Държавен вестник, брой 88 от 23.10.2018 г.

Държавен вестник, брой 88 от 23.10.2018 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 


Брой 88 от 23.10.2018 г.
Дата на влизане в сила (*)

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Народно събрание

ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за защита на класифицираната информация
ЗАКОН за защита на класифицираната информация
ЗАКОН за Държавна агенция „Национална сигурност“
ЗАКОН за военното разузнаване
ЗАКОН за електронното управление
ЗАКОН за изменение на Търговския закон
ТЪРГОВСКИ ЗАКОН
ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за закрила и развитие на културата
ЗАКОН за закрила и развитие на културата
ЗАКОН за филмовата индустрия
ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за семейни помощи за деца
ЗАКОН за семейни помощи за деца
КОДЕКС за социално осигуряване
РЕШЕНИЕ по Годишен доклад за дейността на Държавна агенция „Национална сигурност“ за 2017 г.
РЕШЕНИЕ по Годишен доклад за дейността на Служба „Военна информация“ през 2017 г.
РЕШЕНИЕ по Доклад за дейността на Държавна агенция „Разузнаване“ през 2017 г.
РЕШЕНИЕ за приемане на Годишен доклад за състоянието на националната сигурност през 2017 г.
РЕШЕНИЕ за попълване състава на Комисията за наблюдение на приходните агенции и борба със сивата икономика и контрабандата
РЕШЕНИЕ за промяна в състава на Комисията по отбрана
РЕШЕНИЕ за попълване състава на Комисията по взаимодействието с неправителствените организации и жалбите на гражданите
РЕШЕНИЕ за попълване състава на Комисията по вероизповеданията и правата на човека
РЕШЕНИЕ за попълване състава на Комисията по енергетика
РЕШЕНИЕ за попълване състава и ръководството на Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление
РЕШЕНИЕ за промяна в състава на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред
РЕШЕНИЕ за попълване състава на Комисията по труда, социалната и демографската политика

Президент на републиката

УКАЗ № 230 за връщане за ново обсъждане в Народното събрание на Закона за изменение на Закона за държавната собственост, приет от 44-то Народно събрание на 10 октомври 2018 г. и мотивите към него

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 222 от 17.10.2018 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на външните работи за 2018 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 168 на МС от 9.08.2018 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на външните работи за 2018 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 223 от 17.10.2018 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията за 2018 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 224 от 17.10.2018 г. за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за лова и опазване на дивеча, приет с Постановление № 151 на Министерския съвет от 2001 г.
ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за лова и опазване на дивеча
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 225 от 17.10.2018 г. за допълнение на Наредбата за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични, приета с Постановление № 293 на Министерския съвет от 2011 г.
НАРЕДБА за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 226 от 18.10.2018 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на младежта и спорта за 2018 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 227 от 18.10.2018 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерския съвет за 2018 г.

Министерство на земеделието, храните и горите

НАРЕДБА за изменение на Наредба № 8 от 2013 г. за условията и реда за одобряване и издаване на разрешения за вземане на проби от семена от физически лица и за условията и реда за одобряване на лаборатории за извършване на лабораторни анализи за посевни качества на семената и на лаборатории за определяне здравното състояние на семената и посадъчния материал
НАРЕДБА № 8 от 31.10.2013 г. за условията и реда за одобряване и издаване на разрешения за вземане на проби от семена от физически лица

Министерство на правосъдието

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2007 г. за водене, съхраняване и достъп до търговския регистър и до регистъра на юридическите лица с нестопанска цел
НАРЕДБА № 1 от 14.02.2007 г. за водене, съхраняване и достъп до търговския регистър и до регистъра на юридическите лица с нестопанска цел
НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2007 г. за водене, съхраняване и достъп до търговския регистър

Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 5 от 2004 г. за корабните документи
НАРЕДБА № 5 от 1.09.2004 г. за корабните документи

НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ЗАПОВЕД № ЗМФ-919 от 12.10.2018 г. за удължаване на срока за реализация на бутилирани алкохолни напитки с код по КН 2208 и с алкохолно съдържание, равно и превишаващо 15% vol, предназначени за реализация на вътрешния пазар, облепени с бандерол по образец
ЗАПОВЕД № ЗМФ-920 от 12.10.2018 г. за удължаване на срока за реализация на тютюневи изделия – цигари, пури и пурети и тютюн за пушене (за лула и цигари), предназначени за реализация на вътрешния пазар, облепени с бандерол по образец

 

Вашият коментар