Полезно в ДВ (бр. 90 от 30.10.2018 г.)

В новия 90 брой на „Държавен вестник“ са обнародвани промени в Закона за държавната собственост, върху част от които президентът бе наложил вето. С измененията се премахва забраната за апортиране на имоти и вещи, които са собственост на търговски дружества с повече от 50 на сто държавно участие. Освен това се дава възможност за апортиране на имоти и вещи, които не са обособени части от дружества, в търговски дружества с държавно или общинско участие.

Публикувана е Спогодба между Република България и Република Армения за регулиране на трудовата миграция, която е в сила от 9.10.2018 г. Документът ще се прилага за граждани на България и Армения с трудов договор и разрешение за пребиваване на територията на другата страна след договаряне и на процедурите по нейното прилагане.

Със спогодбата се регламентира наемането на арменски работници в България за срок от 1 година с възможност за последващо удължаване за общо до 3 години. Урежда се и обменът на сезонни работници между двете страни за период до 9 месеца годишно. Влизането, пребиваването и заетостта на българи в Армения и на арменци в България ще се регламентират по законодателството на приемащата страна. Наетите работници могат да бъдат придружавани от членове на техните семейства. Набирането на потенциални работници за налични предложения за работа според професионалната им квалификация ще се извършва от компетентните институции на изпращащата държава.

Държавен вестник, брой 90 от 30.10.2018 г.

Държавен вестник, брой 90 от 30.10.2018 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 

Има още

Нова Европейска финансова практика – октомври 2018 г.

Нови решения

дело С-105/17 от 04 октомври 2018 година

Защита на потребителите – Информация, която търговецът трябва да предостави преди потребителят да се обвърже с договор от разстояние – Физическо лице, което публикува на интернет сайт едновременно известен брой обяви за продажба – Понятия „търговец“ и „търговски практики“

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Нелоялни търговски практики от страна на търговците към потребителите.

Понятието „търговец“ и критериите, които националните юрисдикции трябва да вземат предвид при преценката на това понятие конкретно при онлайн продажбите.

Понятия „търговец“ и „търговски практики“.

Спор по повод на издадено наказателно постановление за налгане на административни наказания „глоба“, поради това, че във връзка с публикувани на интернет сайт обяви за продажба на стоки не е предоставена информация на потребителите.

дело С-191/17 от 04 октомври 2018 година

Платежни услуги във вътрешния пазар – Директна онлайн спестовна сметка, която позволява неограничен достъп до средствата, но изисква прехвърлянията да се извършват чрез референтна сметка – Евентуално включване на спестовна сметка, която позволява на ползвателя да внася и тегли средства посредством разплащателна сметка, открита на негово имe – Понятие „платежна сметка“

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Платежни услуги, предоставяни в Общността.

Съпоставимост на таксите по платежни сметки, прехвърлянето на платежни сметки и достъпа до платежни сметки за основни операции.

Kонкретен вид банкова сметка, наречена директна онлайн спестовна сметка, при която клиентът има неограничен достъп до средствата по сметката, но всички прехвърляния на парични средства трябва да се извършват чрез друга сметка, наречена референтна сметка.

Понятие „платежна сметка“.

Спор относно законосъобразността на общите условия на договорите, предлагани от банка.

дело С-571/16 от 04 октомври 2018 година

Гарантиране на депозитите – Минимално ниво на защита на депозитите – Установяване на неналичността на депозит – Отговорност на държава членка за вреди, причинени на частноправни субекти от нарушения на правото на Съюза

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Схеми за гарантиране на депозити.

Срокове за установяване на неналичност и за изплащане на депозити по съображение, че е необходимо кредитната институция да бъде поставена под специален надзор. Установяване, че депозитите в кредитна институция са неналични.

Решение на компетентните органи с предмет обявяване на неналичността.

Спор между физическо лице и БНБ относно вредите, които лицето твърди, че е претърпяло от забавеното, според него, изплащане на гарантираните му средства по разплащателна сметка в „ТБ“, които са станали неналични.

дело С-249/17 от 17 октомври 2018 година

Право на приспадане на ДДС, начислен върху извършени услуги — Разходи за доставката на консултантски услуги, направени с цел придобиването на акции в друго дружество — Намерение на дружеството приобретател да предоставя услуги по управление на дружеството, което се предвижда да бъде придобито — Непредоставяне на такива услуги

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Икономическа дейност по смисъла на Директивата за ДДС.

Ограничение на правото да се приспада данъка относно холдинговите дружества.

Дружество, което възнамерява да придобие всички акции на друго дружество, за да извършва икономическа дейност, състояща се в предоставянето на последното на облагаеми с ДДС услуги по управление.

Разходи за услуги, получени във връзка с придобиването на всички дялове в предприятие.

Неуспешен опит за поглъщане на конкурент.

Понятие „Данъчнозадължено лице“.

Спор по повод на отказа на данъчна администрация да признае на R правото на приспадане на данъка върху добавената стойност, платен за получени доставки на консултантски услуги, които R е ползвала в рамките на публично предложение за поглъщане („ППП“) на друго дружество.

дело С-153/17 от 18 октомври 2018 година

Метод за определяне на подлежащата на възстановяване част от ДДС – Разделяне на лизинговите договори на две отделни сделки – Сделки по продажба на превозни средства на изплащане – Стоки и услуги, използвани за извършването както на облагаеми, така и на освободени доставки – Подлежаща на приспадане част

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Лизинг на превозни средства.

Право на приспадне на данъка върху добавената стойност платен за получени доставки на стоки и услуги, използвани за целите на извършвани доставки по лизингови договори от типа „hire purchase“.

Две отделни доставки, едната от които е облагаемата доставка на превозното средство, а другата е освободена доставка за отпускане на кредит.

Общи разходи за целите на ДДС.

Спор по въпроса за приложимия метод за определяне на подлежащата на възстановяване част от данъка върху добавената стойност (ДДС), който дружество плаща по получаваните от него доставки в рамките на онази част от дейността му, която се състои по-конкретно в продажбата на автомобили на изплащане.

дело С-602/17 от 24 октомври 2018 година

Свободно движение на работници – Доходи, получени в държава членка, различна от държавата членка на пребиваване – Двустранна спогодба за избягване на двойното данъчно облагане – Разпределяне на данъчна компетентност – Правомощие за данъчно облагане на държавата на пребиваване – Фактори на привръзка

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Модел на данъчна спогодба относно дохода и имуществото, изработен от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие.

Данъчен режим на държава членка, който произтича от данъчна спогодба за избягване на двойното данъчно облагане.

Обуславяне освобождаването на доходите на местно лице, които произхождат от друга държава членка и се отнасят до длъжност по трудово правоотношение, заемана в последната държава, от условието дейността, за която са платени тези доходи, да бъде ефективно упражнявана в посочената държава членка.

Спор между г-н S и белгийската данъчна администрация във връзка с решението на последната да обложи частта от възнагражденията с люксембургски източник по трудово правоотношение на г-н S и съответстваща на дните, през които г-н S е упражнявал ефективно своята трудова дейност извън люксембургската територия.

дело С-451/17 от 25 октомври 2018 година

Координация на системите за социална сигурност – Командировани работници – Приложимо законодателство – Удостоверение образец А1 – Наето лице, подчинено на законодателството на държавата членка, в която е установен работодателят – Условия

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Социална сигурност.

Издаване на удостоверение образец А1.

Лице, спрямо което непосредствено преди да започне работа вече се е прилагало законодателството на държавата членка, въпреки че непосредствено преди да започне работа като наето лице, то не е имало качеството на осигурено лице съгласно законодателството на държава членка. Изискване наетото лице да е било подчинено на българското законодателство поне един месец преди командироването.

Спор относно законосъобразността на решение, с което е отказано издаването на удостоверение за определяне на приложимото за работник законодателство.

дело С-528/17 от 25 октомври 2018 година

Освобождаване от ДДС при внос – Внос, последван от вътреобщностна доставка – Риск от данъчна измама – Добросъвестност на данъчнозадълженото лице вносител и доставчик – Задължение за полагане на дължима грижа от данъчнозадълженото лице вносител и доставчик – Последващ контрол на митническите декларации

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Освобождаване от заплащането на ДДС (внос по режим 42), тъй като стоките са предназначени за доставка в друга държава членка.

Данъчнозадължено лице вносител и доставчик ползвало освобождаване от ДДС при внос въз основа на разрешение, издадено след предварителна проверка от компетентните митнически органи с оглед на доказателствата, предоставени от това данъчнозадължено лице.

Възможност да се изиска последващо плащане на ДДС при внос, ако се установи, че вносителят е участвал в данъчна измама или не е положил дължимата грижа, за да предотврати такова участие.

Спор по повод съобщение за последваща данъчна проверка, свързано с облагането с данък върху добавената стойност за сделки за внос на банани от трети страни.

Народните представители одобриха засилването на ефективното отнемане на незаконно имущество и инкриминирането на производството на акцизни стоки без бандерол

Народното събрание прие на първо четене два важни законопроекта за изменение и допълнение на Наказателния кодекс (НК).

Първият, който се отнася до засилването на ефективното отнемане на незаконно придобито имущество и противодействие на противозаконното отнемане на моторни превозни средства (МПС) бе приет с със 116 гласа „за“ и 1 „против“. Според мотивите на вносителите, с приемането на законопроекта ще прецизира уредбата относно превенцията срещу противозаконно отнемане на МПС. В чл. 195, ал. 1 на НК се създава т. 12 за квалифициран състав на кражба, когато деецът с обективните си действия е демонстрирал намерение противозаконно да присвои МПС и да се разпорежда с него като със своя вещ. Предлага се още приготовлението към кражба на МПС да се наказва като самостоятелно престъпление. С промените се предвижда още пряката и непряка облага, придобити чрез престъплението, да се отнемат в полза на държавата, ако не подлежат на връщане или възстановяване. А в случаите когато тя липсва или е отчуждена, да се присъжда нейната равностойност. По силата на въпросния законопроект обаче се предвиждат и промени в Наказателно-процесуалния кодекс (НПК), които станаха обект на доста критики. Става дума за предложенията, с които се допуска възможност, при определени обстоятелства, за уведомяването на лице от страна на задържания да се отложи за срок до 48 часа.

От правителството обясниха, че хипотезите, при които може да се постанови отлагане на уведомяването и които са залегнали в проекта, са: наличие на неотложна необходимост да се предотврати настъпването на тежки неблагоприятни последици за живота, свободата или физическата неприкосновеност на лице;  или за да се предотврати ситуация, при която наказателното производство би могло да бъде сериозно възпрепятствано.

Вторият, приет от парламента на първо четене законопроект за изменение в НК, касае инкриминирането на производството на акцизни стоки без бандерол. Той бе внесен от председателя на ПГ ГЕРБ Цветан Цветанов, председателя на парламентарната правна комисия Данаил Кирилов и депутатите от Обединени патриоти Емил Димитров-Ревизоро и Христиан Митев по предложенията на главния прокурор Сотир Цацаров, по повод последните случаи на разкрити нелегални фабрики за производство на цигари. Законопроектът бе одобрен от народните представители със 117 „за“, 0 „против“ и 1 „въздържал се“.

Вносителите предлагат създаването на нова алинея към настоящия чл. 234 от НК, която да гласи: „Който произвежда или държи с цел разпространение алкохол, алкохолни напитки или тютюневи изделия без да притежава лиценз, удостоверение или регистрация, когато това се изисква с нормативен акт, се наказва с лишаване от свобода от една до десет години и глоба от двадесет хиляди до сто хиляди лева, както и с лишаване от права по чл. 37, ал, l, т. 7“.

Повече подробности по темата четете тук.

До една година затвор за системно психическо насилие и преследване

До една година затвор или пробация за всеки, който системно упражнява психическо насилие, от което са настъпили вредни последици за пострадалия или го преследва, за да всее страх у него. В случаите, когато психическото насилие и преследването са извършени в условията на домашно насилие, наказанието да бъде до пет години затвор. Това гласят част от промените в Наказателния кодекс (НК), отнасящи се до защита от домашно насилие, внесени от петима депутати от ГЕРБ, начело с председателката на Народното събрание Цвета Караянчева. Останалите вносители са шефът на правната комисия Данаил Кирилов, Анна Александрова, Мария Илиева и Иглика Иванова-Събева.

„Заявявам личния си ангажимент към законопроекта, защото представляващият законодателната институция трябва да има ясна и еднозначна позиция в защита на жертвите на домашно насилие“, обяви председателката на парламента.

В началото на август, след като Конституционният съд прие, че Истанбулската конвенция противоречи на основния закон, председателят на правната комисия Данаил Кирилов обяви, че ГЕРБ ще внесат редица промени в НК, с които да гарантират защитата на жените от насилие и по-специално от домашно такова. Сега вече проектът е факт.

Вносителите отбелязват, че в българското законодателство липсва адекватна закрила от възможните форми на психическо насилие, от което следва, че нормативната ни уредба не отговаря на европейските и световни стандарти.

Повече подробности по темата четете тук.

Полезно в ДВ (бр. 89 от 26.10.2018 г.)

В новия 89 брой на „Държавен вестник“ са обнародвани промени в Закона за културното наследство, с които една от основните дейности на министъра на културата става координацията, организацията и контрола върху дейността по дигитализация на културното наследство.

Промените в закона дават също възможност обществените колекции да могат да получават методическа помощ от национални и регионални музеи, каквато до момента не съществуваше.

С друго изменение се променя задължението на държавните и общинските музеи да имат безплатен вход един път седмично, като това вече ще става един път на месец. Вече обаче и придружителите на хора с увреждания ще могат да ползват намалени цени за вход в музеите.

Обнародвана е нова Наредба № 19 от 9 октомври 2018 г. за придобиване на квалификация по професията „Системен програмист“, с която се приема държавният образователен стандарт за придобиване на квалификация по професията, съгласно чл. 22, ал. 2, т. 6 от Закона за предучилищното и училищното образование и чл. 13а от Закона за професионално образование и обучение.

С него се определят: професионалните компетенции, необходими за упражняване на професията, които са задължителни за всички обучаващи институции, които имат право да организират обучение, завършващо с издаване на свидетелство за професионална квалификация или удостоверение за професионално обучение; изисквания към кандидатите за обучение; резултатите от учене, които са описани чрез значими за професията знания, умения и компетентности, които обучаваният следва да е придобил след приключване на процеса на формално, неформално обучение, или самостоятелно учене, с цел придобиване на квалификация по професия, или по част от професия; изисквания към материалната база за обучение по теория и по практика; изисквания към обучаващите и др.

Държавен вестник, брой 89 от 26.10.2018 г.

Държавен вестник, брой 89 от 26.10.2018 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 

Има още

Решения, свързани с паричната политика на ЕЦБ

На днешното си заседание Управителният съвет на Европейската централна банка (ЕЦБ) взе решение лихвеният процент по основните операции по рефинансиране и лихвените проценти по пределното кредитно улеснение и депозитното улеснение да останат непроменени – съответно 0,00%, 0,25% и -0,40%. Управителният съвет очаква основните лихвени проценти на ЕЦБ да се задържат на сегашното си равнище най-малко за период, който включва и лятото на 2019 г., и във всеки случай толкова дълго, колкото е необходимо, за да се осигури по-нататъшно устойчиво доближаване на инфлацията до равнища под, но близо до 2% в средносрочен план.

Що се отнася до нестандартните мерки по паричната политика, Управителният съвет ще продължава да извършва нетни покупки по програмата за закупуване на активи с новия месечен темп от 15 млрд. евро до края на декември 2018 г. Управителният съвет очаква нетните покупки да приключат тогава, при условие че постъпващите данни потвърдят средносрочните предвиждания за инфлацията. Управителният съвет възнамерява да реинвестира погашенията по главници на ценни книжа с настъпващ падеж, придобити по програмата за закупуване на активи, в продължителен период от време след края на нетните покупки на активи, и във всеки случай толкова дълго, колкото е необходимо, за да се поддържат благоприятни условия на ликвидност и значителна степен на нерестриктивност на паричната политика.

Председателят на ЕЦБ ще направи коментар относно основанията за приетите решения на пресконференция днес от 14:30 ч. централноевропейско време.

Полезно в ДВ (бр. 88 от 23.10.2018 г.)

В новия 88 брой на „Държавен вестник“ са обнародвани промени в редица актове. Чрез промени в Търговския закон се премахва възможността за издаване на акции на приносител. Издадените до влизането в сила на промените акции на приносител или заместващи ги временни удостоверения се заменят с поименни акции. Законът дава 9 месеца срок акциите на приносител да се заменят с поименни такива. Промяната се прави, за да се идентифицира собственикът, защото с тези на приносител смяната на собственик била много лесна, а в Търговския регистър липсва информация за това кой упражнява властта с тях.

Компаниите ще трябва да водят и книги за акционерите и да ги предоставят в Търговския регистър. Агенцията по вписванията ще изпрати на прокуратурата списък с дружествата, които не са изпълнили изискванията, 2 месеца след упоменатия срок. Този списък ще се актуализира на всеки 6 месеца и отново ще се изпраща до прокуратурата.

Когато акционер не представи за замяна притежаваните от него акции на приносител или заместващи ги временни удостоверения в срока, дружеството ще ги обезсилва. В тези случаи той ще има право да поиска от дружеството да му заплати равностойността на направените по тях вноски в 6-месечен срок от узнаването, но не по-късно от 5 години от датата на обезсилването. С промените се транспортира и евродирективата за предотвратяване използването на финансовата система за изпиране на пари и финансирането на тероризма.

 Обнародвани са промени в Закона за защита на класифицираната информация, които са свързани със синхронизиране и адаптиране на българското законодателство с европейската стратегическа рамка и тази на НАТО. Осигурява се свързаност между автоматизираните информационни системи за обработка на класифицирана информация с автоматизираните информационни системи за некласифицирана информация, в това число с публични мрежи. Строго се регламентира редът, по който ще се установява тази свързаност.

Публикувани са промени в Наредба № 1 от 2007 г. за водене, съхраняване и достъп до търговския регистър и до регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, които влизат в сила още от днес. Те са съобразени с някои нови разпоредби на закони и подзаконови нормативни актове, които са влезли в сила или предстои да влязат – Закона за счетоводството, Търговския закон, Закона за данък върху добавената стойност, ДОПК, Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и Закона за мерките срещу изпирането на пари.

Държавен вестник, брой 88 от 23.10.2018 г.

Държавен вестник, брой 88 от 23.10.2018 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 

Има още