Държавен вестник, брой 84 от 12.10.2018 г.

Държавен вестник, брой 84 от 12.10.2018 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 


Брой 84 от 12.10.2018 г.
Дата на влизане в сила (*)

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Народно събрание

ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина
ЗАКОН за лекарствените продукти в хуманната медицина
ЗАКОН за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите
ЗАКОН за лечебните заведения
ЗАКОН за медицинските изделия
РЕШЕНИЕ за прекратяване пълномощията на народен представител

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 215 от 05.10.2018 г. за условията и реда за отпускане на временни безлихвени заеми от централния бюджет по бюджетите на общините за финансиране на разходи за междинни и окончателни плащания по одобрени проекти по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. и тяхното възстановяване
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 216 от 05.10.2018 г. за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за разрешаване на дейностите по чл. 73, ал. 1 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите, приета с Постановление № 259 на Министерския съвет от 2016 г.
НАРЕДБА за условията и реда за разрешаване на дейностите по чл. 73, ал. 1 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 217 от 05.10.2018 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2018 г. за изплащане на стипендии по Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни, общински и частни училища през 2018 г. , приета с Постановление № 17 на Министерския съвет от 2018 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 218 от 05.10.2018 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерския съвет за 2018 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 219 от 10.10.2018 г. за одобряване на допълнителни трансфери за 2018 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 332 на МС от 22.12.2017 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2018 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 165 на МС от 7.08.2018 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2018 г.

Министерство на образованието и науката

ПРОГРАМА за сътрудничество в областта на науката и технологиите между Министерството на образованието и науката на Република България и Министерството на науката и технологиите на Република Индия за периода 2018 – 2021 г.

Комисия за финансов надзор

НАРЕДБА № 61 от 27.09.2018 г. за изискванията към рекламните и писмените информационни материали и страниците в интернет на пенсионноосигурителните дружества

 

Вашият коментар