Полезно в ДВ (бр. 98 от 27.11.2018 г.)

В новия 98 брой на „Държавен вестник“ са обнародвани промените в Закона за корпоративното подоходно облагане, след като бе преодоляно президентското вето върху тях. От 1 януари 2019 г. се въвеждат само три от мерките, предвидени в Директива 2016/1164: правилата за ограничаване на приспадането на лихвите, контролираните чуждестранни дружества и борбата със злоупотребите.

Запазва се действащото правило за регулиране признаването на разходите за лихви на данъчно задължените лица и се въвежда ново правило за ограничаване на приспадането на лихви. Въвежда се режим за облагане на печалба, произтичаща от контролирани чуждестранни дружества. Мярката е насочена към предотвратяване на случаите на избягване на прилагане на агресивно данъчно планиране, водещо до значително по-ниско облагане или изцяло до необлагане на доходите.

С преходните и заключителни разпоредби на изменителния закон  се променят и още редица закони: Закон за данъците върху доходите на физическите лица, Закон за местните данъци и такси, Закон за акцизите и данъчните складове, Закон за данъка върху добавената стойност и др.

Измененията в Закона за данъците върху доходите на физическите лица целят облекчаване и намаляване на административната тежест за физическите лица относно режима на деклариране при ползване на някои данъчни облекчения и режима за внасяне на дължим данък за доходи на починали лица.

В Закона за местните данъци и такси данъкът върху превозните средства за леки автомобили и товарните автомобили с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 г. ще се определя по формула, която включва два компонента: имуществен и екологичен. Старите автомобили ще бъдат облагани с по-висок данък с въвеждането на имуществен и екологичен компонент. Средно с 30% ще се повиши данъкът на колите със сертификат ЕВРО 1, 2 и 3.

Промените в Закона за акцизите и данъчните складове са свързани с усъвършенстване на данъчното законодателство и прецизиране на разпоредбите на закона с цел отстраняване на неясноти и улесняване на практическото му прилагане, както и съобразяване със съдебната практика на Съда на Европейския съюз. Разширява се кръгът на данъчно задължените лица, като същевременно се въвежда и солидарна отговорност за събиране на задълженията за акциз в случаите потребление на енергийни продукти извън условията на ползване на данъчно облагане.

Обнародвани са изменения и допълнения в Закона за опазване на околната среда, чиято основна цел е облекчаване на някои процедури за инвеститорите. Компаниите ще могат да придвижват едновременно ОВОС (оценка за въздействието върху околната среда), комплексно разрешително и доклад за безопасност, с което ще се съкратят сроковете за екологичните процедури за проектите им. Също така Министерството на околната среда и водите трябва да поддържа публичен регистър с данни за извършване на процедури по ОВОС и екологична оценка, достъпът до който се осъществява чрез интернет страниците на Министерството на околната среда и водите и регионалните инспекции по околната среда и водите.

С преходните и заключителните разпоредби на изменителния закон се променят и редица други закони – Закон за чистотата на атмосферния въздух, Закон за биологичното разнообразие, Закон за управление на отпадъците и др. 

Обнародвани са промени в Закона за филмовата индустрия, които са свързани с производството, разпространението, промоцията и излъчването на филми, както и с държавното подпомагане на българската филмова индустрия, като се създават условия за нейното развитие. Измененията целят да се приложи европейското законодателство в областта на държавните помощи. Държавното подпомагане ще се осъществява чрез три схеми. Две от тях са за държавна помощ – за производство и разпространение на филми. Третата е за минимална помощ за фестивали и филмови прожекции.

 

Вашият коментар