Държавен вестник, брой 89 от 26.10.2018 г.

Държавен вестник, брой 89 от 26.10.2018 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 


Брой 89 от 26.10.2018 г.
Дата на влизане в сила (*)

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Народно събрание

ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за културното наследство
ЗАКОН за културното наследство
ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за културното наследство
ЗАКОН за обществените библиотеки
РЕШЕНИЕ по предложение за гласуване недоверие на Министерския съвет на Република България

Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане
на незаконно придобитото имущество

ПРАВИЛНИК за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество и на нейната администрация
ПРАВИЛНИК за устройството и дейността на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество и на нейната администрация

Министерство на образованието и науката

НАРЕДБА № 19 от 09.10.2018 г. за придобиване на квалификация по професията „Системен програмист“

Министерство на околната среда и водите

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № Н-2 от 2012 г. за реда за регистриране, подновяване на регистрацията и контрол по Схемата на Общността за управление по околна среда и одит
НАРЕДБА № Н-2 от 2.07.2012 г. за реда за регистриране, подновяване на регистрацията и контрол по Схемата на Общността за управление по околна среда и одит

Министерство на отбраната

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № Н-3 от 2011 г. за условията, размерите и реда за изплащане на допълнително възнаграждение за рискове за живота и здравето, които не могат да бъдат отстранени, ограничени или намалени, за военнослужещите и цивилните служители от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия
НАРЕДБА № Н-3 от 8.02.2011 г. за условията, размерите и реда за изплащане на допълнително възнаграждение за рискове за живота и здравето, които не могат да бъдат отстранени, ограничени или намалени, за военнослужещите и цивилните служители от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия

Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията

НАРЕДБА № 22 от 11.10.2018 г. за техническите изисквания към корабите, плаващи по вътрешните водни пътища
НАРЕДБА № 4 от 15.12.2011 г. за оправомощаване и оттегляне на предоставените правомощия за извършване на прегледи на кораби и корабопритежатели
НАРЕДБА № 11 от 26.04.2004 г. за прегледите на корабите и корабопритежателите
НАРЕДБА № 22 от 22.12.2008 г. за техническите изисквания към корабите, плаващи по вътрешните водни пътища

НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

РЕШЕНИЕ по протокол № 844 от 12.092018 г. за утвърждаване проект на декларация по чл. 136 от ЗПКОНП

 

Вашият коментар