Държавен вестник, брой 91 от 02.11.2018 г.

Държавен вестник, брой 91 от 02.11.2018 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 


Брой 91 от 02.11.2018 г.
Дата на влизане в сила (*)

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Народно събрание

ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за съсловната организация на медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти
ЗАКОН за съсловната организация на медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти
ЗАКОН за здравето
КОДЕКС на труда
ЗАКОН за лекарствените продукти в хуманната медицина
ЗАКОН за признаване на професионални квалификации
ЗАКОН за лечебните заведения
ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за енергията от възобновяеми източници
ЗАКОН за енергията от възобновяеми източници
ЗАКОН за енергетиката
ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за енергетиката
ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за рибарството и аквакултурите
ЗАКОН за рибарството и аквакултурите
ЗАКОН за предприятията на социалната и солидарна икономика
ЗАКОН за корпоративното подоходно облагане
ЗАКОН за социално подпомагане
ЗАКОН за насърчаване на заетостта

Президент на републиката

УКАЗ № 244 за назначаване на Атанас Марков Семов за съдия в Конституционния съд на Република България 21

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 230 от 29.10.2018 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2018 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 231 от 31.10.2018 г. за изменение и допълнение на Правилника за структурата, дейността и организацията на работа на Агенция „Пътна инфраструктура“, приет с Постановление № 295 на Министерския съвет от 2009 г.
ПРАВИЛНИК за структурата, дейността и организацията на работа на Агенция „Пътна инфраструктура“
РЕШЕНИЕ № 769 от 29.10.2018 г. за определяне на спечелилия конкурса участник за концесионер на морски плаж „Златни пясъци“, община Варна, област Варна
РЕШЕНИЕ № 770 от 29.10.2018 г. за определяне на спечелилия конкурса участник за концесионер на морски плаж „Созопол – централен“, община Созопол, област Бургас
РЕШЕНИЕ № 774 от 29.10.2018 г. за откриване на процедура за предоставяне на концесия за услуга за морски плаж „Слънчев бряг – централен“, община Несебър, област Бургас

Министерство на здравеопазването

НАРЕДБА № 11 от 22.10.2018 г. за здравни норми и изисквания при работа в среда на йонизиращи лъчения
НАРЕДБА № 29 от 16.09.2005 г. за здравни норми и изисквания при работа в среда на йонизиращи лъчения

Министерство на образованието и науката

НАРЕДБА № 21 от 09.10.2018 г. за придобиване на квалификация по професията „Минен техник“

Министерство на вътрешните работи

ИНСТРУКЦИЯ № 8121З-1276 от 11 октомври 2018 г. за реда и организацията за издаване на документи и удостоверения по Закона за влизането, пребиваването и напускането на Република България на гражданите на Европейския съюз, кoито не са български граждани, и членовете на техните семейства
ИНСТРУКЦИЯ № Iз-487 от 28.03.2007 г. за реда и организацията за издаване на документите по Закона за влизането, пребиваването и напускането на Република България на гражданите на Европейския съюз и членовете на техните семейства

Висш съдебен съвет

ПРАВИЛА за изменение и допълнение на Правилата за организацията и реда за провеждане на изпитите на кандидатите за младши съдии, младши прокурори и младши следователи в края на обучението в Националния институт на правосъдието
ПРАВИЛА за организацията и реда за провеждане на изпитите на кандидатите за младши съдии, младши прокурори и младши следователи в края на обучението в Националния институт на правосъдието

Върховен касационен съд
Върховен административен съд

РЕШЕНИЕ № 1 от 26.10.2018 г. на ВКС и ВАС

 

Вашият коментар