Държавен вестник, брой 98 от 27.11.2018 г.

Държавен вестник, брой 98 от 27.11.2018 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 


Брой 98 от 27.11.2018 г.
Дата на влизане в сила (*)

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Народно събрание

ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната
ЗАКОН за опазване на околната среда
ЗАКОН за биологичното разнообразие
ЗАКОН за чистотата на атмосферния въздух
ЗАКОН за управление на отпадъците
ЗАКОН за водите
ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за водите
ЗАКОН за почвите
ЗАКОН за рибарството и аквакултурите
ЗАКОН за подземните богатства
ЗАКОН за здравето
ЗАКОН за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси
ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за висшето образование
ЗАКОН за висшето образование
ЗАКОН за изменение на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република
ЗАКОН за отбраната и въоръжените сили на Република България
ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за филмовата индустрия
ЗАКОН за филмовата индустрия
ЗАКОН за културното наследство
ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане
ЗАКОН за корпоративното подоходно облагане
ЗАКОН за данъците върху доходите на физическите лица
ЗАКОН за местните данъци и такси
ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси29
ЗАКОН за управление на отпадъците29
ЗАКОН за управление на етажната собственост29
ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛЕН ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС29
ЗАКОН за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс
ЗАКОН за акцизите и данъчните складове30
ЗАКОН за митниците
ЗАКОН за виното и спиртните напитки
ЗАКОН за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия38
ЗАКОН за безмитната търговия38
ЗАКОН за счетоводството38
ЗАКОН за данък върху добавената стойност
ЗАКОН за юридическите лица с нестопанска цел
КОДЕКС за социално осигуряване
ЗАКОН за ветеринарномедицинската дейност
ЗАКОН за възстановяване на надвнесен акциз за употребявани автомобили
ЗАКОН за кредитните институции
ЗАКОН за пазарите на финансови инструменти
ЗАКОН за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 253 от 22.11.2018 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2018 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 254 от 22.11.2018 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на финансите за 2018 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 255 от 22.11.2018 г. за одобряване на промени по бюджета на Министерството на отбраната за 2018 г. във връзка с увеличаване капитала на търговско дружество
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 256 от 22.11.2018 г. за изменение и допълнение на Наредбата за допингов контрол при тренировъчна и състезателна дейност, приета с Постановление № 453 на Министерския съвет от 2014 г.
НАРЕДБА за допингов контрол при тренировъчна и състезателна дейност
РЕШЕНИЕ № 824 от 20.11.2018 г. за прекратяване на процедура за предоставяне на концесия за услуга за морски плаж „Каварна“, община Каварна, област Добрич
РЕШЕНИЕ № 825 от 20.11.2018 г. за определяне на спечелилия конкурса участник за концесионер на морски плаж „Бургас – централен“, община Бургас, област Бургас
РЕШЕНИЕ № 826 от 20.11.2018 г. за определяне на спечелилия конкурса участник за концесионер на морски плаж „Созопол – Харманите“, община Созопол, област Бургас
РЕШЕНИЕ № 829 от 22.11.2018 г. за приемане на Списък със защитените детски градини и защитените училища в Република България
РЕШЕНИЕ № 845 от 22.11.2018 г. за приемане на Списък на средищните детски градини и училища в Република България

Национален осигурителен институт

ПРАВИЛНИК за изменение на Правилника за организацията и дейността на Националния осигурителен институт
ПРАВИЛНИК за организацията и дейността на Националния осигурителен институт

Министерство на здравеопазването

НАРЕДБА № 12 от 16.11.2018 г. за здравните изисквания към обществените перални
НАРЕДБА № 37 от 16.10.1995 г. за хигиенните изисквания към устройството и експлоатацията на обществените перални

Министерство на регионалното развитие и благоустройството

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № РД-02-20-2 от 2017 г. за планиране и проектиране на комуникационно-транспортната система на урбанизираните територии
НАРЕДБА № РД-02-20-2 от 20.12.2017 г. за планиране и проектиране на комуникационно-транспортната система на урбанизираните територии

Комисия за енергийно и водно регулиране

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 2013 г. за регулиране на цените на природния газ
НАРЕДБА № 2 от 19.03.2013 г. за регулиране на цените на природния газ

 

Вашият коментар