Полезно в ДВ (бр. 89 от 26.10.2018 г.)

В новия 89 брой на „Държавен вестник“ са обнародвани промени в Закона за културното наследство, с които една от основните дейности на министъра на културата става координацията, организацията и контрола върху дейността по дигитализация на културното наследство.

Промените в закона дават също възможност обществените колекции да могат да получават методическа помощ от национални и регионални музеи, каквато до момента не съществуваше.

С друго изменение се променя задължението на държавните и общинските музеи да имат безплатен вход един път седмично, като това вече ще става един път на месец. Вече обаче и придружителите на хора с увреждания ще могат да ползват намалени цени за вход в музеите.

Обнародвана е нова Наредба № 19 от 9 октомври 2018 г. за придобиване на квалификация по професията „Системен програмист“, с която се приема държавният образователен стандарт за придобиване на квалификация по професията, съгласно чл. 22, ал. 2, т. 6 от Закона за предучилищното и училищното образование и чл. 13а от Закона за професионално образование и обучение.

С него се определят: професионалните компетенции, необходими за упражняване на професията, които са задължителни за всички обучаващи институции, които имат право да организират обучение, завършващо с издаване на свидетелство за професионална квалификация или удостоверение за професионално обучение; изисквания към кандидатите за обучение; резултатите от учене, които са описани чрез значими за професията знания, умения и компетентности, които обучаваният следва да е придобил след приключване на процеса на формално, неформално обучение, или самостоятелно учене, с цел придобиване на квалификация по професия, или по част от професия; изисквания към материалната база за обучение по теория и по практика; изисквания към обучаващите и др.

Вашият коментар