Полезно в ДВ (бр. 84 от 12.10.2018 г.)

В новия 84 брой на „Държавен вестник“ са обнародвани промени в Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, които предвиждат ограничаването на износа на лекарства, от които има недостиг на българския пазар. Предвижда се създаването на специализирана електронна система, чрез която ще се установява недостигът на медикаменти. Е-системата трябва да бъде създадена и поддържана от Изпълнителната агенция по лекарствата (ИАЛ) в срок до четири месеца от влизането в сила на закона.

Чрез системата ще се прави проследяване и анализ на лекарствата от Позитивния лекарствен списък (ПЛС). Текстовете регламентират установяване на недостиг в случаите, когато наличните на територията на България количества от съответния лекарствен продукт са по-малко от 65 на сто от необходимите количества за задоволяване на здравните потребности на населението за период от шест месеца, изчислени въз основа на средномесечното потребление на съответния лекарствен продукт за предходните 6 месеца.

Чрез електронната система ще се отчитат и аптеките към ИАЛ. Те трябва ежедневно да предоставят на ИАЛ информация за доставените им количества лекарства от ПЛС, продадените количества медикаменти от Позитивния списък, както и наличните им количества от лекарства от ПЛС.

С приетите промени ИАЛ ще публикува на интернет страницата си утвърден от директора списък на лекарствата от ПЛС, за които може да се ограничава износът и за които трябва да се подава уведомление при планиран износ. Подадените до влизането в сила на закона уведомления за износ на лекарства пък ще се разглеждат и довършват по досегашния ред.

Обнародвана е нова Наредба № 61 от 27 септември 2018 г. за изискванията към рекламните и писмените информационни материали и страниците в интернет на пенсионноосигурителните дружества.

Във връзка с взимането на информирано решение в кой фонд за допълнително пенсионно осигуряване лицата да правят осигурителни вноски в КСО е предвидено да се предоставя актуална информация относно основните характеристики на съответния фонд и участието в него. Предвид това с наредбата се определят образци на информация относно основните характеристики на фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване и на фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване по професионални схеми, която да се предоставя от пенсионноосигурителните дружества при първоначално сключване на осигурителен договор.

С наредбата се регламентира пенсионноосигурителните дружества да изчисляват реалната доходност по индивидуалната партида на осигурено лице във фонд за допълнително пенсионно осигуряване по парично-претегления метод. Този метод осигурява измерване на реализираната доходност, отчитайки нивото на инфлацията и динамиката на паричните потоци по индивидуалната партида през съответния период.

Вашият коментар