Парламентът въведе електронните обществени поръчки

Обществени поръчки вече ще се възлагат електронно. Това предвиждат промените в Закона за обществените поръчки (ЗОП), които парламентът прие на второ четене. С тях се въвежда използването на централизирана електронна платформа за възлагане на е-поръчки.

Днес депутатите предвидиха, че платформата формално ще започне да съществува от 18 октомври 2018 г., като заложиха именно от тогава да влязат в сила базисните разпоредби, които уреждат какво представлява тя. Де факто обаче тя ще заработи с различите си функционалности от 1 ноември 2019 г. А профилите на купувачите, които възложителите ще са длъжни да поддържат, ще станат факт от 1 януари 2021 г.

Според приетите разпоредби централизираната електронна платформа осигурява възможност за подготовка и публикуване на решенията, обявленията и документациите за обществените поръчки, подготовка, получаване на запитвания и предоставяне на разяснения.

През нея ще се изпращат и покани за участие и оферти, както и тяхната оценка, ще се подготвят и сключват договори, ще се подават заявки, ще се приемат и обработват електронни фактури. Платформата ще е свързана и със системи за електронно разплащане.

Измененията в ЗОП са свързани и с електронните фактури. При разплащанията по договорите за обществени поръчки, възложителите са длъжни да приемат и електронни фактури, при условие че тяхното съдържание отговоря на изискванията в Закона за данък върху добавената стойност и на европейски стандарт за електронно фактуриране.

Променени са разпоредбите, които уреждат допустимостта на замяна или включване на подизпълнител при изпълнение на договор за обществена поръчка. Предвидена е санкция за неправомерна замяна на изпълнител или подизпълнител, като се цели постигане на дисциплиниращ ефект спрямо страните по договора.

С цел по-голяма прозрачност се въвежда задължение за възложителите да публикуват на профила на купувача договорите за подизпълнение, а в Регистъра на обществените поръчки – обявление с информация за всички допълнителни споразумения към договорите, независимо от правното основание за тяхното изменение.

Повече подробности по темата четете тук.

Вашият коментар