Полезно в ДВ (бр. 80 от 28.09.2018 г.)

В новия 80 брой на „Държавен вестник“ са обнародвани промени в Закона за пътищата, които предвиждат от 1 януари следващата година да бъде въведена смесена ТОЛ-система. За леките автомобили ще се изискват електронни винетки, а за тежкотоварните – ТОЛ-такса на база изминато разстояние. Предвижда се задължително оборудване на автобусите с обезопасителни колани за пътниците, като в тази връзка са предвидени и нови санкции. Глобата за шофьор на автобус без колани ще бъде 500 лева, а за фирмата превозвач – 3000 лева. Ако автобусът не е оборудван с видеорегистратор, фирмата ще трябва да заплати глоба от 1500 лв.

Обнародвана е и нова Наредба за задължителното застраховане на лицата, упражняващи медицинска професия. С нормативния акт се изпълняват разпоредбите на чл. 189 от Закона за здравето, а именно – осигуряване на регламентиране начина за сключване на застраховки за причинени вреди, вследствие от виновно неизпълнение на професионалните задължения на лицата, които упражняват медицинска професия на територията на страната.

Единните критерии за задължителност на застраховката и определените минимални застрахователни лимити на отговорност са възможност за компенсиране на вреди, причинени на пациентите, вследствие от доказано виновно неизпълнение на професионалните задължения на лицата, упражняващи медицинска професия. Застраховките ще се сключват от лечебните заведения. Лимитите на отговорност по различните специалности в системата на здравеопазването са разделени в два вида дейности и три рискови групи, в зависимост от специалността, по която лицето упражнява дейност. Предвидено е сключване на застраховка с покритие над минимално установеното в наредбата, като по този начин се счита, че условието за сключване на застраховка „Отговорност на лицата, които упражняват медицинска професия“, е изпълнено.

Обнародвани са промени в Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства, които са в няколко насоки: 1) промени, свързани с лицата, извършващи продажби/зареждания на течни горива, 2) промени, свързани с реда за извършване на сторно операции, 3) въвеждане на изисквания към софтуерите за управление на продажбите в търговски обекти, както и към лица – производители/разпространители и потребители на такива софтуери, 4) промени, свързани с лицата, които извършват продажби на стоки/услуги чрез електронен магазин, 5) mромени, касаещи лицата, които извършват сервизно обслужване и ремонт на ФУ/ИАСУТД и т.н.

Вашият коментар