Полезно в ДВ (бр. 81 от 2.10.2018 г.)

В днешния 81 брой на „Държавен вестник“ е обнародвана нова Наредба за организацията и реда за извършване на проверка на декларациите и за установяване конфликт на интереси, в която се определят правила, по които ще бъдат проверявани за конфликт на интереси нотариусите, частните и държавни съдебни изпълнители и съдиите по вписванията, както и чиновници, кметове, членове на политически кабинети и др.

Проверката на имуществените им декларации ще се извършва при подаден срещу тях сигнал за корупция или конфликт на интереси, както и когато бъдат открити такива данни при образувано дисциплинарно производство или друга проверка.

В звена от държавни и общински администрации, при които има завишен корупционен риск, декларациите на чиновниците ще бъдат проверявани и превантивно.

Проверката на декларациите ще се извършва от инспекторатите по Закона за администрацията, а в структурите, в които няма инспекторати – от комисии. Срокът за проверките е едномесечен. При нотариусите и частните съдебни изпълнители се предвижда ръководствата на двете камари да изберат комисии, които да проверят декларациите, както и да определят правилата, по които ще работят те и да ги публикуват на сайтовете на двете гилдии.

С изключение на службите за сигурност, всички други институции, пред които се подават декларации, ще ги водят в публичен регистър, като спазват Закона за защита на личните данни и Общия регламент за защита на данните (GDPR). Достъп до информацията в декларациите, която не е публична, ще имат само проверяващите и служителите, които съхраняват документите. С наредбата се урежда и производството за установяване или липсата на конфликт на интереси. Проверките ще се извършват от комисии, за да се гарантират правата на служителя, срещу когото е образувано производството.

Обнародвани са промени в Наредба № 1 от 2017 г. за реда за установяване употребата на алкохол и/или наркотични вещества или техни аналози. От 26 септември 2017 г. са в сила изменения и допълнения в Закона за движението по пътищата (ЗДвП).  Те наложиха преглед и прецизиране на някои текстове в Наредба № 1 от 2017 г. за реда за установяване употребата на алкохол и/или наркотични вещества или техни аналози.

Част от промените касаят разпоредбите, отнасящи се до забраната за управление на моторни превозни средства с концентрация на алкохол в кръвта и след употреба на наркотични вещества или техни аналози, както и до реда за установяването им, регламентиран с наредбата, издадена на основание чл. 174, ал. 4 от ЗДвП.

Вашият коментар