Новости в АПИС ПРАВО през октомври 2018 г.

Подбрани нови, изменени или отменени актове

Нови закони:

  • ЗАКОН за физическото възпитание и спорта

Изменени закони:

Отменени закони:

  • ЗАКОН за физическото възпитание и спорта

Международни актове:

  • СПОРАЗУМЕНИЕ между правителството на Република България и Организацията на обединените нации за образование, наука и култура (ЮНЕСКО) относно създаването в София (Република България) на Регионален център за опазване на нематериалното културно наследство в Югоизточна Европа под егидата на ЮНЕСКО (категория 2)

Подбрани нови, изменени или отменени подзаконови актове

Нови подзаконови актове:

Правилници:

  • ПРАВИЛНИК за устройството и дейността на Държавно предприятие „Радиоактивни отпадъци“

Наредби:

  • НАРЕДБА № 18 от 09.10.2018 г. за придобиване на квалификация по професията „Хотелиер“
  • НАРЕДБА № 19 от 09.10.2018 г. за придобиване на квалификация по професията „Системен програмист“
  • НАРЕДБА № 61 от 27.09.2018 г. за изискванията към рекламните и писмените информационни материали и страниците в интернет на пенсионноосигурителните дружества
  • НАРЕДБА за организацията и реда за извършване на проверка на декларациите и за установяване конфликт на интереси

Инструкции:

  • ИНСТРУКЦИЯ № 2 от 05.09.2018 г. за взаимодействие между Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество и Прокуратурата на Република България за изпълнение на дейностите по глава девета от органите по чл. 16, ал. 2 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

Вашият коментар