустрия
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 275 от 06.12.2018 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2018 г. за финансирането на проекти, свързани с изпълнението на неотложни мерки за 2018 г. за присъединяването на Република България към Шенгенското пространство
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 276 от 06.12.2018 г. за извършване на промени на утвърдените със Закона за държавния бюджет на Република България за 2018 г. максимални размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2018 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 277 от 06.12.2018 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2018 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 278 от 06.12.2018 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2018 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 279 от 06.12.2018 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на труда и социалната политика за 2018 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 280 от 06.12.2018 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на околната среда и водите за 2018 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 281 от 07.12.2018 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2018 г. за изплащане на стипендии по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни, общински и частни училища през 2018 г., приета с Постановление № 17 на Министерския съвет от 2018 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 282 от 07.12.2018 г. за изменение на Постановление № 221 на Министерския съвет от 2018 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2018 г. (ДВ, бр. 85 от 2018 г.)
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 221 на МС от 11.10.2018 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2018 г.

Министерство на външните работи

СПОРАЗУМЕНИЕ между правителството на Република България и правителството на Арабска република Египет за учредяването на Съвместна комисия за сътрудничество

Министерство на регионалното развитие и благоустройството

ПРАВИЛНИК за отменяне на Правилника за организацията и дейността на регионалните съвети за развитие (обн., ДВ, бр. 79 от 2004 г.; изм., бр. 16 от 2005 г.), Правилника за устройството и дейността на дирекциите за техническо съдействие, координация и управление на регионални програми и планове (ДВ, бр. 29 от 2005 г.) и Правилника за организацията и дейността на областните съвети за развитие (ДВ, бр. 95 от 2004 г.)
ПРАВИЛНИК за организацията и дейността на регионалните съвети за развитие
ПРАВИЛНИК за устройството и дейността на дирекциите за техническо съдействие, координация и управление на регионални програми и планове
ПРАВИЛНИК за организацията и дейността на областните съвети за развитие

Министерство на здравеопазването
Министерство на околната среда и водите

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2015 г. за изискванията към дейностите по събиране и третиране на отпадъците на територията на лечебните и здравните заведения (ДВ, бр. 13 от 2015 г.)
НАРЕДБА № 1 от 09.02.2015 г. за изискванията към дейностите по събиране и третиране на отпадъците на територията на лечебните и здравните заведения

Комисия за финансов надзор

НАРЕДБА № 64 от 29.11.2018 г. за изискванията към лицата по чл. 344, ал. 2, т. 2 от Кодекса за социално осигуряване и реда и начина за назначаването им

Върховен административен съд

РЕШЕНИЕ № 9566 от 12.07.2018 г. по административно дело № 348 от 2018 г.
НАРЕДБА № 16 от 4.06.2010 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Пневмология и фтизиатрия“

НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ЗАПОВЕД № РД-28-208 от 25.09.2013 г. за утвърждаване на списък на активните вещества, разрешени в Европейския съюз за включване в състава на биоциди
РЕШЕНИЕ № 306 на БНБ от 28.11.2018 г. за пускане в обращение на сребърна възпоменателна монета „Пловдив – Европейска столица на културата“, считано от 7.01.2019 г.

 

Вашият коментар