Парламентът въведе електронните обществени поръчки

Обществени поръчки вече ще се възлагат електронно. Това предвиждат промените в Закона за обществените поръчки (ЗОП), които парламентът прие на второ четене. С тях се въвежда използването на централизирана електронна платформа за възлагане на е-поръчки.

Днес депутатите предвидиха, че платформата формално ще започне да съществува от 18 октомври 2018 г., като заложиха именно от тогава да влязат в сила базисните разпоредби, които уреждат какво представлява тя. Де факто обаче тя ще заработи с различите си функционалности от 1 ноември 2019 г. А профилите на купувачите, които възложителите ще са длъжни да поддържат, ще станат факт от 1 януари 2021 г.

Според приетите разпоредби централизираната електронна платформа осигурява възможност за подготовка и публикуване на решенията, обявленията и документациите за обществените поръчки, подготовка, получаване на запитвания и предоставяне на разяснения.

През нея ще се изпращат и покани за участие и оферти, както и тяхната оценка, ще се подготвят и сключват договори, ще се подават заявки, ще се приемат и обработват електронни фактури. Платформата ще е свързана и със системи за електронно разплащане.

Измененията в ЗОП са свързани и с електронните фактури. При разплащанията по договорите за обществени поръчки, възложителите са длъжни да приемат и електронни фактури, при условие че тяхното съдържание отговоря на изискванията в Закона за данък върху добавената стойност и на европейски стандарт за електронно фактуриране.

Променени са разпоредбите, които уреждат допустимостта на замяна или включване на подизпълнител при изпълнение на договор за обществена поръчка. Предвидена е санкция за неправомерна замяна на изпълнител или подизпълнител, като се цели постигане на дисциплиниращ ефект спрямо страните по договора.

С цел по-голяма прозрачност се въвежда задължение за възложителите да публикуват на профила на купувача договорите за подизпълнение, а в Регистъра на обществените поръчки – обявление с информация за всички допълнителни споразумения към договорите, независимо от правното основание за тяхното изменение.

Повече подробности по темата четете тук.

Напиши коментар

Трябва да сте влезли, за да публикувате коментар.

Архив