Нова Европейска финансова практика – октомври 2018 г.

Нови решения

дело С-105/17 от 04 октомври 2018 година

Защита на потребителите – Информация, която търговецът трябва да предостави преди потребителят да се обвърже с договор от разстояние – Физическо лице, което публикува на интернет сайт едновременно известен брой обяви за продажба – Понятия „търговец“ и „търговски практики“

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Нелоялни търговски практики от страна на търговците към потребителите.

Понятието „търговец“ и критериите, които националните юрисдикции трябва да вземат предвид при преценката на това понятие конкретно при онлайн продажбите.

Понятия „търговец“ и „търговски практики“.

Спор по повод на издадено наказателно постановление за налгане на административни наказания „глоба“, поради това, че във връзка с публикувани на интернет сайт обяви за продажба на стоки не е предоставена информация на потребителите.

дело С-191/17 от 04 октомври 2018 година

Платежни услуги във вътрешния пазар – Директна онлайн спестовна сметка, която позволява неограничен достъп до средствата, но изисква прехвърлянията да се извършват чрез референтна сметка – Евентуално включване на спестовна сметка, която позволява на ползвателя да внася и тегли средства посредством разплащателна сметка, открита на негово имe – Понятие „платежна сметка“

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Платежни услуги, предоставяни в Общността.

Съпоставимост на таксите по платежни сметки, прехвърлянето на платежни сметки и достъпа до платежни сметки за основни операции.

Kонкретен вид банкова сметка, наречена директна онлайн спестовна сметка, при която клиентът има неограничен достъп до средствата по сметката, но всички прехвърляния на парични средства трябва да се извършват чрез друга сметка, наречена референтна сметка.

Понятие „платежна сметка“.

Спор относно законосъобразността на общите условия на договорите, предлагани от банка.

дело С-571/16 от 04 октомври 2018 година

Гарантиране на депозитите – Минимално ниво на защита на депозитите – Установяване на неналичността на депозит – Отговорност на държава членка за вреди, причинени на частноправни субекти от нарушения на правото на Съюза

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Схеми за гарантиране на депозити.

Срокове за установяване на неналичност и за изплащане на депозити по съображение, че е необходимо кредитната институция да бъде поставена под специален надзор. Установяване, че депозитите в кредитна институция са неналични.

Решение на компетентните органи с предмет обявяване на неналичността.

Спор между физическо лице и БНБ относно вредите, които лицето твърди, че е претърпяло от забавеното, според него, изплащане на гарантираните му средства по разплащателна сметка в „ТБ“, които са станали неналични.

дело С-249/17 от 17 октомври 2018 година

Право на приспадане на ДДС, начислен върху извършени услуги — Разходи за доставката на консултантски услуги, направени с цел придобиването на акции в друго дружество — Намерение на дружеството приобретател да предоставя услуги по управление на дружеството, което се предвижда да бъде придобито — Непредоставяне на такива услуги

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Икономическа дейност по смисъла на Директивата за ДДС.

Ограничение на правото да се приспада данъка относно холдинговите дружества.

Дружество, което възнамерява да придобие всички акции на друго дружество, за да извършва икономическа дейност, състояща се в предоставянето на последното на облагаеми с ДДС услуги по управление.

Разходи за услуги, получени във връзка с придобиването на всички дялове в предприятие.

Неуспешен опит за поглъщане на конкурент.

Понятие „Данъчнозадължено лице“.

Спор по повод на отказа на данъчна администрация да признае на R правото на приспадане на данъка върху добавената стойност, платен за получени доставки на консултантски услуги, които R е ползвала в рамките на публично предложение за поглъщане („ППП“) на друго дружество.

дело С-153/17 от 18 октомври 2018 година

Метод за определяне на подлежащата на възстановяване част от ДДС – Разделяне на лизинговите договори на две отделни сделки – Сделки по продажба на превозни средства на изплащане – Стоки и услуги, използвани за извършването както на облагаеми, така и на освободени доставки – Подлежаща на приспадане част

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Лизинг на превозни средства.

Право на приспадне на данъка върху добавената стойност платен за получени доставки на стоки и услуги, използвани за целите на извършвани доставки по лизингови договори от типа „hire purchase“.

Две отделни доставки, едната от които е облагаемата доставка на превозното средство, а другата е освободена доставка за отпускане на кредит.

Общи разходи за целите на ДДС.

Спор по въпроса за приложимия метод за определяне на подлежащата на възстановяване част от данъка върху добавената стойност (ДДС), който дружество плаща по получаваните от него доставки в рамките на онази част от дейността му, която се състои по-конкретно в продажбата на автомобили на изплащане.

дело С-602/17 от 24 октомври 2018 година

Свободно движение на работници – Доходи, получени в държава членка, различна от държавата членка на пребиваване – Двустранна спогодба за избягване на двойното данъчно облагане – Разпределяне на данъчна компетентност – Правомощие за данъчно облагане на държавата на пребиваване – Фактори на привръзка

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Модел на данъчна спогодба относно дохода и имуществото, изработен от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие.

Данъчен режим на държава членка, който произтича от данъчна спогодба за избягване на двойното данъчно облагане.

Обуславяне освобождаването на доходите на местно лице, които произхождат от друга държава членка и се отнасят до длъжност по трудово правоотношение, заемана в последната държава, от условието дейността, за която са платени тези доходи, да бъде ефективно упражнявана в посочената държава членка.

Спор между г-н S и белгийската данъчна администрация във връзка с решението на последната да обложи частта от възнагражденията с люксембургски източник по трудово правоотношение на г-н S и съответстваща на дните, през които г-н S е упражнявал ефективно своята трудова дейност извън люксембургската територия.

дело С-451/17 от 25 октомври 2018 година

Координация на системите за социална сигурност – Командировани работници – Приложимо законодателство – Удостоверение образец А1 – Наето лице, подчинено на законодателството на държавата членка, в която е установен работодателят – Условия

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Социална сигурност.

Издаване на удостоверение образец А1.

Лице, спрямо което непосредствено преди да започне работа вече се е прилагало законодателството на държавата членка, въпреки че непосредствено преди да започне работа като наето лице, то не е имало качеството на осигурено лице съгласно законодателството на държава членка. Изискване наетото лице да е било подчинено на българското законодателство поне един месец преди командироването.

Спор относно законосъобразността на решение, с което е отказано издаването на удостоверение за определяне на приложимото за работник законодателство.

дело С-528/17 от 25 октомври 2018 година

Освобождаване от ДДС при внос – Внос, последван от вътреобщностна доставка – Риск от данъчна измама – Добросъвестност на данъчнозадълженото лице вносител и доставчик – Задължение за полагане на дължима грижа от данъчнозадълженото лице вносител и доставчик – Последващ контрол на митническите декларации

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Освобождаване от заплащането на ДДС (внос по режим 42), тъй като стоките са предназначени за доставка в друга държава членка.

Данъчнозадължено лице вносител и доставчик ползвало освобождаване от ДДС при внос въз основа на разрешение, издадено след предварителна проверка от компетентните митнически органи с оглед на доказателствата, предоставени от това данъчнозадължено лице.

Възможност да се изиска последващо плащане на ДДС при внос, ако се установи, че вносителят е участвал в данъчна измама или не е положил дължимата грижа, за да предотврати такова участие.

Спор по повод съобщение за последваща данъчна проверка, свързано с облагането с данък върху добавената стойност за сделки за внос на банани от трети страни.

Вашият коментар