Държавен вестник, брой 90 от 30.10.2018 г.

Държавен вестник, брой 90 от 30.10.2018 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 


Брой 90 от 30.10.2018 г.
Дата на влизане в сила (*)

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Народно събрание

ЗАКОН за изменение на Закона за държавната собственост
ЗАКОН за държавната собственост
ЗАКОН за приватизация и следприватизационен контрол
РЕШЕНИЕ за приемане на Годишна работна програма на Народното събрание по въпросите на Европейския съюз
РЕШЕНИЕ за приемане на Процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати, представянето и публичното оповестяване на документите, изслушването на кандидатите и за избор на председател, заместник-председател и членове на Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 228 от 24.10.2018 г. за изменение на Наредбата за администриране на нередности по Европейските структурни и инвестиционни фондове, приета с Постановление № 173 на Министерския съвет от 2016 г.
НАРЕДБА за администриране на нередности по Европейските структурни и инвестиционни фондове
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 229 от 25.10.2018 г. за одобряване на промени по бюджета на Министерството на финансите за 2018 г. във връзка с увеличаване капитала на търговско дружество

Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията

ИЗМЕНЕНИЯ на Международната конвенция за вахтената служба и нормите за подготовка и освидетелстване на моряците, 1978 г. на Комитета по морска безопасност на Международната морска организация на 22 май 2014 г.
МЕЖДУНАРОДНА КОНВЕНЦИЯ за вахтената служба и нормите за подготовка и освидетелстване на моряците, 1978 г.
ИЗМЕНЕНИЯ на Кодекса за подготовка и ос¬видетелстване на моряците и носенето на вахта (Кодекс SТСW)
КОДЕКС за подготовка и освидетелстване на моряците и носенето на вахта (КОДЕКС SТСW)
ИЗМЕНЕНИЯ на Международната конвенция за вахтената служба и нормите за подготовка и освидетелстване на моряците, 1978 г. , както е изменена на Комитета по морска безопасност на Международната морска организация на 11 юни 2015 г.
МЕЖДУНАРОДНА КОНВЕНЦИЯ за вахтената служба и нормите за подготовка и освидетелстване на моряците, 1978 г.
ИЗМЕНЕНИЯ на Част А на Кодекса за подготовка и освидетелстване на моряците и носенето на вахта на Комитета по морска безопасност на Международната морска организация на 22 май 2014 г.
КОДЕКС за подготовка и освидетелстване на моряците и носенето на вахта (КОДЕКС SТСW)
ИЗМЕНЕНИЯ на Международната конвенция за вахтената служба и нормите за подготовка и освидетелстване на моряците, 1978 г. , както е изменена
МЕЖДУНАРОДНА КОНВЕНЦИЯ за вахтената служба и нормите за подготовка и освидетелстване на моряците, 1978 г.
ИЗМЕНЕНИЯ на Част А на Кодекса за подготовка и освидетелстване на моряците и носенето на вахта (Кодекс STCW)
КОДЕКС за подготовка и освидетелстване на моряците и носенето на вахта (КОДЕКС SТСW)
ИЗМЕНЕНИЯ на Част Б на Кодекса за подготовка и освидетелстване на моряците и носенето на вахта
КОДЕКС за подготовка и освидетелстване на моряците и носенето на вахта (КОДЕКС SТСW)
ИЗМЕНЕНИЯ на Част Б на Кодекса за подготовка и освидетелстване на моряците и носенето на вахта
КОДЕКС за подготовка и освидетелстване на моряците и носенето на вахта (КОДЕКС SТСW)
ИЗМЕНЕНИЯ на Част Б на Кодекса за подготовка и освидетелстване на моряците и носенето на вахта
КОДЕКС за подготовка и освидетелстване на моряците и носенето на вахта (КОДЕКС SТСW)
ИЗМЕНЕНИЯ към Международната конвенция за тонажно измерване на корабите – 1969 г. на Асамблеята на Международната морска организация на 4 декември 2013 г. В сила за Република България от 28.02.2017 г. )
МЕЖДУНАРОДНА КОНВЕНЦИЯ за тонажно измерване на корабите – 1969 г.

Министерство на труда и социалната политика

СПОГОДБА между Република България и Република Армения за регулиране на трудовата миграция

Министерство на образованието и науката

НАРЕДБА № 20 от 09.10.2018 г. за придобиване на квалификация по професията „Оператор в минната промишленост“

Комисия за регулиране на съобщенията

РЕШЕНИЕ № 418 от 11.10.2018 г. за изменение и допълнение на Общите изисквания при осъществяване на обществени електронни съобщения
ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ при осъществяване на обществени електронни съобщения

Поправки

НАРЕДБА № РД-02-20-2 от 28.08.2018 г. за проектиране на пътища

НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

СЪОБЩЕНИЕ на ВКС за подлежащите на разглеждане дела през м. декември 2018 г.

 

Вашият коментар