Държавен вестник, брой 87 от 19.10.2018 г.

Държавен вестник, брой 87 от 19.10.2018 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 

Има още

Полезно в ДВ (бр. 87 от 19.10.2018 г.)

В днешния 87 брой на „Държавен вестник“ е обнародвано Решение № 14 от 09.10.2018 г. по конституционно дело № 12 от 2017 г., с което Конституционният съд отмени забраната с касационната жалба да се правят възражения за съществени нарушения на процесуалните правила в досъдебното производство. Той обяви за противоконституционна разпоредбата на чл. 351, ал. 2 от Наказателно-процесуалния кодекс (НПК), с която тя беше въведена от 5 ноември 2017 г. За противоречащa на основния закон е прогласенa и част от т. 3 от втората алинея на новия чл. 247в от НПК. Разпоредбата урежда хипотезите, при които се отлага разпоредителното заседание. А отменената от конституционните съдии, предвижда, че то се насрочва за нова дата, ако не се яви адвокат, но само в случаите на задължителна защита.

Делото беше образувано по искане на Висшия адвокатски съвет, който настоява за противоконституционни да бъдат обявени 20 от измененията в НПК, които влязоха в сила през ноември миналата година. Общо пет от атакуваните от адвокатурата пред КС разпоредби са свързани с ограниченията за възражения за допуснатите на досъдебна фаза съществени процесуални нарушения след приключване на разпоредителното заседание. Съдът обаче отменя само едно от тях – в чл. 351, ал. 2 НПК.

Обнародвана е нова Наредба № 18 от 09.10.2018 г. за придобиване на квалификация по професията „Хотелиер“, с която се определят: професионалните компетенции, необходими за упражняване на професията, които са задължителни за всички обучаващи институции, които имат право да организират обучение, завършващо с издаване на Свидетелство за професионална квалификация или Удостоверение за професионално обучение; изисквания към кандидатите за обучение; резултатите от учене, които са описани чрез значими за професията знания, умения и компетентности, които обучаваният следва да е придобил след приключване на процеса на формално, неформално обучение, или самостоятелно учене, с цел придобиване на квалификация по професия, или по част от професия; изисквания към материалната база за обучение по теория и по практика; изисквания към обучаващите.

КЗЛД: Посочването на диагноза в болничните листове не противоречи на GDPR

1Коментар: Христина Богиа, юрисконсулт

Посочването на конкретно заболяване в болничния лист при удостоверяването на временна неработоспособност пред работодателя не противоречи на нормите на Общия регламент относно защитата на личните данни (Регламента). Комисията за защита на личните данни (Комисията) се произнесе след постъпило искане от Омбудсмана на Република България за становище по прилагането на Регламент (ЕС) 2016/679 във връзка с удостоверяването на временна неработоспособност пред работодателя. Извода на Комисията е в смисъл, че поради наличието на нормативно установено основание, в разпоредбите на Наредбата за реда за представяне в НОИ на данните от дадените болнични листове и решенията по обжалването им (Наредбата), наличието на данни за диагноза не противоречи на нормите на Регламента и по-специално на чл. 6, т.1, който урежда основанията за обработване на лични данни.

Правният анализ на Комисията включва проследяване на нормативната уредба, която касае издаването на болнични листове. Данните, които се съдържат в болничните листове, се предават на НОИ от лекарите и се въвеждат от тях, като преминават през формален и логически контрол и се съхраняват, след което болничният лист се отпечатва, подписва и подпечатва с печата на лечебното заведение и се връчва на лицето. Приложение № 3 към Наредбата съдържа образец на болничен лист, а диагнозата на заболяването е задължителен реквизит. Тук възниква въпросът по практическото прилагане на Регламента и няма ли противоречие на нормативната ни уредба с принципните положения, които новата правна рамка за защита на личните данни въвежда. От 25 май тази година данните, които се обработват трябва да бъдат ограничени до необходимото във връзка с целите, за които се обработват.

За да бъде законосъобразно обработването на лични данни, в действителност е необходимо поне едно от условията, визирани в чл. 6, параграф 1, букви „а“ до „е“ от Регламента да е налице. Въпросът за личните данни, които присъстват в болничните листове обаче не се свежда единствено до наличието или липсата на нормативно уредено основание за обработване. Трябва да бъде отчетен факта, че изискването на Наредбата за посочване на диагноза противоречи на принципите на Регламента за свеждане на данните до минимум и имаме необходимост от инициатива de lege ferenda, така че да се постигне съответствие на подзаконовите нормативни актове с принципните положения на защитата на данните.

Съгласно добрите практики на останалите държави-членки на Европейския съюз, работодателите имат право да знаят как ще се осъществи продължаването на работния процес при наличието на отсъствие от работа и трябва да има установен механизъм, който да позволява да се провери дали служителят е наистина болен, но това не включва непременно данни за диагноза и здравословно състояние, които са чувствителни по смисъла на Регламента, който в чл. 30 въвежда и задължение за водене на регистър на дейностите по обработване, когато то включва специални категории лични данни. В този смисъл всички работодатели в България обработват специални категории лични данни и са длъжни и да водят регистър на дейностите си.

Защо новите данъци за автомобилите няма да намалят вноса на стари возила?

Собствениците на по-нови автомобили ще бъдат по-ощетени от поправките в закона, въвеждащи по-голям данък за по-старите автомобили. Това мнение изрази по БНР Христо Христов, председател на Асоциацията на вносителите на автомобили. Според него с новоприетите поправки няма да бъде постигната целта за ограничаване на старите возила.

По думите му ще има повишение, „но на фона на основата, върху която ще се увеличи, говорим ефективно за увеличение между 6 и 20 лева“.

Христов посочи, че е правилно общинските съвети да определят основата на данъка.

„За определен клас автомобили тя варира от 54 стотинки до 1,62 лева, което е 1,20 разлика и ако в един град основата се определя на 60 ст., в другия може да е 1,60 лв., и тук се получава много голяма разлика“, подчерта той.

Председателят на Асоциацията на вносителите на автомобили изрази опасения, че „при автомобилите, които се стремим да ограничим, едва ли ще има някаква промяна“.

„За автомобилите от 15 до 20 години базата, която определя общинския съвет, се умножава по едно. Доколкото разбирам, няма да има промяна, защото умножаваме по едно. В същото време при автомобилите до пет години умножаваме по 2,3. Няма мотив и логика защо отново по-новите автомобили ще плащат по-голям данък при положение, че заявяваме цел да ограничаваме старите автомобили“, категоричен е Христов.

Експертът предупреди водачите да погледнат талоните на автомобилите си за означена еврокатегория или липсваща такава, заместена от звездички.

„Ако има звездички, с извинение, пак гледаме небето. Ще ни таксуват като автомобил, който няма еврокатегория. И, за да се докаже еврокатегорията, трябва да се отиде до официалния представител. Те ще ви издадат удостоверение за еврокатегорията, но там се заплаща минимум 50,60,80 лева и става така, че се обезсмисля това, което обясняват нашите народни представители – отстъпки еврокатегория. Именно тези, за съжаление, които са с по-старите автомобили, те ще бъдат засегнати от това, защото не се вписва еврокатегорията“, заяви Христо Христов.

Той цитира и данни на Пътна полиция, според които около 60% от автопарка у нас се състои от стари автомобили над 15 години, което е изключително висок процент.

Повече подробности по темата четете тук.

НОВО в „АПИС ПРАКТИКА“ през месец септември 2018 г.

Новости в АПИС ПРАКТИКА

Новости към 28.09.2018 г.

 1. Какъв е правният характер на срока по чл. 216, ал. 7 от Закона за устройство на територията (преклузивен или инструктивен), в който началникът на регионалната дирекция за национален строителен контрол (РДНСК) или упълномощено длъжностно лице следва да се произнесе по постъпилите жалба или протест, заедно с административната преписка по издаване на обжалвания акт?
 2. Какви са правните последици при непроизнасяне в срок от началника на РДНСК или упълномощено от него длъжностно лице по жалби или протест, подадени на основание чл. 216 от Закона за устройство на територията (ЗУТ)?

Новости в „АПИС РЕГИСТЪР+“ за м. септември 2018 г.

В папка „АПИС Регистър“:

Нови обяви за обществени поръчки в подпапка „Обществени поръчки, търгове и конкурси“ => „2018 година“:

 • обществени поръчки – 621 бр.

Нови съобщения за публични продажби в подпапка „Обществени поръчки, търгове и конкурси“ => „Публични продажби“ => „2018 година“:

 • от Камарата на частните съдебни изпълнители – 1984 бр.

Нови решения на ВАС в подпапка „Върховен административен съд – Решения“:

 • Решения и определения – 1724 бр.

Нов списък в подпапка „Разрешения и лицензии“ => „Агенция по вписванията“:

 • Списък на ликвидаторите към Агенцията по вписванията, утвърден със Заповед № РД-01-185/22.05.2018 г. на Изпълнителния директор

Актуализирани изложения от папка „Каталог на изложения“:

 • Международна специализирана изложба ТЕХНО МЕБЕЛ“
 • Международна специализирана изложба „БУЛМЕДИКА, БУЛДЕНТАЛ“
 • Международна специализирана изложба Machtech&Innotech (МашТехЕкспо)
 • Изложение „Бебемания“ – търговия на стоки и услуги за бебета и деца
 • Международна специализирана изложба „Българска строителна седмица“

Създадоха механизъм адвокати, загубили професионализма и морала си, да не се връщат в гилдията

Правната комисия прие на второ четене промяна в Закона за адвокатурата (ЗА), с която дава в ръцете на гилдията възможност да не допуска в професията да се връщат хора, които са загубили професионалните и нравствените качества, които се изискват за упражняването ѝ.

С 15 гласа „за“ комисията одобри  предложение на трима депутати от левицата  (Иван Иванов, Явор Божанков и Пенчо Милков), с което чрез Закона за правната помощ се изменя чл. 22 от Закона за адвокатурата. Той урежда кога адвокатът се отписва от колегията и в момента една от хипотезите (в т. 3) предвижда, че това става при лишаване от право да упражнява адвокатската професия по чл. 133, ал. 1, т. 4 и 5, т.е. за срок от 3 до 18 месеца или до 5 години.

След изменението, направено от правната комисия, т. 3 на първата алинея на чл. 22  вече предвижда, че адвокатът се отписва от колегията „при лишаване от право да упражнява адвокатската професия по чл. 133, ал. 1, т. 4 и 5, поради загубване на качеството на адвокат, до нов прием по реда на Глава втора“.

Повече подробности по темата четете тук.

Полезно в ДВ (бр. 86 от 18.10.2018 г.)

 В днешния извънреден брой 86 на „Държавен вестник“ са обнародвани важни промени в Закона за обществените поръчки, с които се предвижда въвеждане и прилагане на електронна платформа за възлагане на обществени поръчки.

Платформата формално ще започне да съществува от 18 октомври 2018 г., като именно от този ден влизат в сила базисните разпоредби, които уреждат какво представлява тя. Де факто обаче тя ще заработи с различите си функционалности от 1 ноември 2019 г., а профилите на купувачите, които възложителите ще са длъжни да поддържат, ще станат факт от 1 януари 2021 г.

Прецизира се кръгът на лицата, които са задължени да декларират лични обстоятелства при участие в поръчки. Кръгът се свежда до законните и упълномощени представители на стопанския субект и до членовете на неговите управителни и надзорни органи.

Променени са разпоредбите, които уреждат допустимостта на замяна или включване на подизпълнител при изпълнение на договор за обществена поръчка. Има промени и в административно-наказателните разпоредби на закона.

 Обнародван е нов Закон за физическото възпитание и спорта, който влиза в сила на 18.01.2019 г. Една от целите на закона е да помогне за разрешаването на проблема с остарялата или липсваща спортна инфраструктура.

Законът допуска отдаване под наем на спортни обекти – държавна или общинска собственост, за срок до 30 години (вместо досегашните 10) на обединен спортен клуб, спортна федерация или спортен клуб, независимо дали е търговско дружество или сдружение с нестопанска цел. Наемателите се задължават да представят и изпълняват инвестиционна програма за ремонт и обновяване, която трябва да води до увеличаване на стойността на обекта и трябва да бъде изпълнена в първите три години на сключването на договора.

Друга цел е да се ограничи възможността за съществуване на клубове – фантоми. Затова клубовете са задължени бъдат членове само на една спортна федерация, както и да имат наети треньорски кадри, за да бъдат вписани в регистъра на спортните организации. Лицензията за спортни федерации става безсрочна, но при по-строг последващ контрол.

Предвидена е възможността за създаване на студентски спортни клубове, които могат да се подпомагат финансово от висшето училище и Министерството на образованието и науката. Създава се национална параолимпийска организация, която е част от т. нар. специални организации в областта на спорта.

Самостоятелна глава регулира допинговия контрол и борбата срещу употребата на допинг в спорта, която е съобразена със Световния антидопингов кодекс. Законът описва изплащането на месечна парична помощ на ненавършилите пълнолетие деца на починали олимпийски и параолимпийски медалисти. Такава помощ ще получават и децата на починали олимпийски и параолимпийски медалисти, които са студенти в редовна форма на обучение до 25-годишна възраст.

 

Държавен вестник, брой 86 от 18.10.2018 г.

Държавен вестник, брой 86 от 18.10.2018 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 

Има още

Притежател на интернет връзка е отговорен за нарушени авторски права, дори и друг да я е ползвал

Притежателят на интернет връзка, чрез която са извършени нарушения на авторските права чрез обмен на файлове, не може да бъде освободен от отговорност само защото е посочил член на семейството си, който е имал възможност за достъп до тази връзка. Това постанови Съдът на Европейския съюз по казус от Германия.

Местна издателска къща е завела дело в Областния съд в Мюнхен срещу Михаел Щроцер. Тя иска обезщетение след като аудиокнига, за която притежава авторските права, е споделена за изтегляне с неограничен брой потребители на платформа за обмен на файлове (peer-to-peer) чрез притежаваната от Щроцер интернет връзка. Мъжът отрича самият той да е нарушил авторските права. Той твърди, че достъп до въпросната връзка са имали и родителите му, които обитават същото жилище. Но не е съобщил по-конкретни подробности за начина на използване на интернет връзката от страна на родителите му.

Според Областния съд в Мюнхен от практиката на Федералния върховен съд следва, че с оглед на основното право на закрила на семейния живот такава защита е достатъчна, за да се изключи отговорността на Щроцер. Затова съдът в Мюнхен се е обърнал към СЕС с искане да разтълкува разпоредбите на правото на съюза за защитата на правата върху интелектуална собственост.

С постановеното днес решение съдът в Люксембург отговаря, че правото на ЕС не допуска национално законодателство (като разглежданото в случая, както е тълкувано от компетентния национален съд), според което притежателят на интернет връзка, чрез която са извършени нарушения на авторските права посредством обмен на файлове, не може да бъде подведен под отговорност, ако посочи член на семейството си, който е имал възможност за достъп до същата връзка, без обаче да съобщи по-конкретни подробности за момента и начина на използването ѝ от този роднина.

Според СЕС в случая трябва да бъде намерено справедливо равновесие между различни основни права – правото на ефективна съдебна защита и правото на интелектуална собственост, от една страна, и правото на зачитане на личния и семейния живот, от друга.

Повече подробности по темата четете тук.