Промени в данъчното и счетоводното законодателство за 2019 година

Закон за корпоративното подоходно облагане

  1. Въвежда се ново правило за ограничаване на приспадането на лихви, което е в съответствие с чл. 4 на Директива 2016/1164. Въвежда се праг, при който новото правило не се прилага, когато превишението на разходите по заеми, определено за текущата година, не надвишава прага от левовата равностойност на 3 000 000 евро, определена по официалния валутен курс на лева към еврото.

На регулиране по новото правило ще подлежи превишението на разходите по заеми, т.е. сумата, с която общият размер на признатите за данъчни цели разходи по заеми превишава общия размер на признатите за данъчни цели приходи от лихви и други икономически еквивалентни приходи. В годината на отчитането им ще се признава за данъчни цели превишението на разходите по заеми само до 30 на сто от печалбата на данъчно задълженото лице преди лихви, данъци и амортизации.

Обхватът на регулируемите разходи по заеми включва всички разходи за лихви по всякакъв вид дълг, други разходи, които са икономически еквивалентни на лихви, както и други разходи, направени във връзка с набирането на средства.

Предвидено е пренасяне за бъдещ период, без ограничение във времето, на превишението на разходите по заеми, които не могат да се приспаднат през текущия данъчен период. С цел прилагане на двата режима паралелно е предложено и при режима на слаба капитализация неприспаднатите разходи за лихви от минали години да се признават за данъчни цели неограничено във времето.

Предвидено е освобождаване на кредитните институции и по отношение на новото правило за ограничаване на приспадането на лихви (чл. 43 – 43а от ЗКПО).

2. Въвежда се нов режим за облагане на печалба, произтичаща от чуждестранни образувания и места на стопанска дейност, които отговарят на условията за контролирано чуждестранно дружество. При наличие на контролирано чуждестранно дружество данъчно задълженото лице включва към данъчния си финансов резултат печалбата, при определени правила, на това контролирано чуждестранно дружество. Печалбата се определя по реда на ЗКПО и се включва пропорционално на най-високото от участията в правата на глас, в капитала или в печалбата на чуждестранното образувание, както и пропорционално на периода от съответния данъчен период на чуждестранното образувание, през който са били изпълнени условията за наличие на контролирано чуждестранно дружество.

Въвеждат се и правила за изчисляване на дохода на контролирано чуждестранно дружество – неразпределената печалба на чуждестранно образувание и на печалба на място на стопанска дейност, в случаите, в които попадат в обхвата на контролирано чуждестранно дружество, се изчислява по реда на ЗКПО, като се включва към данъчния финансов резултат на данъчно задълженото лице пропорционално на дела на неговото участие в дружеството за същия данъчен период или в данъчния период, в който приключва данъчната година на контролираното чуждестранно дружество, в случите, в които данъчните периоди не съвпадат. С цел недопускане на двойно данъчно облагане се предвижда намаляване на данъчния финансов резултат на данъчно задължено лице с размера на включената преди това печалба от чуждестранно контролирано дружество, в случаите на получено разпределение на печалба от чуждестранно образувание, както и при разпореждане на данъчно задълженото лице с участието му в чуждестранно образувание или със стопанска дейност, извършвана чрез място на стопанска дейност. Посоченото се прилага, в случай че получените суми подлежат на облагане с данък при данъчно задълженото лице. Предвижда се и ползването на данъчен кредит от данъчно задълженото лице за данъка, платен от контролирано чуждестранно дружество в чужбина по отношение на печалби, които са включени в данъчния финансов резултат на данъчно задълженото лице (чл. 47в – 47д от ЗКПО).

  1. Въвежда се възможност в определени случаи, (напр. когато възникне задължение за корпоративен данък или данък върху разходите, както и когато данъчно задължено лице желае да декларира други данни и обстоятелства, предвидени в образеца на декларацията) въпреки че данъчно задълженото лице не осъществява дейност по смисъла на Закона за счетоводството, то да може да подаде годишна данъчна декларация (чл. 92, ал. 4 от ЗКПО).
  2. Предоставя се възможност на работодателите, които за предходната година не са били задължени и не са подали годишна данъчна декларация, но за текущата година желаят да изберат облагане с данък върху разходите на доходите в натура, представляващи разход в натура, да направят това чрез подаване на годишната данъчна декларация за текущата година (чл. 217 от ЗКПО).
  3. По отношение на процедурата за провеждане на конкурс за издаване на разрешение/отказ за осъществяване на дейност като оператор на ваучери за храна към случаите, в които се издава отказ, изрично се добавя и този, при който образецът на ваучер не отговаря на определени изисквания, които са изрично включени в закона (чл. 209 от ЗКПО).

6. За облекчаване на процеса по деклариране и внасяне на данъка са направени промени във връзка с реда за деклариране и внасяне на корпоративен данък, на данък, удържан при източника, на данък върху разходите и на алтернативен данък в случаите на прекратяване с ликвидация или поради несъстоятелност, прекратяване на дейността на място на стопанска дейност на чуждестранно юридическо лице в България или прекратяване на неперсонифицирано дружество или осигурителна каса. За тази цел се предвижда унифициране на срока (30-дневен от датата на заличаване/прекратяване на данъчно задълженото лице) за подаване на данъчни декларации и за внасяне на дължимите данъци за последния данъчен период за всички хипотези на заличаване/прекратяване на данъчно задължено по ЗКПО лице и за всички видове данъци, дължими по реда на този закон (чл. 158 – 165 от ЗКПО). Предвидено е представляващият през този период – ликвидатор, синдик, представляващият място на стопанска дейност, неперсонифицирано дружество или осигурителна каса да удържи, декларира и внесе данъка, дължим за този последен период (чл. 218а от ЗКПО).

7. Въвежда се различно данъчно третиране на счетоводно отчетените разходи и приходи във връзка с договори за оперативен лизинг при лизингополучатели, съгласно Международните счетоводни стандарти, и на разходите и приходите, определени съгласно правилата на СС 17 „Лизинг“ по отношение на експлоатационния лизинг, приложени към съответните договори за оперативен лизинг, посочени в първата част на изречението (чл. 11а от ЗКПО).

Вашият коментар