Полезно в ДВ (бр. 88 от 23.10.2018 г.)

В новия 88 брой на „Държавен вестник“ са обнародвани промени в редица актове. Чрез промени в Търговския закон се премахва възможността за издаване на акции на приносител. Издадените до влизането в сила на промените акции на приносител или заместващи ги временни удостоверения се заменят с поименни акции. Законът дава 9 месеца срок акциите на приносител да се заменят с поименни такива. Промяната се прави, за да се идентифицира собственикът, защото с тези на приносител смяната на собственик била много лесна, а в Търговския регистър липсва информация за това кой упражнява властта с тях.

Компаниите ще трябва да водят и книги за акционерите и да ги предоставят в Търговския регистър. Агенцията по вписванията ще изпрати на прокуратурата списък с дружествата, които не са изпълнили изискванията, 2 месеца след упоменатия срок. Този списък ще се актуализира на всеки 6 месеца и отново ще се изпраща до прокуратурата.

Когато акционер не представи за замяна притежаваните от него акции на приносител или заместващи ги временни удостоверения в срока, дружеството ще ги обезсилва. В тези случаи той ще има право да поиска от дружеството да му заплати равностойността на направените по тях вноски в 6-месечен срок от узнаването, но не по-късно от 5 години от датата на обезсилването. С промените се транспортира и евродирективата за предотвратяване използването на финансовата система за изпиране на пари и финансирането на тероризма.

 Обнародвани са промени в Закона за защита на класифицираната информация, които са свързани със синхронизиране и адаптиране на българското законодателство с европейската стратегическа рамка и тази на НАТО. Осигурява се свързаност между автоматизираните информационни системи за обработка на класифицирана информация с автоматизираните информационни системи за некласифицирана информация, в това число с публични мрежи. Строго се регламентира редът, по който ще се установява тази свързаност.

Публикувани са промени в Наредба № 1 от 2007 г. за водене, съхраняване и достъп до търговския регистър и до регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, които влизат в сила още от днес. Те са съобразени с някои нови разпоредби на закони и подзаконови нормативни актове, които са влезли в сила или предстои да влязат – Закона за счетоводството, Търговския закон, Закона за данък върху добавената стойност, ДОПК, Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и Закона за мерките срещу изпирането на пари.

Вашият коментар