Държавен вестник, брой 99 от 30.11.2018 г.

Държавен вестник, брой 99 от 30.11.2018 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 


Брой 99 от 30.11.2018 г.
Дата на влизане в сила (*)

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Президент на републиката

УКАЗ № 273 за освобождаване на Марин Райков Николов от длъжността извънреден и пълномощен посланик на Република България в Италианската република
УКАЗ № 274 за назначаване на Тодор Христов Стоянов за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Италианската република със седалище в Рим
УКАЗ № 275 за освобождаване на Христо Георгиев Георгиев от длъжността извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Кипър
УКАЗ № 276 за назначаване на Любомир Тодоров Тодоров в за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Кипър със седалище в Никозия
УКАЗ № 277 за наименуване на гео-графски обекти в Антарктика
УКАЗ № 278 за награждаване на Добрина Василева Харалампиева-Енева с орден „Св. св. Кирил и Методий“ първа степен

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 257 от 28.11.2018 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерския съвет за 2018 г.

Министерство на земеделието, храните и горите

СПОРАЗУМЕНИЕ между Република България и Организацията на Обединените нации по прехрана и земеделие (ФАО) за изграждане на Субрегионално техническо звено в гр. Бургас за оказване на съдействие на операциите по Проект „BlackSea4Fish“, сключено чрез размяна на писма (Ратифицирано със закон, приет от 44-то Народно събрание на 10 октомври 2018 г. – ДВ, бр. 87 от 2018 г. В сила от 24.10.2018 г.)
НАРЕДБА № 7 от 22.11.2018 г. за условията и реда за признаване на организации на производители на продукти от риболов и на продукти от аквакултури, асоциации на организации на производители и между браншови организации в сектора на рибарството и за одобрение на планове за производство и предлагане на пазара
НАРЕДБА № 41 от 20.04.2006 г. за условията и реда за признаване на организации на производители на риба и други водни организми

Министерство на туризма

МЕМОРАНДУМ ЗА РАЗБИРАТЕЛСТВО относно двустранно сътрудничество в областта на туризма между Министерството на туризма на Република България и Министерството на туризма на Кралство Камбоджа

Министерство на регионалното развитие и благоустройството

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № РД-02-20-8 от 2013 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на канализационни системи
НАРЕДБА № РД-02-20-8 от 17.05.2013 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на канализационни системи

НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

СЪОБЩЕНИЕ на ВКС за подлежащите на разглеждане дела през м. януари 2019 г.

 

Вашият коментар