Полезно в ДВ (бр. 99 от 30.11.2018 г.)

В днешния 99 брой на „Държавен вестник“ е обнародвана нова Наредба № 7 от 22.11.2018 г. за условията и реда за признаване на организации на производители на продукти от риболов и на продукти от аквакултури, асоциации на организации на производители и между браншови организации в сектора на рибарството и за одобрение на планове за производство и предлагане на пазара, която влиза в сила от днес.

Целите, които са поставени пред новия акт, са следните: да се създаде национална правна рамка, която е в съответствие с изискванията на законодателството на Европейския съюз в сектора на рибарството и аквакултурите; да се насърчи сдружаването на производители в сектора на рибарството и аквакултурите, като се определят условията и реда за признаване на организации на производители,  асоциации на организации на производители и  междубраншови организации; да се създадат условия признатите организации на производители и асоциации на организации на производители да бъдат бенефициенти по мерките от Програмата за морско дело и рибарство; насърчаване на устойчиви риболовни дейности и намаляване на нежелания улов и т.н.

                В неофициалния раздел е обнародвано Съобщението на ВКС за подлежащите на разглеждане дела през м. януари 2019 г.

Вашият коментар