Новости в „АПИС – ФИНАНСИ“ през ноември 2018 г.

Н О В О: АПИС ФИНАНСИ — Данъчното и счетоводното законодателство за 2019 година;

Годишно счетоводно приключване и Годишен финансов отчет за 2018 г. – прилагане на Закона за счетоводството и счетоводните стандарти

Данъчно облагане и данъчно производство

 1. Данък върху недвижимите имоти
 2. Заявление за вписване на обстоятелства относно дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим – А14
 3. Наличие и липса на доставка на стока или услуга по смисъла на ЗДДС
 4. Отговорност на лицата в случаи на злоупотреби съгласно ЗДДС – Знание, че дължимият данък няма да бъде внесен от доставчика – Вписване на данни в публичен регистър, регламентиран от законови и подзаконови разпоредби – Полагане на дължима грижа от страна на задълженото лице в качеството му на „добър търговец“
 5. Практика на ВАС и ВКС в областта на финансовата и данъчната политика
 6. Прилагане на нормативната уредба на Закона за местните данъци и такси от предприятията
 7. Промени в данъчното и счетоводното законодателство за 2019 година
 8. Протокол за анулиране на погрешно издаден документ
 9. Съставяне и отчитане на дебитни и кредитни известия при корекции, анулиране на фактури и сделки по ЗДДС

Счетоводство, национални и международни стандарти

 1. Акценти на годишното счетоводно приключване – тема от семинар
 2. Годишен финансов отчет за 2018 г. – прилагане на Закона за счетоводството – тема от семинар
 3. Годишно счетоводно приключване за 2018 година
 4. Заявление за вписване на обстоятелства относно клон на чуждестранно юридическо лице с нестопанска цел – А18
 5. Заявление за обявяване на годишни финансови отчети – Г2
 6. Заявление за обявяване на декларация по чл. 38, ал. 9, т. 2 от ЗСч – Г3
 7. Отчетност на оборотите от извършени продажби
 8. Разработване на Годишния финансов отчет за 2018 г. и изисквания на регистрираните одитори към отчетите, подлежащи на независим финансов одит – тема от семинар
 9. Счетоводно отчитане на разходите за превозни средства – Право на данъчен кредит при закупуване на гориво за МПС – Задължение за доказване използването на МПС за независимата икономическа дейност

Труд и работна заплата

 1. Декларация за минимални и държавни помощи
 2. Обезщетения при безработица – Право на парично обезщетение за безработица при получаване на обезщетение за временна неработоспособност
 3. Указания за попълване на Декларацията за минимални и държавни помощи

Социално и здравно осигуряване

 1. Практика на ВАС в областта на социалната политика
 2. Списък на лицата, които са здравноосигурени за сметка на държавния бюджет

Пенсии, социално подпомагане

 1. Заявление за издаване на удостоверение – Обр. П-20
 2. Заявление за издаване на удостоверение УП-20 за доходи от пенсии от други държави, изплащани чрез посредничеството на НОИ (Обр. П-23)
 3. Удостоверение за доходи от пенсии от други държави, изплащани чрез посредничеството на НОИ (Обр. УП-20)
 4. Удостоверение за месечен размер на пенсия/и и добавка/и за определен период за ползване в друга държава (Обр. УП-19)
 5. Удостоверение за месечен размер на получаваните суми за пенсия/и и добавки за ползване в друга държава (Обр. УП-18)
 6. Удостоверение за обстоятелството, че лицето не получава пенсия от Република България (Обр. УП-18а)

Банки и финанси

 1. Списък на участниците в TARGET 2 през националния системен компонент TARGET2-BNB

Справочник

 1. БВП – Разходи за крайно използване – национално ниво, текущи цени
 2. Брутен вътрешен продукт (БВП) по тримесечия за 2018 година
 3. Индекс на потребителските цени (инфлация)
 4. Индекси на цените на жилища
 5. Кредитни посредници, регистрирани по чл. 51 от Закона за кредитите за недвижими имоти на потребители
 6. Регистрирани посредници за наемане на българи на работа в страната
 7. Регистрирани посредници за наемане на българи на работа в чужбина
 8. Регистър на финансовите институции по чл. 3а от ЗКИ
 9. Списък на посредниците, чиято регистрация за извършване на посредническа дейност е прекратена, съгласно Наредбата за условията и реда за извършване на посредническа дейност по наемане на работа
 10. Средна работна заплата на наетите по трудово и служебно правоотношение по отрасли, месеци и сектори през 2018 г.
 11. Средномесечен осигурителен доход за 12-те календарни месеца преди месеца на отпускане на пенсията
 12. Средномесечен осигурителен доход за страната, обявен от Националния осигурителен институт след 1.01.1997 г.

Вашият коментар