Всички правила, свързани с определяне, прехвърляне на бонус-малус и т.н. на МПС са незаконосъобразни, необосновани и несправедливи, посочва Мая Манолова

Бонус-малус брани интересите на застрахователите

Националният омбудсман Мая Манолова е изпратила становище до председателя на Комисията за финансов надзор Карина Караиванова по повод общественото обсъждане на проекта на Наредбата, която въвежда т. нар. система „бонус – малус“, чрез която ще се коригира размерът на застрахователната премия според поведението на водача на моторното превозно средство. Мая Манолова е категорична, че проектът на Наредбата нарушава правата и интересите на гражданите, защото оставя впечатление, че в нея са изведени на преден план интересите на застрахователите, съобщават от пресцентъра на институцията.

Омбудсманът подчертава, че съгласно Кодекса на застраховането по задължителната „Гражданска отговорност“ на автомобилистите са застраховани собственикът, ползвателят и държателят на моторното превозно средство. Това изключва автоматично МПС-тата като обект на начисляване на клас бонус-малус.

„Вината за нанесени вреди и съответно отговорността за тях може да се търси само и единствено от водача. Не автомобилите са причина за високия брой на пътнотранспортни произшествия за 2016 и 2017 г. Не автомобилите са причина за високия брой на установените нарушения при управлението им. Причината е човешкият фактор. Оттам нататък всички правила, свързани с определяне, прехвърляне на бонус-малус и т.н. на МПС са незаконосъобразни, необосновани и несправедливи, пише в становището си Манолова.

Повече подробности по темата четете тук.

ВКС и ВАС възобновиха тълкувателното дело, което ще каже как съдим държавата за нарушаване на правото на ЕС

След година и половина „застой“ е възобновено едно от най-важните тълкувателни дела, по което върховните съдии трябва да определят реда, по който гражданите и бизнеса могат да съдят държавата за вреди от нарушение на правото на ЕС.  Става въпрос за съвместното тълкувателно дело №2/2015 г. на Гражданската и Търговската колегии на Върховния касационен съд и на двете колегии на Върховния административен съд. След като беше спряно през март 2017 г.,  по него вече е насрочено заседание на 31 януари 2019 г.

Въпросите, на които трябва да даде отговор тълкувателното дело, са:

Кой е компетентният съд, който следва да разгледа искова молба с правно основание чл. 4, пар. 3 от ДЕС, с която се търси реализиране на отговорността на държавата за нарушение на правото на ЕС?

Кой е приложимият процесуален ред за разглеждане на искова претенция с правно основание чл. 4, пар. 3 от ДЕС?

Иначе казано, дали тези дела трябва да се гледат от гражданските или административните съдилища и по кой ред – на Закона за отговорността на държавата и общините за вреди (ЗОДОВ) или Закона за задълженията и договорите (ЗЗД).

Повече подробности по темата четете тук.

Полезно в ДВ (бр. 99 от 30.11.2018 г.)

В днешния 99 брой на „Държавен вестник“ е обнародвана нова Наредба № 7 от 22.11.2018 г. за условията и реда за признаване на организации на производители на продукти от риболов и на продукти от аквакултури, асоциации на организации на производители и между браншови организации в сектора на рибарството и за одобрение на планове за производство и предлагане на пазара, която влиза в сила от днес.

Целите, които са поставени пред новия акт, са следните: да се създаде национална правна рамка, която е в съответствие с изискванията на законодателството на Европейския съюз в сектора на рибарството и аквакултурите; да се насърчи сдружаването на производители в сектора на рибарството и аквакултурите, като се определят условията и реда за признаване на организации на производители,  асоциации на организации на производители и  междубраншови организации; да се създадат условия признатите организации на производители и асоциации на организации на производители да бъдат бенефициенти по мерките от Програмата за морско дело и рибарство; насърчаване на устойчиви риболовни дейности и намаляване на нежелания улов и т.н.

                В неофициалния раздел е обнародвано Съобщението на ВКС за подлежащите на разглеждане дела през м. януари 2019 г.

Държавен вестник, брой 99 от 30.11.2018 г.

Държавен вестник, брой 99 от 30.11.2018 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 

Има още

Новости в „АПИС – ФИНАНСИ“ през ноември 2018 г.

Н О В О: АПИС ФИНАНСИ — Данъчното и счетоводното законодателство за 2019 година;

Годишно счетоводно приключване и Годишен финансов отчет за 2018 г. – прилагане на Закона за счетоводството и счетоводните стандарти

Данъчно облагане и данъчно производство

 1. Данък върху недвижимите имоти
 2. Заявление за вписване на обстоятелства относно дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим – А14
 3. Наличие и липса на доставка на стока или услуга по смисъла на ЗДДС
 4. Отговорност на лицата в случаи на злоупотреби съгласно ЗДДС – Знание, че дължимият данък няма да бъде внесен от доставчика – Вписване на данни в публичен регистър, регламентиран от законови и подзаконови разпоредби – Полагане на дължима грижа от страна на задълженото лице в качеството му на „добър търговец“
 5. Практика на ВАС и ВКС в областта на финансовата и данъчната политика
 6. Прилагане на нормативната уредба на Закона за местните данъци и такси от предприятията
 7. Промени в данъчното и счетоводното законодателство за 2019 година
 8. Протокол за анулиране на погрешно издаден документ
 9. Съставяне и отчитане на дебитни и кредитни известия при корекции, анулиране на фактури и сделки по ЗДДС

Счетоводство, национални и международни стандарти

 1. Акценти на годишното счетоводно приключване – тема от семинар
 2. Годишен финансов отчет за 2018 г. – прилагане на Закона за счетоводството – тема от семинар
 3. Годишно счетоводно приключване за 2018 година
 4. Заявление за вписване на обстоятелства относно клон на чуждестранно юридическо лице с нестопанска цел – А18
 5. Заявление за обявяване на годишни финансови отчети – Г2
 6. Заявление за обявяване на декларация по чл. 38, ал. 9, т. 2 от ЗСч – Г3
 7. Отчетност на оборотите от извършени продажби
 8. Разработване на Годишния финансов отчет за 2018 г. и изисквания на регистрираните одитори към отчетите, подлежащи на независим финансов одит – тема от семинар
 9. Счетоводно отчитане на разходите за превозни средства – Право на данъчен кредит при закупуване на гориво за МПС – Задължение за доказване използването на МПС за независимата икономическа дейност

Труд и работна заплата

 1. Декларация за минимални и държавни помощи
 2. Обезщетения при безработица – Право на парично обезщетение за безработица при получаване на обезщетение за временна неработоспособност
 3. Указания за попълване на Декларацията за минимални и държавни помощи

Социално и здравно осигуряване

 1. Практика на ВАС в областта на социалната политика
 2. Списък на лицата, които са здравноосигурени за сметка на държавния бюджет

Пенсии, социално подпомагане

 1. Заявление за издаване на удостоверение – Обр. П-20
 2. Заявление за издаване на удостоверение УП-20 за доходи от пенсии от други държави, изплащани чрез посредничеството на НОИ (Обр. П-23)
 3. Удостоверение за доходи от пенсии от други държави, изплащани чрез посредничеството на НОИ (Обр. УП-20)
 4. Удостоверение за месечен размер на пенсия/и и добавка/и за определен период за ползване в друга държава (Обр. УП-19)
 5. Удостоверение за месечен размер на получаваните суми за пенсия/и и добавки за ползване в друга държава (Обр. УП-18)
 6. Удостоверение за обстоятелството, че лицето не получава пенсия от Република България (Обр. УП-18а)

Банки и финанси

 1. Списък на участниците в TARGET 2 през националния системен компонент TARGET2-BNB

Справочник

 1. БВП – Разходи за крайно използване – национално ниво, текущи цени
 2. Брутен вътрешен продукт (БВП) по тримесечия за 2018 година
 3. Индекс на потребителските цени (инфлация)
 4. Индекси на цените на жилища
 5. Кредитни посредници, регистрирани по чл. 51 от Закона за кредитите за недвижими имоти на потребители
 6. Регистрирани посредници за наемане на българи на работа в страната
 7. Регистрирани посредници за наемане на българи на работа в чужбина
 8. Регистър на финансовите институции по чл. 3а от ЗКИ
 9. Списък на посредниците, чиято регистрация за извършване на посредническа дейност е прекратена, съгласно Наредбата за условията и реда за извършване на посредническа дейност по наемане на работа
 10. Средна работна заплата на наетите по трудово и служебно правоотношение по отрасли, месеци и сектори през 2018 г.
 11. Средномесечен осигурителен доход за 12-те календарни месеца преди месеца на отпускане на пенсията
 12. Средномесечен осигурителен доход за страната, обявен от Националния осигурителен институт след 1.01.1997 г.

Промени в данъчното и счетоводното законодателство за 2019 година

Закон за корпоративното подоходно облагане

 1. Въвежда се ново правило за ограничаване на приспадането на лихви, което е в съответствие с чл. 4 на Директива 2016/1164. Въвежда се праг, при който новото правило не се прилага, когато превишението на разходите по заеми, определено за текущата година, не надвишава прага от левовата равностойност на 3 000 000 евро, определена по официалния валутен курс на лева към еврото.

На регулиране по новото правило ще подлежи превишението на разходите по заеми, т.е. сумата, с която общият размер на признатите за данъчни цели разходи по заеми превишава общия размер на признатите за данъчни цели приходи от лихви и други икономически еквивалентни приходи. В годината на отчитането им ще се признава за данъчни цели превишението на разходите по заеми само до 30 на сто от печалбата на данъчно задълженото лице преди лихви, данъци и амортизации.

Обхватът на регулируемите разходи по заеми включва всички разходи за лихви по всякакъв вид дълг, други разходи, които са икономически еквивалентни на лихви, както и други разходи, направени във връзка с набирането на средства.

Предвидено е пренасяне за бъдещ период, без ограничение във времето, на превишението на разходите по заеми, които не могат да се приспаднат през текущия данъчен период. С цел прилагане на двата режима паралелно е предложено и при режима на слаба капитализация неприспаднатите разходи за лихви от минали години да се признават за данъчни цели неограничено във времето.

Предвидено е освобождаване на кредитните институции и по отношение на новото правило за ограничаване на приспадането на лихви (чл. 43 – 43а от ЗКПО).

2. Въвежда се нов режим за облагане на печалба, произтичаща от чуждестранни образувания и места на стопанска дейност, които отговарят на условията за контролирано чуждестранно дружество. При наличие на контролирано чуждестранно дружество данъчно задълженото лице включва към данъчния си финансов резултат печалбата, при определени правила, на това контролирано чуждестранно дружество. Печалбата се определя по реда на ЗКПО и се включва пропорционално на най-високото от участията в правата на глас, в капитала или в печалбата на чуждестранното образувание, както и пропорционално на периода от съответния данъчен период на чуждестранното образувание, през който са били изпълнени условията за наличие на контролирано чуждестранно дружество.

Въвеждат се и правила за изчисляване на дохода на контролирано чуждестранно дружество – неразпределената печалба на чуждестранно образувание и на печалба на място на стопанска дейност, в случаите, в които попадат в обхвата на контролирано чуждестранно дружество, се изчислява по реда на ЗКПО, като се включва към данъчния финансов резултат на данъчно задълженото лице пропорционално на дела на неговото участие в дружеството за същия данъчен период или в данъчния период, в който приключва данъчната година на контролираното чуждестранно дружество, в случите, в които данъчните периоди не съвпадат. С цел недопускане на двойно данъчно облагане се предвижда намаляване на данъчния финансов резултат на данъчно задължено лице с размера на включената преди това печалба от чуждестранно контролирано дружество, в случаите на получено разпределение на печалба от чуждестранно образувание, както и при разпореждане на данъчно задълженото лице с участието му в чуждестранно образувание или със стопанска дейност, извършвана чрез място на стопанска дейност. Посоченото се прилага, в случай че получените суми подлежат на облагане с данък при данъчно задълженото лице. Предвижда се и ползването на данъчен кредит от данъчно задълженото лице за данъка, платен от контролирано чуждестранно дружество в чужбина по отношение на печалби, които са включени в данъчния финансов резултат на данъчно задълженото лице (чл. 47в – 47д от ЗКПО).

 1. Въвежда се възможност в определени случаи, (напр. когато възникне задължение за корпоративен данък или данък върху разходите, както и когато данъчно задължено лице желае да декларира други данни и обстоятелства, предвидени в образеца на декларацията) въпреки че данъчно задълженото лице не осъществява дейност по смисъла на Закона за счетоводството, то да може да подаде годишна данъчна декларация (чл. 92, ал. 4 от ЗКПО).
 2. Предоставя се възможност на работодателите, които за предходната година не са били задължени и не са подали годишна данъчна декларация, но за текущата година желаят да изберат облагане с данък върху разходите на доходите в натура, представляващи разход в натура, да направят това чрез подаване на годишната данъчна декларация за текущата година (чл. 217 от ЗКПО).
 3. По отношение на процедурата за провеждане на конкурс за издаване на разрешение/отказ за осъществяване на дейност като оператор на ваучери за храна към случаите, в които се издава отказ, изрично се добавя и този, при който образецът на ваучер не отговаря на определени изисквания, които са изрично включени в закона (чл. 209 от ЗКПО).

6. За облекчаване на процеса по деклариране и внасяне на данъка са направени промени във връзка с реда за деклариране и внасяне на корпоративен данък, на данък, удържан при източника, на данък върху разходите и на алтернативен данък в случаите на прекратяване с ликвидация или поради несъстоятелност, прекратяване на дейността на място на стопанска дейност на чуждестранно юридическо лице в България или прекратяване на неперсонифицирано дружество или осигурителна каса. За тази цел се предвижда унифициране на срока (30-дневен от датата на заличаване/прекратяване на данъчно задълженото лице) за подаване на данъчни декларации и за внасяне на дължимите данъци за последния данъчен период за всички хипотези на заличаване/прекратяване на данъчно задължено по ЗКПО лице и за всички видове данъци, дължими по реда на този закон (чл. 158 – 165 от ЗКПО). Предвидено е представляващият през този период – ликвидатор, синдик, представляващият място на стопанска дейност, неперсонифицирано дружество или осигурителна каса да удържи, декларира и внесе данъка, дължим за този последен период (чл. 218а от ЗКПО).

7. Въвежда се различно данъчно третиране на счетоводно отчетените разходи и приходи във връзка с договори за оперативен лизинг при лизингополучатели, съгласно Международните счетоводни стандарти, и на разходите и приходите, определени съгласно правилата на СС 17 „Лизинг“ по отношение на експлоатационния лизинг, приложени към съответните договори за оперативен лизинг, посочени в първата част на изречението (чл. 11а от ЗКПО).

Две от 15-те атакувани разпоредби в АПК противоречат на Конституцията

Две от общо 15-те разпоредби в Административнопроцесуалния кодекс (АПК), които бяха атакувани в Конституционния съд, противоречат на основния закон. Това становище застъпва пред КС главният прокурор Сотир Цацаров.

След приемането на мащабните изменения в АПК 15 от общо 156 изменения бяха оспорени пред КС от президента Румен Радев, 53-ма депутати от левицата и омбудсмана Мая Манолова. Конституционният съд събра исканията им в едно дело и покани десетки институции, организации и представители на правната наука да дадат становища. Един от тях е главният прокурор.

В становището си до КС Сотир Цацаров не споделя повечето твърдения за противоречие на новите разпоредби в АПК с основния закон и излага подробни аргументи. Но заявява, че новите правила за това кога касационната инстанция разглежда делото в открито или закрито заседание, както и за това към кой момент се преценява законосъобразността на общите административни актове, противоречат на Конституцията.

Повече подробности по темата четете тук.

Полезно в ДВ (бр. 98 от 27.11.2018 г.)

В новия 98 брой на „Държавен вестник“ са обнародвани промените в Закона за корпоративното подоходно облагане, след като бе преодоляно президентското вето върху тях. От 1 януари 2019 г. се въвеждат само три от мерките, предвидени в Директива 2016/1164: правилата за ограничаване на приспадането на лихвите, контролираните чуждестранни дружества и борбата със злоупотребите.

Запазва се действащото правило за регулиране признаването на разходите за лихви на данъчно задължените лица и се въвежда ново правило за ограничаване на приспадането на лихви. Въвежда се режим за облагане на печалба, произтичаща от контролирани чуждестранни дружества. Мярката е насочена към предотвратяване на случаите на избягване на прилагане на агресивно данъчно планиране, водещо до значително по-ниско облагане или изцяло до необлагане на доходите.

С преходните и заключителни разпоредби на изменителния закон  се променят и още редица закони: Закон за данъците върху доходите на физическите лица, Закон за местните данъци и такси, Закон за акцизите и данъчните складове, Закон за данъка върху добавената стойност и др.

Измененията в Закона за данъците върху доходите на физическите лица целят облекчаване и намаляване на административната тежест за физическите лица относно режима на деклариране при ползване на някои данъчни облекчения и режима за внасяне на дължим данък за доходи на починали лица.

В Закона за местните данъци и такси данъкът върху превозните средства за леки автомобили и товарните автомобили с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 г. ще се определя по формула, която включва два компонента: имуществен и екологичен. Старите автомобили ще бъдат облагани с по-висок данък с въвеждането на имуществен и екологичен компонент. Средно с 30% ще се повиши данъкът на колите със сертификат ЕВРО 1, 2 и 3.

Промените в Закона за акцизите и данъчните складове са свързани с усъвършенстване на данъчното законодателство и прецизиране на разпоредбите на закона с цел отстраняване на неясноти и улесняване на практическото му прилагане, както и съобразяване със съдебната практика на Съда на Европейския съюз. Разширява се кръгът на данъчно задължените лица, като същевременно се въвежда и солидарна отговорност за събиране на задълженията за акциз в случаите потребление на енергийни продукти извън условията на ползване на данъчно облагане.

Обнародвани са изменения и допълнения в Закона за опазване на околната среда, чиято основна цел е облекчаване на някои процедури за инвеститорите. Компаниите ще могат да придвижват едновременно ОВОС (оценка за въздействието върху околната среда), комплексно разрешително и доклад за безопасност, с което ще се съкратят сроковете за екологичните процедури за проектите им. Също така Министерството на околната среда и водите трябва да поддържа публичен регистър с данни за извършване на процедури по ОВОС и екологична оценка, достъпът до който се осъществява чрез интернет страниците на Министерството на околната среда и водите и регионалните инспекции по околната среда и водите.

С преходните и заключителните разпоредби на изменителния закон се променят и редица други закони – Закон за чистотата на атмосферния въздух, Закон за биологичното разнообразие, Закон за управление на отпадъците и др. 

Обнародвани са промени в Закона за филмовата индустрия, които са свързани с производството, разпространението, промоцията и излъчването на филми, както и с държавното подпомагане на българската филмова индустрия, като се създават условия за нейното развитие. Измененията целят да се приложи европейското законодателство в областта на държавните помощи. Държавното подпомагане ще се осъществява чрез три схеми. Две от тях са за държавна помощ – за производство и разпространение на филми. Третата е за минимална помощ за фестивали и филмови прожекции.

 

Държавен вестник, брой 98 от 27.11.2018 г.

Държавен вестник, брой 98 от 27.11.2018 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 

Има още

Брекзит: искането на тринадесет британски граждани, живеещи в държави от

Тринадесет британски граждани, живеещи в държави членки, различни от Обединеното кралство, искат от Общия съд да отмени решението на Съвета на Европейския съюз за разрешаване на започването на преговорите за Брекзит.

Жалбоподателите изтъкват, че са били лишени от правото им да гласуват на референдума, поради пребиваването им в чужбина, че обжалваното решение има преки последици за правата, предоставени им от Договорите и представлява акт, с който Съветът е приел нотифицирането на намерението на Обединеното кралство за оттегляне от Европейския съюз. Те посочват освен това, че обжалваното решение няма за цел да запази качеството им на граждани на Съюза и че процесът на оттегляне е нищожен поради липсата на конституционно разрешение. Най-сетне, жалбоподателите подчертават, че подадената пред Общия съд жалба е единственото ефективно средство за защита пред съда на Съюза преди неизбежната загуба на качеството им на граждани на Съюза, която ще настъпи на 29 март 2019 г.

Съветът иска от Общия съд да постанови, че жалбата не е допустима и че делото следователно не може да бъде разгледано, тъй като обжалваното решение не може да бъде атакувано от физическо или юридическо лице и че жалбоподателите нямат нито правен интерес, нито правна легитимация да обжалват това решение. Всъщност според Съвета обжалваното решение не поражда никакви последици за правното положение на жалбоподателите; то представлява само подготвителен акт и последица от нотифицирането от Обединеното кралство на намерението му за оттегляне. Следователно едва след приключването на процедурата по член 50 ДЕС1 правата на жалбоподателите биха могли да бъдат засегнати.