Държавен вестник, брой 85 от 16.10.2018 г.

Държавен вестник, брой 85 от 16.10.2018 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 


Брой 85 от 16.10.2018 г.
Дата на влизане в сила (*)

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Народно събрание

РЕШЕНИЕ за промяна в състава на Комисията по енергетика
РЕШЕНИЕ за попълване състава на Комисията по труда, социалната и демографската политика
РЕШЕНИЕ за изменение на Решение на Народното събрание от 19.09.2017 г. във връзка с разискванията по питането на народните представители Светла Бъчварова и Георги Гьоковкъм министъра на земеделието, храните и горите Румен Порожанов относно политиката на Министерството на земеделието, храните и горите за създаване на ред в поземлените отношения
РЕШЕНИЕ във връзка с разискванията по питането на народните представители Светла Бъчварова и Георги Гьоков към министъра на земеделието, храните и горите Румен Порожанов относно политиката на Министерството на земеделието, храните и горите за създаване на ред в поземлените отношения

Президент на републиката

УКАЗ № 224 за награждаване на Веселин Любомиров Николов с орден „Стара планина“ първа степен

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 220 от 11.10.2018 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2018 г. за финансово осигуряване на дейности по Национална програма „Оптимизация на вътрешната структура на персонала в институциите от системата на предучилищното и училищното образование“, одобрена с Решение № 271 на Министерския съвет от 2018 г. за одобряване на национални програми за развитие на образованието
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 221 от 11.10.2018 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2018 г.

Министерство на енергетиката

ПРАВИЛНИК за устройството и дейността на Държавно предприятие „Радиоактивни отпадъци“
ПРАВИЛНИК за устройството и дейността на Държавно предприятие „Радиоактивни отпадъци“

Министерство на отбраната

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № Н-18 от 2012 г. за реда за разпределяне на служебното време на военнослужещите от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия, неговото отчитане извън нормалната му продължителност и определяне на допълнителното възнаграждение за изпълнение на възложени задължения над общата продължителност на служебното време и за изпълнение на службата през почивни дни и в дните на официални празници
НАРЕДБА № Н-18 от 19.12.2012 г. за реда за разпределяне на служебното време на военнослужещите от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия, неговото отчитане извън нормалната му продължителност и определяне на допълнителното възнаграждение за изпълнение на възложени задължения над общата продължителност на служебното време и за изпълнение на службата през почивни дни и в дните на официални празници
НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № Н-5 от 2015 г. за условията, реда и нормите за осигуряване на безплатна храна и ободряващи напитки на военнослужещите и цивилните служители от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия и на курсантите във висшите военни училища в мирно време
НАРЕДБА № Н-5 от 2.04.2015 г. за условията, реда и нормите за осигуряване на безплатна храна и ободряващи напитки на военнослужещите и цивилните служители от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия и на курсантите във висшите военни училища в мирно време

Комисия за регулиране на съобщенията

РЕШЕНИЕ № 397 от 19.09.2018 г. за изменение и допълнение на Техническите изисквания за работа на електронни съобщителни мрежи от радиослужби неподвижна-спътникова, подвижна-спътникова и съоръженията, свързани с тях
ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ за работа на електронни съобщителни мрежи от радиослужба радиоразпръскване и съоръженията, свързани с тях

Централна избирателна комисия

РЕШЕНИЕ № 5140-НС от 11.10.2018 г. относно обявяване на Калин Димитров Василев за народен представител от Единадесети изборен район – Ловешки

 

Вашият коментар