Държавен вестник, брой 101 от 07.12.2018 г.

Държавен вестник, брой 101 от 07.12.2018 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 


Брой 101 от 07.12.2018 г.
Дата на влизане в сила (*)

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Народно събрание

ЗАКОН за изменение и допълнение на Кодекса за застраховането
КОДЕКС за застраховането
ЗАКОН за Комисията за финансов надзор30
ЗАКОН за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност31
ЗАКОН за ратифициране на Актуализираното общо споразумение за създаване на рамка за управление и обвързаност с условия за Механизма за бежанците в Турция между държавите – членки на Европейския съюз, и Европейската комисия и образеца на сертификат за финансов принос
РЕШЕНИЕ за изменение и допълнение на Енергийната стратегия на Република България до 2020 г.
РЕШЕНИЕ НА НС за одобряване на Енергийната стратегия на Република България
РЕШЕНИЕ за прекратяване пълномощията на народен представител

Президент на Републиката

УКАЗ № 283 за освобождаване на Красимир Неделчев Минчев от длъжността извънреден и пълномощен посланик на Република България в Украйна
УКАЗ № 284 за назначаване на Костадин Ташев Коджабашев за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Украйна със седалище в Киев
УКАЗ № 285 за допълнение на Указ № 85 от 2012 г. за утвърждаване на длъжностите във Въоръжените сили на Република България и Националната служба за охрана, изискващи висши офицерски звания
УКАЗ № 85 от 2012 г. за утвърждаване на длъжностите във Въоръжените сили на Република България и Националната служба за охрана, изискващи висши офицерски звания
УКАЗ № 286 за освобождаване на флотилен адмирал Димитър Василев Йорданов от длъжността Началник на щаба на Съвместното командване на силите и от военна служба, считано от 08.12.2018 г.
УКАЗ № 287 за назначаване на бригаден генерал Валентин Игнатов Кръстев на длъжността Началник на щаба на Съвместното командване на силите, считано от 17.01.2019 г.
УКАЗ № 288 за освобождаване на Николай Георгиев Николов от длъжността извънреден и пълномощен посланик на Република България в Кралство Саудитска Арабия
УКАЗ № 289 за назначаване на Димитър Иванов Абаджиев за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Кралство Саудитска Арабия със седалище в Рияд

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 271 от 06.12.2018 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2018 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 272 от 06.12.2018 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на културата за 2018 г. за изплащане на минимални диференцирани размери на паричните средства за физическо възпитание и спорт
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 273 от 06.12.2018 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2018 г.
РЕШЕНИЕ № 880 от 05.12.2018 г. за определяне на спечелилия конкурса участник за концесионер на морски плаж „Ривиера“, община Варна, област Варна
РЕШЕНИЕ № 881 от 05.12.2018 г. за определяне на спечелилия конкурса участник за концесионер на морски плаж „Река Вая“, община Несебър, област Бургас
РЕШЕНИЕ № 882 от 05.12.2018 г. за определяне на спечелилия конкурса участник за концесионер на морски плаж „Албена“, община Балчик, област Добрич

Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията

МЕЖДУНАРОДНА КОНВЕНЦИЯ за контрол и управление на корабнитe баластни води и седименти

Комисия за финансовнадзор

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 15 от 2004 г. за воденето и съхраняването на регистрите от Комисията за финансов надзор и за подлежащите на вписване обстоятелства
НАРЕДБА № 15 от 5.05.2004 г. за воденето и съхраняването на регистрите от Комисията за финансов надзор и за подлежащите на вписване обстоятелства
НАРЕДБА № 53 от 23.12.2016 г. за изискванията към отчетността, оценката на активите и пасивите и образуването на техническите резерви на застрахователите, презастрахователите и Гаранционния фонд

Министерствона вътрешните работи

ИНСТРУКЦИЯ за изменение на Инструкция № 8121з-78 от 2015 г. за реда за осъществяване на задържане, оборудването на помещенията за настаняване на задържани лица и реда в тях в Министерството на вътрешните работи
ИНСТРУКЦИЯ № 8121З-78 от 24.01.2015 г. за реда за осъществяване на задържане, оборудването на помещенията за настаняване на задържани лица и реда в тях в Министерството на вътрешните работи

Комисия за регулиранена съобщенията

РЕШЕНИЕ № 494 от 23.11.2018 г. за изменение и допълнение на Методиката за условията и реда за определяне, анализ и оценка на съответните пазари и критериите за определяне на предприятия със значително въздействие върху пазара
МЕТОДИКА за условията и реда за определяне, анализ и оценка на съответните пазари и критериите за определяне на предприятия със значително въздействие върху пазара

Централна избирателна комисия

РЕШЕНИЕ № 5148-НС от 06.12.2018 г. относно обявяване на Ралица Трилкова Добрева за народен представител от Петнадесети изборен район – Плевенски

 

Вашият коментар