Държавен вестник, брой 87 от 19.10.2018 г.

Държавен вестник, брой 87 от 19.10.2018 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 


Брой 87 от 19.10.2018 г.
Дата на влизане в сила (*)

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Народно събрание

ЗАКОН за изменение на Закона за ратифициране на Конвенцията за премахване на изискването за легализация на чуждестранни публични актове
ЗАКОН за ратифициране на Конвенцията за премахване на изискването за легализация на чуждестранни публични актове
ЗАКОН за ратифициране на Споразумението между Република България и Организацията на Обединените нации по прехрана и земеделие за изграждане на Субрегионално техническо звено в гр. Бургас за оказване на съдействие на операциите по Проект „BlackSea4Fish“, сключено чрез размяна на писма
ЗАКОН за ратифициране на Протокола за удължаване на срока на действие на Споразумението между правителството на Република България и правителството на Съединените американски щати за научно-технологично сътрудничество, подписано на 4 януари 2008 г. във Вашингтон

Конституционен съд

РЕШЕНИЕ № 14 от 09.10.2018 г. по конституционно дело № 12 от 2017 г.
НАКАЗАТЕЛНО-ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС

Министерство на земеделието, храните и горите

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 13 от 2004 г. за реда за издаване на разрешения на производители и заготвители на посевен и посадъчен материали за регистрация на търговци на посевен и посадъчен материал
НАРЕДБА № 13 от 31.03.2004 г. за реда за издаване на разрешения на производители и заготвители на посевен и посадъчен материали за регистрация на търговци на посевен и посадъчен материал
НАРЕДБА № 3 от 25.02.2010 г. за търговия на овощен посадъчен материал и овощни растения, предназначени за производство на плодове на пазара на Европейския съюз
НАРЕДБА № 12 от 1.06.2007 г. запроцедурите по сертификация и/илиодобрение на произвеждания и търгуванпосадъчен материал от групитеземеделски растения – овощни, лоза, декоративни и зеленчукови видове
НАРЕДБА № 16 от 30.05.2008 г. за търговия на посевен материал от картофи на пазара на Европейския съюз
НАРЕДБА № 24 от 28.05.2004 г. за производство и търговия с посевен и посадъчен материал от медицински и ароматни растения
НАРЕДБА № 29 от 22.06.2004 г. за производство и търговия на посевен материал от тютюн
НАРЕДБА № 80 от 22.06.2006 г. за производство и търговия на размножителен материал от декоративни растения, извършвана между държавите – членки на Европейския съюз

Министерство на образованието и науката

НАРЕДБА № 18 от 09.10.2018 г. за придобиване на квалификация по професията „Хотелиер“
НАРЕДБА № 17 от 6.11.2003 г. за придобиване на квалификация по професия „Хотелиер“

НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ЗАПОВЕД № РД-05-809 на НСИ от 12.10.2018 г. за определяне праговете за деклариране по системата „Интрастат“ за 2019 г.

 

Вашият коментар