Държавен вестник, брой 100 от 04.12.2018 г.

Държавен вестник, брой 100 от 04.12.2018 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 


Брой 100 от 04.12.2018 г.
Дата на влизане в сила (*)

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Народно събрание

ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за експортното застраховане
ЗАКОН за експортното застраховане

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 258 от 28.11.2018 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2018 г. за компенсиране на безплатния транспорт на деца и ученици по чл. 283, ал. 2 от Закона за предучилищното и училищното образование
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 259 от 28.11.2018 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на отбраната за 2018 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 260 от 28.11.2018 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери от резерва по чл. 1, ал. 2, раздел ІІ, т. 5.1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2018 г. за непредвидени и/или неотложни разходи за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 261 от 28.11.2018 г. за изменение на Правилника за прилагане на Закона за Националната служба за охрана
ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за Националната служба за охрана
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 262 от 29.11.2018 г. за одобряване на промени по бюджета на Министерството на младежта и спорта за 2018 г. във връзка с увеличаване на капитала на търговско дружество
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 263 от 29.11.2018 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на отбраната за 2018 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 264 от 29.11.2018 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на отбраната за 2018 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 265 от 29.11.2018 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2018 г. за финансово осигуряване на дейности по Национална програма „Оптимизация на вътрешната структура на персонала в институциите от системата на предучилищното и училищното образование“
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 266 от 29.11.2018 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2018 г. за финансово осигуряване на дейности по Национална програма „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в системата на предучилищното и училищното образование“
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 267 от 29.11.2018 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2018 г. за финансово осигуряване на дейности по Национална програма „С грижа за всеки ученик“
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 268 от 29.11.2018 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на отбраната за 2018 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 269 от 29.11.2018 г. за структурни промени в системата на здравеопазването
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 148 на Министерския съвет от 2017 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на здравеопазването

Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията

СПОРАЗУМЕНИЕ между Изпълнителна агенция „Морска администрация“ и Румънската морска администрация относно проверките на плавателни съдове по вътрешните водни пътища в българо-румънския участък на р. Дунав

Министерство на младежта и спорта

МЕМОРАНДУМ ЗА РАЗБИРАТЕЛСТВО между Министерството на младежта и спорта на Република България и Министерството на спорта и младежта на Ислямска република Иран в областта на младежта

Министерство на образованието и науката

ПРОТОКОЛ за удължаване на срока на действие на Споразумението между правителството на Република България и правителството на Съединените американски щати за научно-технологично сътрудничество

Министерство на икономиката

ПРАВИЛНИК за изменение и допълнение на Правилника за дейността на общите и секторните помирителни комисии
ПРАВИЛНИК за дейността на общите и секторните помирителни комисии

Министерство на финансите

НАРЕДБА № Н-10 от 23.11.2018 г. за условията и реда за уведомяване на министъра на финансите преди предоставяне на нова държавна помощ

 

Вашият коментар